Ingrid Grønlie ble tildelt det Giftige Kors 2014
 

Ingrid Grønlie ble tildelt det Giftige Kors 2014

 
Publisert: 17.11.14
Ordenen Crux venenifera, Det Giftige Kors, for 2014 tildeles Ingrid Grønlie.

Styret i NFSs begrunnelse for tildelingen er Ingrids fremragende og mangeårig innsats på følgende områder:

• Hennes engasjement innen farmasien generelt, men spesielt innen kvalitetssikring av rutiner for legemiddelhåndtering og «legemidler til barn».

• Hun har vært en godt synlig skikkelse i miljøet i Helse Bergen hvor hun har vært et sentralt medlem av sykehusets infusjonskomite, hygienekomite og komiteer som har utarbeidet håndbok i legemiddelhåndtering og rutiner for cytostatika håndtering

• Ingrid har ledet arbeidsgruppe for tverrfaglig prosjekt i Barnelegeforeningens kvalitetsutvalg. «Hvordan sikre forsvarlig legemiddelhåndtering i landets barneavdelinger.

• Hun jobber bredt tverrfaglig – i nær daglig kontakt med leger, sykepleiere, ernæringsfysiologer etc. Hennes innsats har praktisk nytte for dem hun jobber sammen med.

Ingrid Grønlie har apotekereksamen fra 1969 og hun ble spesialist i sykehusfarmasi 1996.

Ingrid var ansatt på Svaneapoteket i Bergen fra 1973 til 1983 som den gang hadde leveranser til Haukeland sykehus. I 1983 ble hun ansatt ved Haukeland sykehus som avdelingssjef med ansvar for å bygge opp produksjonsavdelingen i nytt sykehusapotek. Hun hadde det daglige ansvar for sterilavdelingen frem til 1987.
Fra 1994 har Ingrid jobbet i rådgivingstjenesten med stasjonering Barneklinikken, Haukeland Universitetssykehus. Hun har jobbet mye med TPN, cytostatika, og mye med informasjon og undervisning til annet helsepersonell. Hennes hovedoppgaver har vært kvalitetssikring av rutiner for legemiddelhåndtering for å hindre feilmedisinering, samarbeid med leger for å fremskaffe best mulig kunnskapsgrunnlag for bruk av legemidler til barn inkludert bruk utenfor godkjent indikasjon.

I Helse Bergen har Ingrid vært sentralt medlem i sykehusets infusjonskomite, hygienekomite og komiteer som har utarbeidet håndbok i legemiddelhåndtering og cytostatika håndtering spesielt.

Ingrid har gjennom årene etablert et nært samarbeid med kolleger (barnefarmasøyter) i utlandet. Særlig den engelske «Neonatal and Paediatric Pharmacist Group» der hun har vært medlem siden 1999.
Hun har vært initiativtager sammen med kolleger fra Sverige til å opprette Scandinavian Paediatric Pharmacist Group som er en undergruppe av den engelske. Hun har vært styremedlem i den skandinaviske gruppen siden opprettelsen og leder fra 2008 – 10.

Ingrid er også en sentral medarbeider i Norsk Barnelegeforenings prosjekt om legemidler – og hvordan sikre forsvarlig håndtering i barneavdelinger. Et arbeid hun holder på å avslutte.

I perioden 2001 – 2005 ledet Ingrid en arbeidsgruppe for et prosjekt i regi av Barnelegeforeningens kvalitetsutvalg. Prosjektet hadde tittelen; «Legemidler, hvordan sikre forsvarlig håndtering i landets barneavdelinger». Hensikten var å utarbeide felles rutiner for risikofylte prosedyrer ved legemiddelhåndtering til barn. Prosedyrene omhandler utblanding og administrering av injeksjoner og infusjoner, medikamentregning, bruk av perorale sprøyter, foreldres deltagelse i medisinering, når barn spytter ut medisin osv.

Sammen med lege på kreftavdelingens kompetansesenter for lindrende behandling har Ingrid tatt til orde for behovet for å endre refusjonsreglene når det gjelder apotekfremstilte smertestillende legemidler, og legemidler på godkjenningsfritak. Dette resulterte i mediedekning og endringer i desember 2004. Samarbeidet med Barnelegeforeningen har også ført til brev til myndighetene om forenkling av refusjon av legemidler til barn og behov for refusjon av utstyr for administrering av legemidler til barn.

Siden 2005 har Ingrid vært engasjert i etablering av nasjonalt tverrfaglig kompetansenettverk for legemidler til barn. Nettverket arbeider for at alle parter som er involvert i legemiddelbehandling til barn skal ha, eller ha tilgang til nødvendig og relevant kunnskap slik at de kan handle og samhandle på en hensiktsmessig, korrekt og trygg måte. I 2010 fikk nettverket i tillegg i oppgave å etablere et forskningsnettverk for klinisk forskning innen området legemidler til barn.
Fra 2008 har Ingrid hatt halv stilling ved Barneklinikken og halv stilling som nestleder i Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn.

Kolleger sier om Ingrid: «Ingrid jobber bredt og tverrfaglig – i nær daglig kontakt med leger, sykepleiere, ernæringsfysiologer og annet helsepersonell. Hennes innsats er til praktisk nytte for dem hun jobber sammen med. Hun har vilje til å dele. Faget og pasienten står alltid i sentrum. Hun er særdeles faglig grundig men også praktisk rettet.»


Måtte det bli til gavn lykke og hell.
<< Forrige        77 av 84        Neste >>