Farmasidagene 2005
 

Farmasidagene 2005

 

Ble arrangert  i Oslo Kongressenter Folkets Hus, Youngsgt. 11, Oslo
27. - 29. oktober 2005


Årets hovedtema var:

Torsdag 27. oktober - Kvinnehelse

Fredag 28. oktober og lørdag 29. oktober - Sykdom på reise


Farmasidagene – den årlige møteplassen for alle legemiddelinteresserte!

Klikk her for
Torsdag 27. oktober
Fredag 28. oktober

Seksjonsforedrag:
Apotek- og samfunnsfarmasi
Farmasihistorie
Forskning og utvikling
Industri- og regelverk
Internasjonalt arbeid
Sykehusfarmasi
Posterseksjon

Lørdag 29. oktober


Torsdag 27. oktober 12.00 - 17.30


Satelittsymposium: Kvinnehelse
Møteledere: Anne Marie Horn og Mette Krogh


12.00  Velkommen og innledning
Anne Marie Horn, daglig leder, Institutt for apotekforskning (Apoforsk) 
12.15   Kvinnehelse i et internasjonalt perspektiv
Berit Austveg, seniorrådgiver, Statens helsetilsyn  
13.00   Kjønnslemlestelse
Safia Yusuf Abdi, sykepleier og konsulent, Mangfold i arbeidslivet
13.30   Pause med rundstykker, te og kaffe  
14.15   Helse og sykdom hos kvinner og menn – hurra for den lille forskjellen?
Inger Njølstad, professor, Universitetet i Tromsø  
14.45   Enzymer og reseptorer, er de like aktive hos kvinner og menn?
Espen Molden, dr.scient., Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo  
15.15   Hvordan samsvarer data fra Norsk reseptregister med det vi vet om kvinners helse fra helseundersøkelser i Norge? Kari Furu, forsker og seniorrådgiver, Avdeling for legemiddelepidemiologi, Nasjonalt folkehelseinstitutt  
15.45
 Pause  
16.00  Utfordringer når én blir to – legemidler ved graviditet, fødsel og amming
Hedvig Nordeng, farmasøyt og forsker, Institutt for farmakoterapi, Universitetet i Oslo  
16.30   Hormoner i tide og utide – østrogener i overgangsalderen
Kjersti Bakken, dr.scient., Universitetet i Tromsø  
17.00
 Medikalisering – helse eller uhelse?
Eli Berg, førsteamanuensis og spesialist i allmennmedisin, Universitetet i Tromsø
17.30
 Slutt  


Fredag 28. oktober kl. 09.00 - 17.00
Sykdom på reise


09.00   Åpning
Ragnar Salmén, president, Norsk Farmaceutisk Selskap
Møteleder: Kirsten Myhr  
09.15   Vaksinasjon mot fattigdom
Jens Stoltenberg, statsminister, leder av Arbeiderpartiet og styremedlem i Vaksinefondet  
10.00   Nasjonal pandemiberedskap – apotekenes rolle
Bjørn Guldvog, konst. direktør, Sosial- og helsedirektoratet  
10.40
 Pause  
11.10   Overrekkelse av Det Giftige Kors  
11.25   Trusselen fra influensapandemi – epidemiologi, virologi og globale aspekter
Lars Haaheim, professor, Universitetet i Bergen  
12.05   Pharmaciens Sans Frontières (PSF) - solidaritet i praksis
Bente Frøkjær, leder av Farmaceuter uden Grænser, Danmark  
12.40
 Lunsj og utstilling  
   

Seksjonsforedrag i følgende seksjoner: 

