Farmasidagene 2008
 

Farmasidagene 2008

 

FARMASIDAGENE 2008 ble arrangert i Oslo Kongressenter Folkets Hus, Youngsgt. 11,

Oslo 30. oktober - 1. november.

NY TEKNOLOGI - ER FRAMTIDA NÅ?
Torsdag 30. oktober kl. 12.00 - 17.00

Satellittsymposium: Dette skjer rundt deg!


12.00   Velkommen, åpning
Dag Rasmussen Jordbru, Statens legemiddelverk  
12.15   Framtida kommer til oss - hva så?
Eksempler på omveltninger av bransjer, hva er egentlig framtidstenking og hvordan gå fra scenarier til handling
Per Espen Stoknes, psykolog, førstelektor BI og daglig leder, Foresight Norge AS  
13.00   Ny teknologi i legemiddeldistribusjonen - trussel eller mulighet?
Heidi Dreyer, professor i produksjons- og kvalitetsteknikk, NTNU  
13.45   Pause med rundstykker  
14.15   Personalised medicine - utfordringer for framtidas apotek, et industriperspektiv
Olav Flaten, medisinsk direktør, GlaxoSmithKline AS  
14.45   En robot på farmasøytens plass?
Legemiddelforsyningen ved det nye Akershus universitetssykehus - erfaringer etter en måneds drift
Anne Grønstad, apoteker, Sykehusapoteket Lørenskog  
15.15   Pause uten servering
15.45   Apoteket - bare et tastetrykk unna!
Lotte Fonnesbæk, sunnhetsfaglig sjef, Danmarks Apotekerforening  
16.15   Netthandel med legemidler: Hva skjer nå og hva tar bare litt lenger tid?
Jørgen Huse, legemiddelinspektør, Statens legemiddelverk  
16.45   Spørsmål, kommentarer, avslutning  
17.00   Slutt  
Velkommen til felles kafétur (Farmasispinn) på Café Tekehtopa etter symposiet! 


Fredag 31. oktober kl. 09.00 - 17.00
Ny teknologi - er framtida nå?


09.00   Åpning
Ragnar Salmén, Norsk Farmaceutisk Selskap  
Møteleder: Rigmor Solberg, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo  
09.10   Hva trodde man - hva skjedde og hva tror vi i dag?
Thomas Hylland Eriksen, professor, Universitetet i Oslo  
09.55   Ny genteknologi, tilbud og etterspørsel
Johan Holst, seniorforsker, Nasjonalt folkehelseinstitutt  
10.20   Hinsides gener og miljø: Hva kan blobanker og helseinformasjon gi oss?
Camilla Stoltenberg, dr.med., ass.direktør, Nasjonalt folkehelseinstitutt og Universitetet i Oslo  
10.45   Pause  
11.30   Genteknologi - hvor vil vi?
Ole Johan Borge, Ph.D., seniorrådgiver, Bioteknologinemda  
11.55   Skreddersydd medisin
Kjetil Taksén, professor, Bioteknologisenteret, Universitetet i Oslo  
12.30   Lunsj og utstilling  
14.15   Seksjonsforedrag i følgende seksjoner:
 • Apotek- og samfunnsfarmasi, seksjonsledere:
  Kari Svane Mellbye, kari.mellbye@apotek.no
  Anne Gerd Granås, anne.granas@isf.uib.no
 • Farmasihistorie
  Seksjonsleder Gunvor Solheim, gunsol@online.no

 • Forskning og utvikling
  Seksjonsleder Anders Åsberg, anders.asberg@farmasi.uio.no

 • Industri og regelverk
  Seksjonsleder Jan Anders Istad, ja.istad@online.no

 • Sykehusfarmasi
  Seksjonsleder Laila Irene Bruun, laila.irene.bruun@radiumhospitalet.no 

 • Internasjonalt arbeid
  Seksjonsleder Martin Bjerke, martin.bjerke@legemiddelverket.no

 • Posterseksjon
  Seksjonsleder Wenche Strømhaug, wenche.stromhaug@sykehusapotekene.no
Ta gjerne kontakt med seksjonslederne om du har forslag eller bidrag!

