Meld.St.34 (2015-2016); Verdier i pasientens helsetjeneste — Melding om prioritering
 

Meld.St.34 (2015-2016); Verdier i pasientens helsetjeneste — Melding om prioritering

 
Publisert: 21.06.16

Meld. St. 34 (2015–2016)
Verdier i pasientens helsetjeneste — Melding om prioritering

Tilråding fra Helse- og omsorgsdepartementet 3. juni 2016, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Solberg)Melding til Stortinget

I meldingen fremmer regjeringen forslag til prinsipper for prioritering som vil bidra til rettferdig tilgang til helsetjenester og gi legitimitet til vanskelige beslutninger helsepersonell tar hver dag.

Et viktig perspektiv i meldingen er å beskrive forholdet mellom verdigrunnlaget i helsetjenesten, prinsipper og virkemidler for prioritering. I meldingen foreslår regjeringen tre prioriteringskriterier; nytte, ressurs og alvorlighet. De er i hovedsak en videreutvikling av dagens kriterier, og i tråd med forslagene fra Norheimutvalget og Magnussengruppen, som fikk bred tilslutning i høringsrunden.

I tillegg drøftes andre foreslåtte kriterier, systemer for veiing av kriterier og kostnadsgrenser. I sum utgjør disse forslagene prinsipper for prioritering som skal gjelde i helsetjenesten. I meldingen skisseres det hvordan forslag til prinsipper for prioritering bør følges opp gjennom ulike virkemidler, herunder faglig beslutningsstøtteverktøy og regelverk. Systemene for finansiering og vurdering av legemidler i den offentlige helsetjenesten drøftes, og det foreslås forslag til tilpasninger i disse. Prinsipper for egenbetaling for pasienter drøftes også.


Les dokumentet HER


Følg meldingen videre på www.Stortinget.no

og delta på Farmasidagene 2016, 3.- 4. november hvor dette er hovedtemaet!
<< Forrige        45 av 84        Neste >>