Dagsseminar for farmasi- og medisinstudenter og nyutdannede kandidater: praktisk legemiddelgjennomgang og avmedisinering
 

Dagsseminar for farmasi- og medisinstudenter og nyutdannede kandidater: praktisk legemiddelgjennomgang og avmedisinering

 Bli med på drømmelaget i kampen mot feilbruk av legemidler


             
                      "Livet er skjørt" / "Det går som regel bra, men ikke alltid..." / "Som plommen i egget"


Seminaret gikk av stabelen 20. oktober 2018 og hadde 60 deltagere - det var med andre ord fullbooket!

Her 
er noen klipp fra evalueringen:

- Jeg fikk et godt innblikk i hvordan farmasøyter og leger tenker forskjellig, og følte at vi fant en løsning på oppgavene raskere og bedre enn om vi bare hadde vært fra en profesjon.
- Fint med caser, tverrfaglighet, korte og konsise forelesninger.
- Korte og morsomme presentasjoner som gjorde det lett og følge med gjennom hele dagen.
- Hyggelige foredragsholdere med humor og mye informativ informasjon levert på en morsom måte.
- Fint med mye "praktisk" under foredragene med diskusjon med sidemann osv.
- Gode oppgaver med stor relevans til eksamen med tanke på interaksjoner, retningslinjer og dosering.
- Fikk både legers og farmasøyter perspektiv på oppgavene, hvordan legemiddelgjennomgang utføres og hvilke spørsmål som bør stilles til pasientene.
- En god blanding av teori og praktiske oppgaver i grupper, ulike foredragsholdere som gir variasjon, sjekkliste som er nyttig og kan tas med videre i egen praksis
- Fint med ferdig inndelte grupper. Veldig bra med repetisjon, føler jeg faktisk husker mye fra seminaret. - Fint å få synspunkter fra både farmasøyter og leger, og det ble snakket positivt om samarbeidet og at farmasøyter ikke ringer for ingen grunn - veldig bra. Supert med lunsj og kanelboller :D
- Lærerikt å samarbeide med farmasøyter. Korte og konsise foredrag
- Det tverrfaglige samarbeidet om caser var veldig nyttig, da medisinstudentene og vi hadde noe ulike innfallsvinkler. Flott at det ble grundig gjennomgått i plenum etterpå. 
- Innlegget fra Ali Ali var spennende siden han kan se situasjonene fra begge profesjonenes perspektiv.


Tverrfaglig seminar om praktisk legemiddelgjennomgang og
avmedisinering

Seminaret er i hovedsak ment for medisin- og farmasistudenter (de to siste studieårene), turnusleger og nyutdannede farmasøyter (inntil 2 år etter endt studium).

 
Tid: lørdag 20. oktober 2018, kl 10-15
Sted: Statens legemiddelverk, Grensesvingen 26, 0663 Oslo

Bindende påmelding til post@nfs.no (begrenset antall plasser)
AGENDA 


Møteleder: Hege Helm, daglig leder i Norsk Farmasøytisk Selskap

Målet for dagen er at deltagerne skal kunne forstå begrepene legemiddelsamstemming legemiddelgjennomgang og avmedisinering, samt få praktisk erfaring med metodene gjennom tverrfaglig samarbeid og bruk av anerkjente beslutningsstøtteverktøy.


Kl 10.00 Orientering om dagen, samt litt bakgrunn
               Hege Helm

Kl 10.05 Ego eller lagspiller?
              Introduksjon til temaet fra en turnuslege
              - hvordan var det å møte ”the real life”
              - hvordan lege og farmasøyt kan komplementere hverandre, hvor er skjæringspunktet?