Velkommen til Pølsefest i spiseriet Henrik etter seksjonsforedragene!

Apotek- og samfunnsfarmasi (Sal A)
- Seksjonsledere Anne Gerd Granås og Kari Svane Mellbye


14.15   Lederaspirantakademi - opplæring for unge lederemner
Cornelia Madsen 
14.30   Markedsføring av naturmidler med innhold av dvergpalme og tranebær
Maria Høyland Tønnesen*, Lone Holst og Svein Haavik 
14.45   Forbruk av hormontilskudd (HT) i Kvinner og kreft-studien 1996/97-2005/06
Marit Waaseth*, Kjersti Bakken og Eiliv Lund 
15.00   MASTITT - Årsak, behandling og utfall
Hedvig Nordeng* og Siw Enger 
15.15   Apotek 1's kvalitetssystem for skip - forenkling og nybrottsarbeid
Håvard Brummenæs* og Steinar Vik 
15.30
 Pause 
15.45   Referansepunkt før innføring av eResept i Norge:
- farmasøyters og legers forventninger til elektronisk resept
Astrid Brevik Svarlien*, Erik Magnus Sæther, Eli Neegaard, Anne Marie Horn, Anne Gerd Granås og Anders Grimsmo 
16.00   Den automatiske frikortløsningen
Per Ludvig Skjerven 
16.15   Legemiddelsamtale i apotek - erfaringer fra en apoteker
Karin Weslien 
16.30   Resepturaktivitet - målrettet legemiddelinformasjon i Vitusapotek og Ditt apotek
Bjørn Gustavsen*, Åste Flatmark og Kristin Rosmo 
16.45   En robot på Lister apotek - hva gjør den?
John Billy Nenningsland 
17.00
 Slutt 


Farmasihistorie (Møterom 2)
- Seksjonsleder Gunvor Solheim


14.15   Farmasøytisk industri i Norge - en historisk oversikt
Holger Moe Tørisen 
14.45   Farmasøytisk faglig og fagvitenskapelig aktivitet på 1800-tallet
Yngve Torud 
15.00   Pause 
15.30   Som å gå Besseggen
Per Flatberg
15.45   Flora Danica - Mer enn et servise
Kjell-Erik Andersen 
16.15   Slutt 


Forskning og utvikling (Møterom 1)
- Seksjonsleder Anders Åsberg


14.15
 Helsepersonells erfaringer med bivirkninger av antiretroviral behandling i offentlig sektor i Eastern Cape Province, Sør-Afrika
Karine Wabø Ruud*, Sunitha C. Srinivas og Else-Lydia Toverud 
14.30
 Fører generisk substitusjon til feilbruk av legemidler?
Marlene Eilertsen*, Helle Håkonsen og Else-Lydia Toverud 
14.45   Hvor fornøyd er allmennheten med rådene de får av "Giftinformasjonen"?
Else-Lydia Toverud* og E. Pike 
15.00
 Struktur- og aktiitetsstudier av pektiner fra medisinplanten Cola Cordifolia (CAV) R. BR.
Ingvild Austarheim, A. Togola, D. Diallo, P. Ghildyal, M. Inngjerdingen, T. Michaelsen, B.S. Paulsen 
15.15   Oksygenmetabolisme hos celler dyrket i alginat
Benjamin Endré Larsen, Erik O. Pettersen, Jan Karlsen, Joe A. Sandvik, Jan Egil Melvik 
15.30
 Pause 
15.45   Kaptoprilmikstur - den lange veien mot lengre holdbarhet
Jørgen Brustugun 
16.00
 PCI of a tumor-targeting recombinant fusion toxin: A novel drug delivery system
Pål Kristian Selbo*, Anette Weyergang, Lawrence Cheung, Wendy Chang, Michael Rosenblum og Kristian Berg 
16.15   Gastric bypass surgery in morbidly obese patients alters atorvastatin acid bioavailability
Ine B. Skottheim, H. Christensen, K. Stormark, J. Hjelmesæth, G.S. Jakobsen, R. Sandbu og A. Åsberg 
16.30   Farmakodynamisk monitorering av mykofenolat hos levertransplanterte pasienter - en pilotstudie
Ingjerd Sæves, N.T. Vethe, S. Bremer, T.J. Meltevik, P-D Line og S. Bergan 
16.45   Rimonabants effekter på farmakokinetikken til Ciclosporin A (CSA) og Takrolimus (TAC) i nyretransplanterte pasienter
Rune Amundsen, Ida Robertsen, Nils Tore Vethe, Karsten Midtvedt og Anders Åsberg 
17.00
 Slutt 


