Foredragsholdere
 

Foredragsholdere

 
Presentasjon av foredragsholderne under Farmasidagene 2018,
alfabetisk på fornavn:

  Aleksander Skøyeneie er utdannet cand.med ved UiO. Han jobber i område for legemiddelbruk ved Legemiddelverket og har jobbet med legemiddelinformasjon og kommunikasjon. Aleksander har blant annet deltatt i et forprosjekt sammen med Direktoratet for e-helse som har sett på nye muligheter for digital legemiddelkommunikasjon til pasient.

  Anne Berit Walter er studieleder på farmasiutdanningen på OsloMet. Hun har tidligere erfaring fra Helsedirektoratet, Universitetet i Oslo og har noen år fra farmasøytisk industri.
Anne Berit er opptatt av å sikre at farmasiutdanningen gir studentene en godt grunnlag for yrket sitt, og har jobbet med programplanutvikling både lokalt, men også nasjonalt.

   


 
Anne Gerd Granås (f.1970) er professor i samfunnsfarmasi ved Farmasøytisk institutt, Universitet i Oslo. Hun har doktorgrad i klinisk farmasi fra Universitet i London (2000). Hun har i en årrekke forsket på legemiddelgjennomganger og legemiddelbruk hos eldre, samt farmasøytens bidrag i reseptekspedisjon og farmasøytiske tjenester. Hun er redaktør av læreboken «Samfunnsfarmasi – legemiddelbruk og farmasøytisk profesjonsutøvelse» og har skrevet en rekke kronikker. Hun har undervist i samfunnsfarmasi ved Universitet i Bergen, Tromsø, OsloMet og Oslo, og er opptatt av digitale læringsmetoder og studentaktiv læring. Hun har hatt styreverv i ESCP (European Society of Clinical Pharmacy) og ledet organisasjonskomiteen for ESCP Symposiet i Oslo i 2016. I 2017/18 mottok hun et Fulbright forskningsstipend og var gjesteforsker ved University of California, San Diego.

   
  Arild Aambø er lege, tidligere spesialist i allmennmedisin. Han opprettet i 1994 Primærmedisinsk verksted (PMV) som et helsefremmende prosjekt i Bydel Gamle Oslo, og ledet senteret frem til 2004. Etter dette har han hatt ulike stillinger ved Nasjonalt kompetansesenter for Migrasjons- og Minoritetshelse (NAKMI), og er nå ansatt som seniorrådgiver. Aambø har i mange år hatt en spesiell interesse for klinisk kommunikasjon, og skrevet/redigert flere bøker og en rekke fagartikler på området. Han er en mye benyttet foredragsholder og har holdt kurs, workshops og seminarer i både inn- og utland.   
  Arnfinn Aarnes jobber som seniorrådgiver i FFO med ansvar for helseområdet. Han har en cand.mag. grad fra UiO og har tidligere blant annet jobbet som fagsjef for interessepolitikk i Astma- og allergiforbundet.
Arnfinn jobber på ulike felt innen helseområdet slik som legemiddelpolitikk, primær- og spesialisthelsetjenester og E-helse for å nevne noen. Som ansvarlig for helseområdet jobber han mye myndighetsorganene.
   

 
Arton Baftiu er farmasøyt med doktorgrad i farmakoepidemiologi. Han jobber ved Statens Legemiddelverk og Spesialsykehuset for epilepsi. I tillegg underviser han nevrofarmakologi ved OsloMet. Hans forskningsområde er farmakoepidemiologi med spesiell fokus på bruk av antiepileptika ved epilepsi og andre sykdommer, og kliniske utfordringer knyttet til bruken av denne legemiddelgruppen. Arton er tilknyttet forskningsgruppen «Legemidler og pasientsikkerhet» ved OsloMet. Han sitter også i styret til NFS og Norsk forening for farmakoepidemiologi.   
 
Bård Fossli Jensen
. Som spesialist i barnesykdommer, og med en doktorgrad i medisinsk kommunikasjon, trener Bård Fossli Jensen helsepersonell over hele landet i pasientkommunikasjon. Han arbeider også som overlege ved CatoSenteret i Son, og fra kontorene i Forskningsparken i Oslo utvikler han en virtuell simulator for opplæring av 113-personell i håndtering av nødsamtaler. Foredraget hans handler om hvordan være varm og samtidig effektiv.
   
