Farmasidagene 2006
 

Farmasidagene 2006

 

Torsdag 26. oktober kl. 12.00 – 17.00

Satelittsymposium: Auditoriet
"Å være syk er fa'li det!" Kan pasientsikkerheten forbedres?


Møteleder: Anne Berit Walter, rådgiver, Sosial- og helsedirektoratet

12.00
 Velkommen, åpning
Anne Berit Walter 
12.15   Errare humane est, sed perseverare diabolicum! Det er menneskelig å feile, men djevelsk å fortsette å feile!
Magnhild Kaarstad, seniorforsker/-industripsykolog, Institutt for energiteknikk 
12.45   Hvorfor er det tryggere å være flypassasjer enn pasient?
Anders Baalsrud, seniorrådgiver, Sosial- og helsedirektoratet  
13.30   Pause med rundstykker  
14.15   Hva innebærer farmasøytenes ekspedisjonsansvar?
Jørgen Huse, legemiddelinspektør, Statens legemiddelverk  
14.30   Kan farmaceuter forebygge fejl? Hvad sker i Danmark?
Lotte Fonnesbæk, prosjektkoordinator, Pharmakon  
15.00   Men apotekene er jo så sikre - er kvalitetsarbeid nødvendig?
Knut Breistøl, apoteker, Vitusapotek Kilen, Tønsberg  
15.15   Hver pasient sin legemiddeldose
Ellen Kristoffersen, avdelingsleder, Sykehusapoteket Skien  
15.30   Pause uten servering  
15.45  Tør du, tør jeg! Kan det bli trygt å skifte omsorgsnivå?
Astrid Johnsen, Fagutvikler Tjenester, Sykehusapotekene ANS
16.00   Feil i sykehus - må de skje?
Elisabeth Arntzen, avdelingsdirektør, Helse Øst RHF  
16.30   Kan vi stole på legemidlene våre?
Stig Paulsen, styreleder, Legemiddelindustriforeningen  
17.00   Slutt  

Velkommen til felles kafétur (Farmasispinn) på Café Tekehtopa etter symposiet!


Fredag 27. oktober kl. 09.00 – 17.00
Etikken i butikken: Sal A


09.00

Åpning
Ragnar Salmén, president, Norsk Farmaceutisk Selskap
Møteleder: Kjellaug Melvik, klinisk forskningssjef, GSK Norge
09.10   Etikken i butikken
Einar Aadland, 1. amanuensis, Diakonhjemmet Høgskole  
09.55   Bare litt på kanten???
Eva Joly, spesialrådgiver, Norad  
10.35   Pause  
11.10   Overrekkelse av Det Giftige Kors  
11.25   Fra fag/profesjonsstyrt til insentivstyrt helsevesen - etiske aspekter
Ole Berg, professor, Universitetet i Oslo  
12.10   Media på godt og vondt
Reidun Førde, professor II, Universitetet i Oslo  
12.40  Lunsj og utstilling 

14.15 Seksjonsforedrag i følgende seksjoner:


Apotek- og samfunnsfarmasi – Sal A - Seksjonsledere Kari Svane Mellbye og Tonje Krogstad
kari.mellbye@apotek.no og tonje.krogstad@farmasi.uio.no

14.15   Kommunikasjon mellom apotek og legekontor ved reseptintervensjoner
Ingunn Mandt 
14.30   Helselab'en - Helseinformasjonssentral i apoteket - et pilotprosjekt i Vitusapotek Elefanten, Kristiansand
Bente Hedding 
14.45   Individuell røykesluttveiledning i apotek
Randi Strøm 
15.00
 Legemiddelgjennomganger i apotek for pasienter med type 2-diabetes
Cecilie Haukereid
15.15   Selvmedisinering med reseptfrie fenazon-koffeinholdige analgetika - karakteristika hos brukerne
Anne Gerd Granås 
15.30
 Pause
15.45   Gode ledere i apotek? Utvikling, motivasjon og hardt arbeid!
Margrethe Sunde 
16.00   "- og bedre skal det bli" Rapportering som grunnlag for kvalitetsforbedringer
Kristin Klem 
16.15   Apotekerrollen før og nå
Anne Marie Horn 
16.30   Er medarbeidertilfredshet mulig etter omfattende endringer? - Resultater etter omfattende HMS kartlegging i Apotek 1
Birgitte Lilletvedt 
16.45   Farmasøyter mot kjedestrømmen
Liv Slettevold
17.00
 Slutt 

Farmasihistorie - Møterom 2 - seksjonsleder Hege Ekeli
hege.ekeli@ge.com

14.15   Kampen for farmasiutdanning i Tromsø
Gunvor Solheim 
14.45   En folkefiende på Christiania dampkjøkkenen
Henrik Andersgaard 
15.10
 Pause
15.30   Norske apotek 1992 til 2002. Fra personlige privilegier til markedsliberalisme på 10 år
Yngve Torud
15.50   Slutt 