Apotek- og samfunnsfarmasi – seksjonsledere Grethe Eide, Kari Svane Mellbye, Tonje Krogstad 
14.15   Forskrivningsfeil og farmasøytenes intervensjoner
Svein Haavik 
14.30   Intervensjon ved reseptekspedisjon i apotek
Ingunn Mandt 
14.45   Bivirkningsrapportering fra apotekfarmasøyter – kvalitet, holdninger og erfaringer
Elizabeth Grav Sørensen 
15.00   Informative bivirkningsmeldinger fra farmasøyter
Lise von Tangen-Jordan 
15.15   Teknologi i resepturen – for sikkerhets skyld! En presentasjon av Vitusapoteks reseptrutiner
Erling Mjelva 
15.30
 Pause 
15.45   Betalte faglige tjenester i apotek – veien fra visjon til virkelighet!
Marit Andrew 
16.00   Norske apoteks bidrag i diabetesomsorgen og farmasøytenes syn på fremtidige tilbud til diabeteskunder
Reidun L.S. Kjome 
16.15   Legemidler ved astma og kols hos eldre pasienter i Sverige. Hva er salget? Hva er compliance?
Janne Moen
16.30   Hvor mye vet apotekkundene om medisinene sine? – En spørreundersøkelse ved Apotek 1 Svolvær
Renee J. Larsen 
16.45   Fenazon og koffein – foreldet eller gunstig kombinasjon?
Anne Margrethe Aldin Thune 
17.00
 Slutt 
   
Farmasihistorie – seksjonsleder Hege Ekeli  
14.15   "Apotekeren, apoteket og apotekvesenet i Norge 1955 - 2005"
Olav Hamran 
14.30   Farmasøytisk interessante stoffer fra havet - fra fortid til nåtid
Jens Kristian Wold 
14.50   På leiting etter den tapte hagen
Bjarne G. Thune 
15.05   Finnes det noen sammenheng mellom Askepios og de kristne helgenene Kosmas og Damian?
Nina Aldin Thune 
15.20   Visitasjonsprotokollen fra Strømsø apotek 1863 – 1873
Aslaug Gombos 
15.35
 Pause 
15.50   Leger som apotekinnehavere
Rolf Klevstrand 
16.10   From production to information, 50 years of challenges in pharmacy practice
Norma Saugen 
16.25   Apotekeren vs Forvalteren
Per Harald Villmo 
16.55
 Slutt 
   
Forskning og utvikling - seksjonsleder Mette Krogh  
14.15   Nye muligheter for optimalisering av ciklosporin (CSA)-doseringen av nyretransplanterte pasienter
Pål Falck Sprauten 
14.30   Tacrolimus – et sikrere alternativ til ciklosporin ved kombinert behandling med atorvastatin?
Nina P. Hessvik 
14.45   Systemisk eksponering av atorvastatin er uendret mens lakton og syre metabolitter er betydelig økt hos pasienter med atorvastatin-indusert myopati
Monica Hermann 
15.00   Ny studieplan ved Reseptarutdanningen, Høgskolen i Oslo
Bjørg Heltberg
15.15   Medisinplanter i Mali; Tradisjonell bruk, kjemi og biologi
Berit Smestad Paulsen 
15.30  Pause 
15.45   Prediksjon av fortrengning fra plasmaproteiner og betydningen av in vitro-in vivo ekstrapolering av legemiddelinteraksjoner
Hege Christensen 
16.00   Pasienter med heterozygote CYP2C19-mutasjoner har signifikant redusert metabolisme av racemisk citalopram og escitalopram
Ida Rudberg
16.15   Bruk av alginatgel for lokal radioterapi
Øyvind Holte 
16.30   Legemidlers permeabilitet over en liposombasert barriere: en ny metode for å studere passiv diffusjon
Gøril Eide Flaten 
16.45   Komparative og funksjonelle genomanalyser avslører virulensmekanismer hos matpatogenet Bacillus cereus og dens nære slektning Bacillus anthracis
Ole Andreas Økstad 
17.00
 Slutt 
   