Industri og regelverk (Auditoriet)
- Seksjonsleder Jan Anders Istad


14.15   Innledning
Jan Anders Istad, Foreningen av Industriansatte Farmasøyter i Norge 
14.20   Registrering av legemidler - prosedyrer og dokumentasjonskrav
Hans Halse, avdelingsdirektør, avdeling for legemiddelgodkjenning, Statens legemiddelverk

14.50  
 Biosimilars - hva er det? - Farmasøytisk/kjemisk/biologisk dokumentasjon
Anna Kristin Rolstad, seksjonssjef, Statens legemiddelverk
Biosimilars - hva er det? - Dokumentasjon av effekt/sikkerhet
Jan Petter Akselsen, seksjonssjef, statens legemiddelverk 
15.20
 Pause 
15.35   Ny ordning for refusjon av legemidler etter individuell søknad
Anne Kjersti Røise, prosjektleder, Arbeids- og velferdsdirektoratet 
16.05   PAT: Nye prinsipper for kvalitetskontroll av legemidler og styring av produksjonsprosesser
Øyvind Holte, forsker, avdeling for legemiddelgodkjenning, Statens legemiddelverk 

16.25  
 Renrom og validering i farmasøytisk industri
Anette Bonsted, Norconsult AS, Nina Høstvang, Anders Aas og Øystein Skauge 
16.40   Design og drift av laboratorier for innesluttet bruk av genmodifiserte mikroorganismer
Anette Bonsted 
16.55   Slutt 

Sykehusfarmasi (Sal D)
- Seksjonsleder Laila Irene Bruun


14.15   Ny klinisk farmaciuddannelse på Syddansk Universitet
Michael Due Larsen* og Kim Brøsen 
14.30   Erfaringsbasert masterstudium i klinisk farmasi ved Universitetet i Oslo
Karen Marie Ulshagen* og Espen Molden 
14.45   Uregistrerte legemidler - hvordan jobber NMD for å sikre at spesialbestilte preparater er trygge?
Laila Pagh-Skov 
15.00   Klinisk ernæringsfysiolog i sjukehusapoteket - erfaringer og muligheter
Sissel Mugaas 
15.15   Fellesrevisjon av legemiddelhåndtering - risikoområder med betydning for pasientsikkerheten
Astrid Johnsen 
15.30   Pause 
15.45   Klinisk relevans av forskrivningsavvik
Hilde Erdal*, Svein Haavik og Anne Gerd Granås 
16.00   Hjemmebesøk av farmasøyt etter utskrivning
Synnøve Bergheim*, Carl Ditlef Jacobsen, Fredrik Clausen og Jørund Straand 
16.15   Elektronisk medisinskap på akuttmottaket, Sykehuset Østfold, Fredrikstad
Liv Auberg Czynski 
16.30  Utarbeidelse av en kvalitetsplan på anestesiservice
Asbjørn Nordal 
16.45   Mikrobiell kartlegging av medisinrom på St. Olavs Hospital, Trondheim
Elin Høien Bergene*, Torhild Kraft og Marthe Lind 
17.00   Slutt 