Forskning og utvikling - Møterom 1 - seksjonsleder Mette Krogh
mette.krogh@fhi.no

14.15   Herbal use among cancer patients in Ålesund and Volda
Silje Engdal
14.30   Bruk av et verktøy for å evaluere behandling av kreftsmerte
Gro Dahlseng HåkonsenEngdal  
14.45   Kvalitetssikring av blodsukkermålinger i apotek
Reidun L.S. Kjome 
15.00   Kunnskap om og holdninger til kosttilskudd, naturmidler og naturlegemidler hos apotekpersonale
Anne Baukol Risheim 
15.15   Mortalitet og morbiditet av forgiftninger i Norge sammenliknet med andre nordiske land
Erik Andrew 
15.30
 Pause 
15.45   Mykofenolat: Muligheter for farmakodynamisk monitorering hos transplanterte
Nils Tore Vethe 
16.00   Mykofenolat og målenzymet IMPDH: Immundempende legemidler gir endringer i IMPDH genuttrykk
Sara Bremer 
16.15
 Hvordan kombinere strøm med kunstige væskemembraner for isolering og oppkonsentrering av legemidler fra små prøvevolum?
Astrid Gjelstad 
16.30   Har Serotonin 5HT2Creseptoren og/eller Alpha2C adrenoceptor N-terminale signalpeptider?
Jan Anker Jahnsen 
16.45   Calcineurin inhibitor-avoidance with daclizumab, mycophenolate mofetil and prednisolone in DR matched de novo kidney transplant recipients
Anders Åsberg 
17.00
 Slutt 

Industri- og regelverk - Auditoriet - seksjonsleder Jan Anders Istad
jan-anders.istad@bms.com

14.15   Innledning
Jan Anders Istad, FIFN 
14.25  Hva kan man få for 2 millioner kroner? Om Sosial- og helsedirektoratets arbeid med å følge opp legemiddelmeldingen
Anne Berit Walter, rådgiver, Sosial- og helsedirektoratet
14.40
 Blåresept i ny drakt - hva betyr dette for farmasøyter og apotek?
Kirsti Hjelme, rådgiver Blårevprosjektet, Statens legemiddelverk 
15.00   Riktig legemiddelbruk - følges intensjonene i legemiddelmeldingen opp?
Pål Christian Roland, adm. dir., Legemiddelindustriforeningen 
15.20   Myndighetenes oppfølging av legemiddelmeldingen
Wegard Harsvik, statssekretær, Helse- og omsorgsdepartementet 
15.40
 Spørsmål og svar/diskusjon 
16.15   Uformell demonstrasjon av Blårevprosjektets refusjonsdatabase. Besøkende får anledning til å prøve systemet selv 
17.00
 Slutt 

Sykehusfarmasi - Torghjørnet - seksjonsleder Mona Moxness
mona.moxness@ulleval-apotek.no

14.15   Sykehusapotek som en del av spesialisthelsetjenesten
Gunn Fredriksen 
14.30   Sykehusapotek på Ahus
Legemiddelhåndtering i et papirfattig og digitalt sykehus
Anne Grønstad 
14.45   Legemiddelrelaterte problemer hos dialysepasienter, er interaksjonsdatabasen Druid et nyttig hjelpemiddel?
Kristin Haugeng Jørgensborg 
15.00   Tuberkuloseresepter og sporbarhet av medisinering
Tone Westergren 
15.15   Polypharmacy as commonly defined is an indicator of limited value in the assessment of drug-related problems
Kirsten K. Viktil
15.30   Pause 
15.45   Norsk konsensus for klassifisering av legemiddelrelaterte problemer
Hege Salvesen Blix 
16.00   Legemiddelrelaterte problem hos eldre pasienter - en modell for bedre legemiddelbehandling
Kjell H. Halvorsen 
16.15   Legemiddelinformasjon til pasienter ved revmatologisk avdeling ved St. Olavs Hospital
Lene Lilleås 

16.30  
 Farmasøyt på gastrokirurgisk sengepost
Janne Kutschera Sund 
16.45   Å være klinisk farmasøyt på hjertesviktpoliklinikken, UNN
Trude Giverhaug
17.00   Slutt 

Internasjonalt arbeid - Sal D - seksjonsleder Martin Bjerke
martin.bjerke@legemiddelverket.no

15.00   FUG - en ettåring med store muligheter
Inger Johanne Ektvedt 
15.15   Erfaringer med farmasøytisk bistandsarbeid i regi av Vitusapotek AS
Ken Tesaker 
15.30   Pause 
15.45   Pharmacists Without Borders Germany
The role of the pharmacist in the humanitarian aid
Jochen Schreeck 
16.30   Slutt 

