Farmasi ved Universitetet i Bergen
 

Farmasi ved Universitetet i Bergen

 
Publisert: 20.06.16

-
EN VIKTIG SATSING FOR NORSK FARMASI
Universitetsstyret ved UiB vedtok opprettelse av farmasistudium høsten 2002 med første studentopptak i 2003. Bakgrunnen for arbeidet ved UiB i 1985-87 og senere fra 2001 for å etablere farmasi som fagfelt ved dette universitetet var primært behovet for flere farmasøyter. Viktige eksterne pådrivere for etableringen var Norges Apotekerforening og representanter fra annen farmasøytisk virksomhet. Internt ved UiB ble fagområdet vurdert som naturlig komplementært til universitetets øvrige brede portefølje av fagområder, særlig innen naturvitenskap og helsefag. Det har vært svært god søknad til farmasi ved Universitetet i Bergen.

Vedtaket om opprettelse av studiet var basert på utredninger i 2001 og 2002 der utvikling av fagområdet ble skissert som et nyskapende tverrfaglig samarbeid mellom Det Matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Det Medisinske fakultet. Det har imidlertid ikke vært gitt basisbevilgning/fullfinansierte studieplasser til studiet. Av denne grunn ble studiet fra starten i høy grad basert på emner som var etablert for andre fagområder. Viktig farmasøytisk profil og internasjonal erfaring ble ivaretatt gjennom et semester ved School of Pharmacy ved University of East Anglia. Dette semesteret var et vesentlig suksesskriterium for studietilbudet de første årene og et interessant eksempel på målrettet og vellykket internasjonalisering i et profesjonsstudium. Samarbeidet med University of East Anglia er nå avviklet og fra høsten 2015 bygges nå de sentrale farmasøytiske fagområdene galenisk farmasi og klinisk farmasi opp ved UiB. Arbeidet med å etablere disse og de øvrige farmasøytiske fagområdene er i god gjenge og representerer til dels nyvinninger innen norsk farmasi, men er ennå i startfasen. Opprettelsen av farmasi ved UiB har altså vært en suksesshistorie, men denne satsingen er ikke tilstrekkelig til å kunne danne grunnlagt for et framtidsrettet og robust farmasøytisk fagmiljø og studietilbud her.

Videre utvikling av farmasi ved UiB vil kreve at oppbygningen av de farmasøytiske fagmiljøene videreføres og at disse sikres hensiktsmessige lokaler og annen nødvendig infrastruktur. Dette vil blant annet være nødvendig for å kunne realisere våre visjoner fra basisutredningene om utvikling av aktuelle og framtidsrettede områder som akvatisk farmasi, klinisk farmasi og legemiddeløkonomi. Disse nødvendige tiltakene vil ikke kunne gjennomføres uten at finansieringsgrunnlaget for fagområdet styrkes. Kort fortalt trenger farmasi ved UiB de samme finansielle og organisatoriske muligheter som andre profesjonsstudier her og andre steder. Dersom vi får denne muligheten vil vårt farmasøytiske fagmiljø kunne bli en viktig bidragsyter for styrkning og videreutvikling av norsk farmasi.

Universitetet i Bergen har tatt opp den manglende finansieringen av farmasi ved UiB med våre folkevalgte politikere. Vår erfaring fra dette arbeidet er at det i utgangspunktet har vært lite oppmerksomhet og forståelse for farmasi da dette er et lite og for de fleste dårlig kjent fagområde. Etter nærmere orientering har mange politikere imidlertid erkjent at farmasi er meget aktuelt for helsevesen og annet næringsliv. Alle med interesse for norsk farmasi bør derfor søke å informere om den mulighet en satsing på farmasi ved UiB representerer.Sommerhilsen fra
Svein


Prof. Svein Haavik
Leder av Senter for farmasi, Universitetet i Bergen

<< Forrige        47 av 84        Neste >>