Internasjonalt arbeid (Torghjørnet)
- Seksjonsleder Martin Bjerke


14.15   Apotekeren i Afghanistan
Trond Methi 
14.30   Kvalitetssikring av legemidler i Kolkata, India
Quynh Le* og Øyvind Haagensen 
14.45   Pharma Aide Mali-Norvège - Resultater og veien videre
FUG's studentgruppe: Christina Dvergsnes*, Xuan Nguyen, Torkild N. Gravermoen, Jon Rusten, Anh Thu Pham og Silje Glæserud 
15.00
 
 Farmasøyter Uten Grenser (FUG) på vei til Zambia - klar for avreise
Knut Erik Christensen*, Linn Merete Huse og Ellen Øyehaug 
15.15
 Slutt 

Posterseksjonen (Mesaninen)
- Seksjonsleder Wenche Strømhaug


Nytt og nyttig for farmasøyter:
www.helsebiblioteket.no/legemidler og
www.helsebiblioteket.no/forgiftninger
Hanne Kristin Sørlid, Tora Alexandra Ziesler, Åse Sofie Skjerdal, Ingrid Moen Rotvik 
Kontaktpunkt for tverretatlig legemiddelinformasjon
Elisabeth Bryn, Cathrine Klerck Fransson, Marianne Klemp Gjertsen og Anne Berit Walter 
Hva gjør farmasøytene i NAV helsetjenesteforvaltning?
Anne Gyri Gløersen, Ellen Nygårdsmoen, Jorunn Skotte og Helene Winde 
Legemiddelbivirkninger og pasientsikkerhet
Tone Westergren og Kirsten Myhr 
Individual drug information for elderly patients
Anne Marie Gjerde og Janne Kutschera Sund 
Fokus på legemiddelkombinasjonen Marevan/NSAIDS. Overraskende resultater etter en kartlegging ved 42 institusjoner, 30 hjemmetjenester og 5 apotek i Buskerud i perioden mai-desember 2007
Claudia Kasin, Nina Bjerknes, Liv Trine Hagen, Marianne Anti Tomren, Astrid Øveraasen, Cathrine Vilhelmshaugen, Liv Askerud Olsen og Kari Lise Norli 
Prescriptions to patients discharged from hospitals requiring pharmacists interventions
Svein Haavik, Silje Søviknes, Inge Kjønniksen, Margrete Einen og Anne Gerd Granås 
NSF faggruppe for tilvirkning - en møteplass for sykehusfarmasøyter som driver med aseptisk tilberedning og produksjon av legemidler
Richard Fjellaksel, Helge Ovesen, Øyvind Jørgensen og Anna-Lena Olsson 
Prosjekt for å evaluere potensialet for avrunding av cytostatikadoser
Øyvind Jørgensen 
Desentralisert sykehusfarmasi i Nord-Norge
Margaret Aarag Antonsen, Reidun Wangsvik og Gerd Ustad 
Innleggelse av barn ved et epilepsisenter - hvilken betydning har det?
Elisif Rytter, Cecilie Johannessen Landmark og Svein I. Johannessen 
Tilleggsmerking ved utlevering av legemidler uten markedsføringstillatelse
Jon Rusten, M. Bjørndal, TH Eide og H. Fjeld
Ny klinisk farmaciuddannelse på Syddansk Universitet
Michael Due Larsen og Kom Brøsen
Pedagogisk veiledning av helsefagstudenter i praksis
Modul 1: Veiledningsmetodikk, 5 studiepoeng