  Cecilie Johannessen Landmark, cand.pharm., dr. scient., er farmasøyt med doktorgrad i farmakologi og har siden 2002 vært ansatt på Program for farmasi, OsloMet-storbyuniversitetet med fokus på undervisning og forskning. Hun har hatt et langt forskningssamarbeid med Spesialsykehuset for epilepsi, Oslo universitetssykehus og har i dag en kombinert stilling ved disse institusjonene som førsteamanuensis og medisinsk rådgiver, leder av farmakologi-teamet på sykehuset og fagansvar på laboratoriet for klinisk farmakologi.
   
  Eva Borka er utdannet Cand.pharm. fra UiO i 1988. De siste 13 år har hun arbeidet på sykehusapotek. Som klinisk farmasøyt på en revmatologisk avdeling har Eva ofte samtaler med pasienter om legemidler og treffer også legemiddelbrukere gjennom Lærings og mestringssenter (LMS). Eva har undervist på revmaskole for urdutalende og samtalt via tolk. Hun har også arbeidet som frivillig ved Helsesenter for papirløse. Eva er ansatt ved Diakonhjemmet Sykehusapotek.   
  Geir Ove Harnes er partner og seniorrådgiver i Skandinavias største kommunikasjonsbyrå; Geelmuyden Kiese. Her er han ansvarlig for fagområdet Helse & livsstil. Geir Ove jobber med kommunikasjonsstrategier, kampanjer, sosiale medier, PR og myndighetskontakt. Han har ledet flere store prosjekter innen helse-området. Han har tidligere jobbet som kommunikasjonsrådgiver/sjef i legemiddelselskapet MSD og vant selskapets globale innovasjonspris for sine pasientkampanjer. Han har også vært nyhetssjef, journalist og vaktsjef i VG og vg.no og har en master of management fra handelshøyskolen BI.


   
  Henrik Schultz er instituttleder ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo. Han er  Cand.pharm, utdannet fra The Royal School of Pharmacy, København, i 1980. Henrik har tidligere jobbet mange år i farmasøytisk industri, blant annet som leder av farmasøytisk utvikling/forskningsdirektør hos Weifa AS fra 1983 til 2002. Fra juni 2003 til juli 2005 var han apoteker ved Sykehusapoteket Oslo, Ullevål. Deretter gikk han tilbake til industrien, denne gang som administrerende direktør. I mai 2012 ble han utnevnt som instituttleder, en stilling han fremdeles innehar.
Henrik har hatt og innehar ulike styreverv, både i industri og offentlige komiteer. Han har blant annet siden 2013 vært leder for Norsk Pharmacopeia-kommisjon. 
  Hilde Berner Hammer er overlege, dr.med., ved revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus, Oslo, hvor hun har arbeidet som revmatolog fra 2001. Hun har vært med i legeforeningens smerteforening (NFSM) fra dens begynnelse, og har i mange år interessert seg for smerte og smertebehandling.   
 


Ingeborg Senneset er journalist i Aftenposten, styremedlem i Norsk PEN, forfatter, utdannet sykepleier, meddommer i Oslo Tingrett, samfunnsdebattant og foredragsholder. For kun få år siden holdt Senneset på å dø av anoreksi, etter å ha vært alvorlig syk siden barndommen. Hun var inneliggende pasient i til sammen hele tre, på tre psykiatriske sykehus. Senneset overlevde med et nødskrik, og selv om hun ikke er frisk har hun skapt karriere og er samtidig samfunnsbygger. Våren 2017 kom den lenge etterspurte boken «Anorektisk», som ble en umiddelbar bestselger. Adresseavisens anmelder ga den terningkast 6 og kalte den et håndslag til de som kjemper mot innsparingskåte byråkrater. Aftenpostens anmelder betegnet den som et rop fra bunnen av helvete og en dokumentar som fungerer som et lys for alle andre.

   

Jørgen Brustugun
er sykehusfarmasøyt og forsker ved Sykehusapoteket Oslo, Rikshospitalet. Han har utdannelse fra Farmasøytisk Institutt, UiO – som Cand.pharm i 1998 og Dr.Scient. i 2005, begge deler innenfor området galenisk farmasi. Gjennom 20 år har han på ulike måter arbeidet med spørsmål knyttet til stabilitet av legemidler. Til daglig arbeider han med produksjon og analyse av lagerproduserte legemidler i sykehusapotek.