Kl 10.20 Er’e så farlig’a? Pasientsikkerhet og legemidler
              Morten Finckenhagen, overlege, Statens legemiddelverk

Kl 10.45 Pause

Kl 10.55 Legemiddelgjennomgang – hvorfor hvordan hvem?
              Kirsten Viktil, klinisk farmasøyt, Diakonhjemmet Sykehusapotek

Kl 11.25 Finn fem feil! Stor oppgave i LMS + LMG
              4 personer (helst 2 farmasøyter og 2 medisinere)
              Solveig Vist og Morten Finckenhagen

Kl 12.00 Servering av lunsj

Kl 12.30 Gjennomgang av oppgaven

Kl 12.45 For mye av det gode for den gamle pasient?
              Solveig Vist, klinisk farmasøyt, Lovisenberg sykehus

Kl 13.10 Jeg trenger hjelp, hvor finner jeg den?
               - nytte-risikobehandling
               - beslutningsverktøy
               - klinisk skjønn
               - begrensninger i hverdagen
               Steinar Madsen, overlege, Statens legemiddelverk

Kl 13.30 Dette er jo gøy!
     
2-3 enkle interaktive pasienthistorier
              Steinar Madsen

Kl 13.50 Kaffepause

Kl 14.05 Nye utfordringer for drømmelaget - kritisk blikk på lm-listen
              - interaktive pasienthistorier
              Morten Finckenhagen

Kl 14.30 Gjennomgang av de korte oppgavene ved Morten / spørsmålsrunde fra deltagerne

Kl 14.45 Hva tar du med hjem fra seminaret – kort oppsummering av dagen ved deltagerne og 
              Kirsten

Kl 15.00 Vel hjem ved HegeSeminaret bygger på prinsippene for såkalt tverrprofesjonell samlæring (TPS). Vi legger opp til å veksle mellom foredrag og praktisk oppgaveløsning i grupper med gjennomgang i plenum. Du vil få en grundig innføring i metoden legemiddelgjennomgang, praktisk bruk av beslutningsstøtte og oppleve fordelene ved tverrfaglig samarbeid.

Kurset er gratis og åpent for lege- og farmasistudenter fra hele landet, i tillegg til nyutdannede leger og farmasøyter. Du bør være i siste eller nest siste studieår for å ha utbytte av kurset. Målet er en god balanse mellom de to gruppene, farmasøyter og medisinere.

Vi byr på en enkel lunsj.

Det foreligger god dokumentasjon for at et organisert samarbeid mellom lege og farmasøyt fremmer riktig legemiddelbruk, forebygger pasientskader og sparer samfunnet for store utgifter. Stadig flere sykehus og kommuner ansetter kliniske farmasøyter og samarbeidet med legene fungerer godt. Nyere stortingsmeldinger om legemidler, primærhelsetjenesten og samhandlingsreformen legger politiske føringer for mer samarbeid mellom ulike helseprofesjoner.FORBERED DEG PÅ JOBB I FRAMTIDENS HELSEVESEN!


Last ned invitasjonen herBakgrunn for seminaret:

Morten Finckenhagen, overlege ved Statens legemiddelverk, og Hege Helm, daglig leder i Norsk Farmasøytisk Selskap, møttes i 2015 og fant ut at de hadde en felles lidenskap, nemlig tverrfaglig arbeid for å øke pasientsikkerheten. I begynnelsen av 2016 innkalte de eksperter på området og det ble bestemt at et dagsseminar for medisin- og farmasistudenter skulle planlegges og gjennomføres. De fikk med seg to kliniske farmasøyter, Kirsten Viktil fra Diakonhjemmet sykehusapotek og Solveig Vist fra Lovisenberg sykehusapotek, i tillegg til Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør ved Statens legemiddelverk. Ali Ali ble etterhvert også en del av teamet. Ali er både utdannet farmasøyt og lege og jobber for tiden som turnuslege ved Ahus. Det ble gjennomført et dagsseminar i 2016 og ett i 2017, begge i Oslo, og nå planlegges et nytt seminar 20. oktober 2018. Evalueringene var overveldende bra, noe som styrker engasjementet.