Nina B. Ødegaard 
Apotek1 Dypdykk for farmasøyter
Line Saxegaard, Christine Frigaard og Siv Auestad Horn 
UMEÅ-prosjektet - en fremtidsrettet løsning på farmasøytmangelen?
Kristine E. Ueheim og Ingrid Solli
Fra håndbøker og prosedyrer til prosessbasert kvalitetssystem
Kristin Klem 
Standardinformasjon - kvalitetssikret informasjon om reseptfrie legemidler i Apotek1
Åse Ertesvåg og Christine Frigaard 
Kvalitetssikring av handelsvarer - fag og handel hånd i hånd
Hilde Medbøe 
Best for kunden - kvalitetssikring av handelsvarer i sortiment
Silje Furuseth, Åse Ertesvåg og Christine Frigaard 
Hvordan kan apoteket bidra til en friskere hverdag for kundene?
Hild Kåbuland 
Sammen er vi dynamitt! Nitroglycerinbrukere trenger mer informasjon fra apotekpersonalet
Kristin Reinaas Lysheim, Anita Reinaas Lysheim, Tina Lovise Holmgren, Anne Elisabeth Skjørholm, Jon Åge Aune og Elin Høien Bergene
Referansepunkt før innføring av eResept i Norge: - Forekomst av feil og mangler ved utfylling av resept
Eli Neegaard, Anne Marie Horn, Astrid Brevik Svarlien, Erik Magnus Sæther, Anne Gerd Granås og Anders Grimsmo 
Referansepunkt før innføring av eResept i Norge: - Hvilke typer resepter ekspederes på apotekene?
Anne Marie Horn, Eli Neegaard, Astrid Brevik Svarlien, Erik Magnus Sæther, Anne Gerd Granås og Anders Grimsmo 
Referansepunkt før innføring av eResept i Norge: - Apotekkunders syn på apotek og mening om hvordan eResept vil virke for dem
Anne Gerd Granås, Astrid Brevik Svarlien, Erik Magnus Sæther, Eli Neegaard, Anne Marie Horn og Anders Grimsmo 
Estimating the Impact of Mandatory Switch from Atorvastatin to Simvastatin in Norway
Anne L Høeg, Ola Lones, Craig S Roberts og Louise A Graham 
Maternal characteristics associated with migraine pharmacotherapy during pregnancy
Katerina Nezvalová-Henriksen, Hedvig Nordeng og Olav Spigset
En norsk teratologiinformasjonstjeneste
Hedvig Nordeng og Gro Cecilie Havnen 
Bruk av naturmidler blant gravide i Norfolk
Lone Holst, David Wright, Svein Haavik og Hedvig Nordeng 
Kanadagullris - ugress eller medisin?
Thi Thanh Phan, Helle Wangensteen og Karl Egil Malterud 
Antioksidanteffekt av afrikanske medisinplanter
Atle Haugen, Drissa Diallo, Berit Smestad Paulsen og Karl Egil Malterud 
Apokjeden Dosepakking - Norges største og mest avanserte produksjonsanlegg for multidose
Sidsel Rykken og Stig Henning Pedersen 
Pharma Aide Mali-Norège - resultater og veien videre
FUG's studentgruppe: Xuan Nguyen, Torkild N. Gravermoen, Jon Rusten, Christina Dvergsnes, Anh Thu Pham og Silje Glæserud 
Norsk Farmasihistorisk Museum - "Uten rotfeste i det gamle er det vanskelig å leve med i det nye"
Ragna Kure og Erika Ravne Scott 