   
 

Jørgen Huse er utdannet Cand.pharm fra UiO (1981). Han har tidligere jobbet i apotek og grossistvirksomhet, men har de siste tyve årene holdt til hos legemiddelmyndighetene; først i Statens helsetilsyn og siden i Statens legemiddelverk. Han har bl.a. jobbet som apotekinspektør og de siste årene ledet inspektørgruppa i Legemiddelverket. Jørgen har vært involvert i mye av regelverksutviklingen som angår farmasøyter, både knyttet til yrkesutøvelsen som farmasøyt og krav til apotek og legemiddelforsyning for øvrig. Han har også i mange år undervist farmasistudentene på UiO om lovverket som regulerer legemidler, legemiddelforsyning og farmasøyter.

   
  Kristian Gundersen er professor i fysiolog ved Universitetet i Oslo. Vitenskapelig har han i den senere tid arbeidet med såkalt muskelhukommelse. Han driver utstrakt formidling og deltar i samfunnsdebatten om kunnskapspolitiske spørsmål. Han har skrevet boka Snåsakoden som er en kritikk av alternativ medisin, og han har skrevet spalten Uviten i Aftenposten. Gundersen har erfaring med formidling og debatt rundt noen av de mest kontroversielle spørsmålene i samfunnet.
   


Kristian Svendsen
, er Master i Farmasi fra UiT og har jobbet ved RELIS, NTNU, EMA og Sykehusapotek Nord og han er nå førsteamanuensis ved institutt for Farmasi, forskningsgruppe klinisk farmasi og farmakoepidemiologi. Han jobber til daglig med studier som bruker legemiddelforbruksdata fra reseptregisteret og har en doktorgrad som omhandlet opioidbruk i Norge.
   
  Lill Karin Mensen er utdannet lege fra 1980 og har arbeidet vesentlig innen geriatri. Hun var fram til 01.09.18 overlege i geriatri på Diakonhjemmet sykehus.


   
  Margrete Einen er utdannet Cand. pharm fra UiO og har lang arbeidserfaring fra sykehusapotek, fra produksjon via publikumsavdeling til rådgivning. Margrete er ansatt ved Sjukehusapoteket i Bergen og er i dag ansvarlig for driften av Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn, i tillegg til å være ansatt som 20 % regional medarbeider i Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion Vest. Hun er også styremedlem i Norske Sykehusfarmasøyters Forening og i Norsk barnesmerteforening.   
  Margrethe Konstanse Kristiansen studerer farmasi på 5. året ved Universitetet i Oslo og skriver master innen legemiddelkjemi. Hun har vært leder for farmasøytisk fagutvalg og sitter i ulike utvalg ved Farmasøytisk institutt og Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen Farmasi. Margrethe jobber ved siden av studiet i Novo Nordisk.

   
  Margrethe Sunde er Adm.dir i Boots Norge og Alliance Healthcare. Hun er utdannet cand.pharm fra Universitetet i Oslo. Hun har lang erfaring fra apotekdrift og bransjen, og brenner for riktig legemiddelbruk og farmasøytens rolle i Helsetjenesten og Helsetjenestenes rolle i apotekene. Hun har 10 års erfaring fra Apotek 1, der hun var fagdirektør og Kjededirektør. Hun har også jobbet i Statens Helsetilsyn, i primær apotek & sykehusapotek og har en rekke offentlige styreverv og tillitsverv i tillegg til å være coach/mentor, underviser og sensor. Hun kom til Boots i 2010 og har vært Administrerende direktør siden 2012. Hun er også styreleder i VIRKE Kunnskap & teknologi.

   
 

Mette Kristine Hjermann er utdannet Cand.med. fra UiO (2005). Hun har jobbet i allmennpraksis, på Jeløy Kurbad med rehabilitering spesielt av pasienter med kroniske muskelsmerter, og hos Fylkesmannen i Østfold med tilsyn knyttet til rekvirering av vanedannende legemidler. Fra 2017 er hun revisjonsleder i en tilsynssatsning der Fylkesmannen i Østfold gjennomfører egenmeldingstilsyn med fastleger i flere kommuner. Her er det kommet frem mye kunnskap rundt hvordan fastleger opplever rekvireringssituasjonen, og hvordan pasienter opplever behandlingen
   
  Per Kristian Faksvåg er fagdirektør i Apotekforeningen og daglig leder i Serviceproduksjon AS. Han er utdannet cand. pharm. fra UiO og har arbeidet på kjedekontoret i Vitusapotek / NMD med bl. a opplæring av apotekere og omstilling / innføring av beste praksis i apotek. I tillegg har han vært regionsjef. Han har tidligere hatt ulike stillinger i legemiddelindustrien, hvorav 14 år som adm. direktør i Leo Pharma. Han har videre vært militærapoteker i FN-styrkene i Libanon, bedriftsrådgiver i Ernst & Young, daglig leder ved Jernbanetorgets apotek og apoteker i Vitusapotek.
 