For farmasistudentene: Seminaret kvalifiserer til 3,5 FEVU-poeng!
Les HERLes om seminaret i 2016 her:

LEGE + FARMASØYT = SANT!
Vellykket seminar for lege- og farmasistudenter på Rikshospitalet 19. november 2016.
Statens legemiddelverk i samarbeid med Norsk farmasøytisk selskap arrangerte lørdag 19. november 2016 et seminar for legestudenter og masterstudenter i farmasi i siste studieår, på Rikshospitalet. Kurset var lagt opp som tverprofesjonell samlæring (TPS) med fin balanse mellom teori og praktiske øvelser. Studentene samarbeidet i grupper på fire med to fra hvert fagområde. Målet for dagen var å bevisstgjøre deltakerne om omfanget av legemiddelrelaterte problemer og pasientskader og gi dem innføring i effektive forebyggende tiltak. De fikk teoretisk og praktisk innføring i metoden for legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang samt erfaring med bruk av anerkjente beslutningsstøtteverktøy. Kurset som inkluderte lunsj og forfriskninger, var gratis og åpent for studenter fra hele Norge og studiesteder i utlandet. Kurskomitéen er innstilt på å gjenta arrangementet, men håper også å skape litt blest om TPS som undervisningsform. Vi mener at dette er så viktige temaer at de bør bli en selvfølgelig del av pensum i grunnutdanningen av leger og farmasøyter, sier Hege Helm og Morten Finckenhagen som tok initiativet til seminaret. Her er noen spontane kommentarer mottatt på epost like etter kurset:

Veldig fint og nyttig seminar! (Legestudent)

Takk for veldig, veldig bra kurs i går! Gode foredrag og spennende caser. (To legestudenter)

Foredragsholderne var utrolig flinke og inspirerende, og jeg gleder meg til neste gang dere har noe lignende. (Farmasistudent)

Seminaret var veldig bra, jeg tror flere av medisinstudentene fikk øynene opp for hva slags kunnskap vi farmasøyter har. (Farmasistudent Karen Sofie Grut)

Veldig fint og nyttig seminar. Kjekk måte å dele oss inn i grupper på så alle fikk noen å diskutere med, og det ble en jevn fordeling av farmasi/medisin. Med god mat i tillegg var det et vellykket seminar. (Anette, medisin UiT)

Takk for et veldig bra kurs! Gode foredrag og spennende caser. Veldig bra seminar, dette må gjentas! Skal spre ordet til medstudenter. (Fredrik og Live, medisin hhv. Odense Danmark og Ulm, Tyskland)

Tusen takk fro et fantastisk opplegg! Foredragsholderne var utrolig flinke og inspirerende, og jeg personlig har fått øynene (enda mer) opp når det gjelder interaksjonsfarer. Fortsett det gode arbeidet deres og jeg gleder meg til neste gang dere har noe lignende! (Fatima, farmasi UiO)

Tusen takk for både kursbevis og veldig godt og interessant kursopplegg! Skal anbefale det på det varmeste til kullene under. (Amit, medisin UiO)

Det var et kjempefint og lærerikt seminar. Utrolig dyktige og flinke forelesere. Seminaret var spesielt nyttig for meg da jeg skal ha et emne til våren hvor vi skal lære om legemiddelsamstemming, legemiddelsamtale og legemiddelgjennomgang. (Sabeen, farmasi NTNU)

Noe vi ofte savner på studiet er gjennomgang av legemiddellister og praktisk erfaring med dette, så det var nyttig å jobbe sammen med farmasistudenter i team. Jeg opplevde at vi utfylte hverandre på en god måte. (Kristina Wikjord, medisin UiO)


            
Fra venstre: Hege Helm, Ida Susanne Fattah, Ali Ali, Steinar Madsen, KIrsten Viktil, Morten Finckenhagen og Solveig Vist


Se film fra seminaret her

Se artikkel i Dagens Medisin Pharma, 21.11.16 her