Industri- og regelverk - seksjonsleder Jan Anders Istad  
14.15
 COX-2 saken – hva kan vi lære av den?
Innledning v/Jan-Anders Istad, FIFN 
14.25   COX-2 saken – sett fra sykehusets ståsted
Johan Ræder, professor og seksjonsoverlege anestesiavdelingen, Ullevål universitetssykehus 
14.45   COX-2 saken – sett fra Legemiddelverkets ståsted
Steinar Madsen, overlege, Statens legemiddelverk 
15.05   COX-2 saken – sett fra industriens ståsted
Yngve Mikkelsen, medisinsk rådgiver, Pfizer AS 
15.25   COX-2 saken – sett fra apotekets ståsted
Bente Hedding, apoteker, Vitusapotek Elefanten - Kristiansand 
15.45
 Diskusjon 
16.25
 Slutt 
   
Internasjonalt arbeid - Ekstra seksjon 
16.30   Farmaceuter uden Grænser - de første måneder og år
Bente Frøkjær – Visepresident i FIP og leder av Farmaceuter uden Grænser, Danmark 
16.50
 Vi stifter en norsk forening – Interimsgruppe Farmasøyter uten grenser, Norge 
   
Sykehusfarmasi - seksjonsleder Lene Lilleås  
14.15   Forbruk av antimikrobielle midler i norske sykehjem 2003
May Oddrun Sti 
14.30   Bedre informasjon om legemidler til pasienter på sykehus
Prosjekt med klinisk farmasøyt på sengepost for nyre- og hormonsykdommer
Turid Veggeland 
14.45   LIS og sykehusapotekene – tverrfaglig samarbeid gir resultater!
Anne Helen Ognøy 
15.00   Avdelingsfarmasi ved seksjon for geriatri, St. Olavs hospital
Trude Cecilie Mellingsæter 
15.15   Påvirkes pasienters compliance av kunnskap og oppfatninger om legemidler?
Carina Akerhei 
15.30
 Pause 
15.45  Behandling av infeksjoner med hvite stafylokokker hos kreftpasienter ved Radiumhospitalet
Marte Eklund, Guri Wilhelmsen 
16.00   Sjappe.cyt – et filsystem for cytostatikatilberedning
Stein Lyftingsmo 
16.15   Blir intravenøs ernæring gitt med tilsetninger? Hvorfor – hvorfor ikke?
Torill M. Skudal 
16.30   Den utskrevne pasienten? Hva kan vi gjøre for han?
Jorunn Alstad 
16.45   Legemiddelstatistikk – hva vi kan lure ut av Farmapro og hvordan vi kan utnytte det
Agnes Gombos, Astrid Johnsen 
17.00
 Slutt 
   