  Sissel Lønning Andresen er utdannet Cand.pharm fra UiO (1997). Hun har jobbet i sykehusapotek og primærapotek, men mesteparten av yrkeskarrieren hennes har vært forbeholdt farmasøytisk industri. I legemiddelindustrien har hun blant annet jobbet med regulatory, myndighetskontakt, markedstilgang, salg og markedsføring av innovative legemidler. De siste fem årene har hun vært daglig leder i Pfizer.

   
  Sverre Eika, lege ved 24SJU (Kirkens Bymisjon), omtales ofte som De narkomanes lege. Han har allsidig erfaring fra arbeid med rusmiddelavhengige med forskjellige rus- og helseutfordringer, og fra forskning og arbeid med alvorlig syke og døende. Han jobber svært tett med ruspasientene på deres premisser og bidrar til endring både på individ- og systemnivå ved å ta pasientstatusen på alvor i det “minefeltet” det er å medisinere rusmiddelavhengige i Norge. Han mottok Brukervennprisen 2016 av Foreningen Human Narkotikapolitikk og ble kåret til årets ildsjel av Natt og dag i 2015. Han mener det er på høy tid med nye metoder for å hjelpe rusmiddelavhengige. 


 
  Terje Nilsen jobber til daglig som rådgiver/farmasøyt ved RELIS Nord-Norge hvor han i det daglige svarer ut henvendelser til helsepersonell og publikum. Av annen bakgrunn har han jobbet som farmasøyt og apoteker i de private apotekene samt en periode som avdelingsleder ved sykehusekspedisjonen ved Ullevål sykehusapotek. Terje er utdannet fra universitetet i Tromsø i 2004. For tiden har han også en bistilling ved samme universitet hvor han underviser inn mot farmasøytisk praksis.
   
  Vigdis Vindenes er overlege og spesialist i klinisk farmakologi. Hun er leder ved Oslo Universitetssykehus for seksjon for rusmiddelforskning og har en bistilling ved UiO. Hun har i mange år jobbet som sakkyndig i straffesaker som omhandler legemiddel- og ruspåvirkning, og har de siste 4 årene vært leder i toksikologisk gruppe i Den rettsmedisinske kommisjonen som kvalitetssikrer slike erklæringer. På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har hun vært med på å utarbeide det faglige grunnlaget for fastsettelse av vegtrafikklovens faste konsentrasjonsgrenser for 28 andre stoffer enn alkohol.


   
  Walaa Abuelmagd er doktorgradsstipendiat ved Farmasøytisk Institutt, UiO. Hun har bachelorgrad i farmasi fra Universitetet i Alexandria, Egypt (2004) og en mastergrad i farmasi ved Avdeling for samfunnsfarmasi på Farmasøytisk Institutt ved UiO (2013). Hennes spesialfelt er egenomsorg og legemiddelinformasjonsbehov av type 2 diabetes hos utsatte innvandrergrupper.   
  Wenche Staveland Hasselberg er utdannet bioingeniør og sosionom. Hun har de siste 19 årene jobbet i sosialtjenesten i bydel gamle Oslo, nå med helse- og rettighetsavklaring for de dårligst fungerende sosialhjelpsmottakerne. For ca 30 år siden ble hun akutt syk og fikk diagnosen psoriasis-leddgikt. Tilgjengelige medisiner ble etterhvert prøvd uten gode resultat. For 14 år siden fikk hun tilbud om de nye, biologiske medisinene. Hun skal dele sine erfaringer hvordan leve med kroniske smerter og redusert arbeidsevne i et samfunn der mye handler om å lykkes.
Yngve Vogt er journalist i forskningsmagasinet Apollon ved Universitetet i Oslo og har spesialisert seg på å popularisere vanskelig tilgjengelig forskning fra realfag.
 
  Øyvind Bosnes Engen er utdannet statsviter og har de siste fire årene jobbet som journalist i Dagens Medisin. De seneste to årene har han hatt legemiddelpolitikk som særlig dekningsområde.