Posterseksjonen - Mesaninen - seksjonsleder Wenche Strømhaug
wenche.stromhaug@ulleval-apotek.no

Blåresept i ny drakt
Kirsti Hjelme et al.
Interessegruppe Diabetes i Apotek (IDA)
Marthe Kraabøl et al. 
Norwegian pharmacists' attitudes to adverse drug reaction reporting
Anne Gerd Granås et al. 
Validering av skjema for registrering av reseptintervensjoner i apotek
Svein Haavik et al. 
22-hydroxycholesterol regulate lipid and glucose metabolism differently than T0901317 in human myotubes
Eili Tranheim Kase et al. 
Antioksidanter fra Xylocarpus moluccensis
T.E. Grønhaug et al. 
Etikken i butikken
Kull 2003, Kjersti Bakken og Lone Holst 
Naturmidler. Bruk - kunnskap - risiko
Lone Holst og Svein Haavik 
Påvirkes pasienter compliance av kunnskap og oppfatninger om legemidler?
Harald Langaas, Kjersti Bakken og Anne Gerd Granås 
Den synlege farmasøyten
Halldis K. Høyland et al. 
Apotekene - fra legemiddel- til næringsmiddelprodusent
Richard Fjellaksel, Skjalg N. Solum og Kristin Svanqvist 
Discrepancies in medication histories obtained from different sources at admission to hospital
Janne Kutschera Sund et al. 
Bruk av kosttilskudd og prestasjonsfremmende midler blant ungdom i Oslo
Olav A. Søgnen et al. 
Forbedringer av farmakopémetodene for måling av "uniformity of dose" og "fine particle dose" i inhalasjonsaerosol
Ateh Atabong, Per-Jostein Samuelsen og Veronica Tørfoss 
Hvorfor registreres reseptintervensjoner ulikt fra apotek til apotek?
Anders Ekedahl et al.
Forenklet, forbedret og mer forsvarlig destruksjon av legemidler i Apotek 1
Inger Lorentzen, Ellen Karine Ous og Hans-Petter H. Tjenester i Vitusapotek - med vekt på legemiddelsamtalen

Åste Flatmark
Renal risk drugs are widely used in hospitalised patients with impaired renal function
Hege Salvesen Blix Johannessen  
www.fugnorge.no Farmasøyter Uten Grenser, Norge (FUG)
Ane Funderud et al. 
Pasienters erfaring med legemiddelinformasjon ved revmatologiske avdelinger på utvalgte sykehus i Norge
Anne-Lise Reiersen og Liv Unni Naalsund 

Velkommen til Pølsefest i spiseriet Henrik etter seksjonsforedragene!

Lørdag 28. oktober kl. 09.00 - 15.30
Etikken i butikken: Sal A


09.00   Åpning
Ragnar Salmén, president, Norsk Farmaceutisk Selskap  
09.10   "Årets farmasøyt", tildeling av pris
Anne Markestad, leder, Norges Farmaceutiske Forening 
   
Møteleder: Kjellaug Melvik  
 
09.20   Prioritering i helsevesenet - etiske problemstillinger
Inge Lønning, stortingsrepresentant (H)  
10.00  Etiske utfordringer for helsepersonell
Bente Mikkelsen, adm. dir., Helse Øst RHF  
10.40   Pause  
11.10   Etiske retningslinjer for farmasøyter
Inger Wabø, apoteker, Vitusapotek Stokke  
11.30  Etikk i undervisningen
Kjersti Bakken, 1. amanuensis, Universitetet i Bergen  
11.50   Etikk i legemiddelindustrien
Unni Hjelmaas, adm. dir., Roche Norge AS  
12.10   Utdeling av Weifas posterpris
Jon Brynildsrud, markedsdirektør, Weifa AS
Utdeling av priser for beste seksjonsinnlegg
Ragnar Salmén  
12.30   Lunsj og utstilling  
13.30   Etikk og forsvarlig yrkesutøvelse - var dette et tema for Strøm-utvalget?
Vibeke Dalen, seniorrådgiver, Sosial- og helsedirektoratet  
13.50  "Verden er ikke som den engang var..." Apotekhverdagen før og etter apotekloven 2001
Grethe Eide, Dr.Scient., Fredrikstad  
14.10  Paneldebatt:
Kremmer eller helsepersonell - ja takk, begge deler!
Debattledere:
Bente Hayes og Bror-Lennart Mentzoni
Paneldeltakere:
Anne Markestad, leder, Norges Farmaceutiske Forening
Håvard Selby Ebbestad, adm. dir., Pfizer Norge
Trond Egil Hansen, spesialist i allmennmedisin, Bergen
Kjell Paulsrud, adm. dir., Vitusapotek AS  
15.30   Slutt