Posterseksjon - seksjonsleder Wenche Strømhaug 
Endringer i apotekenes fysiske utforming fra 1985 til 2005- Kristin Grane et al  
Bivirkningsrapportering fra farmasøyter i apotek – en pilotstudie- Ane Gedde-Dahl et al 
Sikkerhet i reseptekspedisjonen- Anne Berit Walter, Anne Marie Horn, Anne Gerd Granås 
Institutt for apotekforskning AS – Apoforsk- Anne Marie Horn, Anne Gerd Granås 
Legemiddelrelaterte problemer i apotek – blir farmasøyten hørt? - Hilde Gravem et al 
Legemiddelrådgivning i apotek – Apotek 1 med et tilbud kundene vil ha - Margrethe Sunde, Christine Frigaard, Hans-Petter H. Johannessen 
Kartlegging av tilgjengelighet, kostnader og ressursbruk ved søknad om individuell refusjon etter §10a - Anne Lebesby Høeg et al 
Samfunnsøkonomisk betydning av tilleggsbehandling med atrovastatin, en helseøkonomisk analyse av ascot-lla - Gry Stine Kopperud 
Bruk av naturlegemidler, naturmidler og kosttilskudd hos barn med kreft – en spørreundersøkelse av deres pårørende  - Else Lydia Toverud et al 
Bruk av urtemedisin hos gravide – resultater fra en undersøkelse blant 600 kvinner i Rogaland - Karen Bayne et al
Medikament brukt mot revmatiske lidingar – ei historisk oversikt - T Bakkebø, K Vikti 
Etikkrådet for farmasøyter i Norge - Inger Wabø 
Morbidity and mortality of acute poisonings in Norway 1999 – 2002 - GH Bøe Lilleeng et al 
Usage of antiepileptic drugs in Norwegian nursing homes - EM Rytter et al 
Forbruk av antimikrobielle midler i norske sykehjem 2003 - May Oddrun Sti, Hege Salvesen Blix, Jenny Røed 
Salvie i butikken og økologisk dyrket salvie – er det noen forskjell? - Kiubaharan Thiagarajah, Torunn Helene Aslaksen Liljebäck, Karl Egil Malterud 
Bioactive polysaccharides are present in white cabbage, a plant used both as food and medicine - A.B. Samuelsen et al 
Sarcolobin og sarcolobone – nye kjemiske substanser identifisert i Liane fra Mangroveskogen i Bangladesh - Helle Wangensteen et a 
Flavonoid constituents of the herbal drug ”Crataegi folium cum flore”, hawthorn - Torgils Fossen, Saleh Rayyan, Øyvind M. Andersen 
Blindernpraktikant anno 2005 - Hilde Samdal og Rønnaug Larsen 
Nye horisonter i praksis 2005 - Kari Folde Bårdstu, Karine Wabø Ruud, Hilde Samdal 
 IKT-basert veiledning og undervisning i overgangen mellom studier og yrkespraksis - Helle Håkonsen et al 
The phospholipid vesicle based membrane: a novel model for studying passive drug permeability - Gøril Eide Flaten et al 
Positron Emisjons Tomografi: Er det mulig å frakte 18F-fluordeoksyglukose (18F-FDG) fra IFE til UNN? - Skalla Werner*, Brækkan Kine, Brynjulfsen Nina, Hjelstuen Ole Kristian, Brandl Martin 
 
Velkommen til Pølsefest i spiseriet Henrik etter seksjonsforedragene! Lørdag 29. oktober - Sykdom på reisen


09.00  Åpning
Ragnar Salmén, president, Norsk Farmaceutisk Selskap  
09.10   "Årets farmasøyt", tildeling av pris
Martin Bjerke, leder, Norges Farmaceutiske Forening  
   
Møteleder: Gunnstein Norheim 
09.20   Vaksineutvikling og verdien av vaksinering
Johan Holst, seniorforsker, Nasjonalt folkehelseinstitutt  
10.00   Hva har reisende med seg hjem?
Preben Aavitsland, avdelingsdirektør, Nasjonalt folkehelseinstitutt  
10.30   Pause  
11.00
 Tuberkulose – et tilbakevendende folkehelseproblem
Ulf R. Dahle, seniorforsker, Nasjonalt folkehelseinstitutt  
11.20  Malaria – råd for reisende
Elisabeth von der Lippe, seksjonsoverlege, Ullevål universitetssykehus  
11.40   HIV/AIDS gir nye utfordringer - resistensutvikling
Vidar Ormaasen, overlege, Ullevål universitetssykehus  

12.00  
 Utdeling av Weifas posterpris
Jon Brynhildsrud, Weifa AS
Utdeling av priser for beste seksjonsinnlegg
Ragnar Salmén  
12.20   Lunsj og utstilling  
13.20   Diaresykdommer – profylakse, diagnostikk og behandling
Elisabeth von der Lippe, seksjonsoverlege, Ullevål universitetssykehus  
13.45  Reisevaksinasjon – en nødvendig forsikring
Berit Feiring, avdelingsdirektør, Nasjonalt folkehelseinstitutt  
14.10   Reisen starter på apoteket – praktiske råd til en legemiddelbruker på reisefot
Stig Henning Pedersen, regionsjef, Apotek 1  
14.35   Tanker ved reisens slutt
Jens A. Riisnæs (fra NRK P2's reisemagasin) 
15.30   Slutt