Lørdag 1. november kl. 09.00 - 15.30


09.00   Åpning
Ragnar Salmén, leder, Norsk Farmaceutisk Selskap  
09.05   "Årets farmasøyt", tildeling av pris
Anne Markestad, leder, Norges Farmaceutiske Forening  
09.15   Overrekkelse av Det Giftige Kors  
Møteleder: Kristin Svanqvist, Statens legemiddelverk  
09.25   e-Resept - overordnet styring
Asbjørn Seim, avdelingsdirektør, Helsedirektoratet, prosjektleder e-Resept  
09.45   FEST (forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte) med legemidler
Tor Arne Vilnes, prosjektkoordinator, Statens legemiddelverk  
10.05   e-Resept - apotekets nye virkelighet
Astrid Marie Reksnes, IT-rådgiver, Apotekforeningen  
10.25   Pause  
11.10   Genteknologi - apoteket - krystallkula
Ken Tesaker, fungerende direktør Fag & kvalitet, NMD AS  
11.35   Gendoping - det perfekte bedrag...?
Per Wiik Johansen, dr.med., medisinsk sjef, Antidoping Norge  
 12.00  Utdeling av Weifas posterpris
Jon Brynildsrud, markedsdirektør, Weifa AS
Utdeling av priser for beste seksjonsinnlegg
Ragnar Salmen, Norsk Farmaceutisk Selskap  
12.20   Lunsj og utstilling  
13.30   NFF 150 år - velkommen til jubileet!
Anne Markestad, leder, Norges Farmaceutiske Forening  
13.35   Norges Farmaceutiske Forening 1858 - 2008
Linjer i 150 års historie
Olav Hamran, 1. konservator ved Nasjonalt medisinsk museum, Norsk Teknisk Museum  
14.10   Norsk farmasi - på stedet hvil eller framad marsj?
Anne Markestad, leder, Norges Farmaceutiske Forening  
14.30   Farmasiens framtid - dette tror vi på!
Sigrid Brækkan, stipendiat, Institutt for farmasi, Tromsø
Kristian Forsberg, masterstudent, Institutt for farmasi, Tromsø  
14.50   Norsk farmasi - på stedet hvil eller fremad marsj!
Else Michelet, programleder, NRK  
15.30   Slutt  


For studenter

Farmasistudenter ved universitet og høyskoler som har mindre enn et år igjen av studiet per 30.10.2008, kommer gratis inn på Farmasidagene fredag og lørdag hvis de melder seg på forhånd. Farmasistudenter på kull 2010 ved Farmasøytisk institutt, Oslo har egen avtale i og med at de hjelper til med registrering og forefallende arbeid.

Øvrige farmasistudenter kan også delta på Farmasidagene, men de må da betale en deltakeravgift på kr 200 (kr 100 hvis de er medlem av Norsk Farmaceutisk Selskap). Dette dekker deltakelse fredag og lørdag uten lunsj. Klikk her for å melde deg inn i Norsk Farmaceutisk Selskap (kr 150 for studenter).


Frie seksjonsforedrag og postere

Foredrag eller poster meldes på ved å sende inn sammendrag (abstract) av arbeidet som skal presenteres. Teksten, inkludert tittel, navn og adresse, må høyst utgjøre et felt på 16 x 24 cm på et A4-ark. Bruk Times New Roman 12, tittel i store fete bokstaver. La det være en åpen linje mellom tittel og forfatter(e). Hvis det er flere forfattere, settes * ved den som presenterer innlegget. Skriv adresse rett under navn(ene) og la det være en åpen linje før teksten og mellom teksten og eventuelle litteraturreferanser.
Foredrag har tidsramme på 12 minutter.
Posterstørrelse er 135 cm (høyde) x 95 cm. Det vil bli vurdert i hvilken seksjon bidragene skal presenteres og om bidrag påmeldt som foredrag heller kan presenteres som poster.


Abstract sendes til:
Norsk Farmaceutisk Selskap, helst som vedlegg til E-post til:
farm-sel@online.no

OBS! De som skal presentere poster eller holde innlegg under frie foredrag må selv sørge for å være påmeldt som deltaker på Farmasidagene.
Frist for påmelding av foredrag og postere: 27.08.2008

OBS! Beste innlegg innen hver seksjon blir premiert med gratis deltagelse i Farmasidagene 2009!
Det tas hensyn til:Samsvar mellom abstract og innhold i presentasjonen, overholdelse av tiden gitt i programmet, kvalitet av faglig innhold, viktighet av faglig innhold, aktualitet av faglig innhold,muntlig presentasjonsform og bruk av visuelle hjelpemidler. Vinnere siste år var Silje Søviknes (Apotek- og samfunnsfarmasi), Yngve Torud (farmasihistorie), Anette Weyergang (Forskning og utvikling), Elin Høien Bergene (Sykehusfarmasi) og Kåre Storeheier (Internasjonalt arbeid).


Sosialt program
Også i år får vi en skikkelig spleisefest ved at AllianceBoots apotek, Apotek 1, Ditt Apotek, Vitusapotek, NMD og Sykehusapotekene ANS, Midt, Nord og Apotekene Vest innbyr alle deltakere og utstillere på Farmasidagene til et koselig fellestreff (”Pølsefesten”) i spiseriet Henrik fredag fra ca. kl 17.
Hjertelig velkommen!


Weifas posterpris
Posterprisen på kr 6000 deles ut for beste vitenskapelige poster. Bedømmelseskomitéen vurderer posterne bl.a. ut fra: Visuelt inntrykk, faglig innhold, herunder samsvar mellom overskrift og innhold, beskrivelse av hensikten med prosjektet, logisk innhold og overensstemmelse mellom abstract og innhold i posteren.
Vinner i fjor var: Randi Hukari, Sjukehusapoteket i Ålesund med posteren Legemiddelgjennomganger på dialyseavdelingen ved Ålesund sjukehus.


Det Giftige Kors - Crux venenifera
Norsk Farmaceutisk Selskap utdeler ordenen Det Giftige Kors for å belønne fremragende innsats for norsk farmasi, utmerkede tjenester eller arbeider innen den norske farmasøytiske etat. Ordenen deles ut på Farmasidagene.
Siste års mottakere var Vibeke Lem Nordahl, Oslo og Ragna Kure, Oslo.
Forslag til personer som bør få ordenen sendes til:

Norsk Farmaceutisk Selskap
v/Wenche Strømhaug, Ullevål sykehusapotek, Kirkeveien 166, 0450 Oslo.
Tel.: 23 20 52 86 GRATIS 23 20 52 86
e-post:wenche.stromhaug@sykehusapotekene.no
Frist for innsending av forslag til utdeling i 2008 er 27.08.2008


"Årets armasøyt"
Norges Farmaceutiske Forening tildeler utmerkelsen "Årets farmasøyt", under Farmasidagene. Begrunnede forslag på kandidater sendes Norges Farmaceutiske Forening, Tollbugata 35, 0157 Oslo.
Årets Farmasøyt 2007 var Ellen Kristoffersen, Sykehusapoteket Skien.


Utstilling på Farmasidagene?
Firmaer som ønsker å stille ut på Farmasidagene kan ta kontakt med Norwegian Promotion Group AS, som på vegne av Norsk Farmaceutisk Selskap tar seg av utstillingsdelen av Farmasidagene.
Tlf.: 23 23 41 00 GRATIS 23 23 41 00 , fax 23 23 41 01 GRATIS 23 23 41 01 eller e-post: katrin@npgmesse.no


Medlemskap i Norsk Farmaceutisk Selskap
Medlemskap koster kr 300 per år for ordinære medlemmer og kr 150 for studenter og pensjonister. Som medlem får du informasjon fra Selskapet og rabatt på påmeldingsavgiften på Farmasidagene.
Som medlem kan du søke stipend (utlyses om høsten), og du støtter utviklingen av norsk farmasi.
Det er mer enn noen gang behov for en forening som går på tvers av de ulike yrkes- og interesseorganisasjonene i farmasien.
Klikk her for å registrere deg som medlem i Norsk Farmaceutisk Selskap.


Hvordan komme i kontakt med Selskapet?
Postadresse: Norsk Farmaceutisk Selskap, Postboks 5070 Majorstuen, 0301 OSLO.
Tlf.: 21 62 02 00 (23), Fax: 22 60 81 73.
E-post: farm-sel@online.no
Web.adr: www.nfs.no