Galenikernettverk
 

Galenikernettverk

 
Våren 2016 møttes en liten gruppe galenikere for å drodle rundt ideen om å etablere et faglig og sosialt nettverk for farmasøyter med spesiell interesse for galenisk farmasi. Ønsket var et forum med en bred sammensetning med folk fra industri, myndigheter og akademia, men også sykehusapotek og andre som er interessert i galeniske problemstillinger, være seg alt fra forskning og produktutvikling til produksjon, kvalitetssikring og regulatoriske problemstillinger. Ambisjonen er at dette raskt blir et forum som gir positive ringvirkninger som å stimulere til økt interesse for fagområdet og økt fokus på en unik kompetanse. Den langsiktige ambisjonen er å bidra til et sterkere produksjonsmiljø i Norge.


                  


Formål med nettverket:
• Tilby en jevnlig møteplass for farmasøyter med interesse for alle aspekter innen galenisk farmasi
• Være forum for faglige diskusjoner og nettverksbygging på tvers av bransjen
• Bidra til erfaringsutveksling og kunnskapsdeling
• Bygge, stimulere og inspirere til fokus på en unik farmasøytisk kompetanse
• Bidra til å gjøre galenisk farmasi et attraktivt valg for farmasistudenter


Deltakere i nettverket må være medlemmer i NFS og være villige til å påta seg å arrangere møter i samarbeid med en eller to andre. Målet er å ha omtrent 2 treff per halvår. Nettverket skal være selvdrevet og selvfinansiert ved at det på hvert møte utpekes ansvarlige for neste møte. Kostnadene dekkes enten ved at deltakerne spleiser eller at arrangørene skaffer sponsormidler.

Les om tidligere treff lenger ned på siden.Neste treff i Galenikernettverket
blir 1. november 2018 (utsatt fra 27. september) hos Photocure, og ansvarlig er Gry Stensrud. 

Nettverkstreff 16. januar 2018
ble arrangert av Sykehusapoteket Oslo, Rikshospitalet og Sykehusapoteket Lørenskog. Programkomiteen bestod av Jorunn Undheim Brænden og Jørgen Brustugun. Temaet var "Galenisk farmasi i sykehusfarmasien". 

Se presentasjonen til Jorunn Undheim Brænden her (pdf):
 "Tilvirkning på sykehusapotek – hva produserer vi, og hvilke galeniske utfordringer møter vi?"

Se bilder og les referat fra kvelden herNettverkstreff 30. august 2017
Farmasøytisk institutt ved Sverre Arne Sande var vertskap denne kvelden. Tema var: Galenisk forskning og undervisning på Farmasøytisk institutt - Presentasjon av de 3 galeniske forskningsgruppene samt ny studieplan ved Arne Sande, Hanne Hjorth Tønnesen, Ingunn Tho, Gro Smistad og Helene Jonassen. Det var 35 galenikere tilstede.Nettverkstreff 23. mai 2017
Omlag tretti galenikere møtte opp for nettverksmøte i galenisk farmasi hos GE Healthcare på Storo denne varme vårkvelden i mai. Evy Stavik ønsket velkommen og gav en introduksjon til GE Healthcare i Norge, og fortalte også om den endringen bedriften har vært gjennom med hensyn til skifte til et mer eksternt rettet fokus ved utvikling av nye legemidler. Videre forklarte hun kort de ulike prinsippene ved de ulike imaging modalitetene som røntgen, ultralyd, MR, Spect og PET før Ingrid Henriksen fulgte opp og gav spesifikke eksempler på formuleringsutfordringer ved de ulike modalitetene. I utgangspunktet er legemidlene til kontrastmidlene parenterale formuleringer og «enkle» formuleringer (løsning) og prosess, og det er ofte stabilitet av virkestoff i løsning gjennom shelf life som er hovedutfordringen. Imidlertid er det store forskjeller mellom de ulike modalitetene: Ved røntgenkontrastmidler er løselighet (3x mer virkestoff enn vann), osmolalitet og viskosistet er kritisk (store injeksjonsvolum og -hastighet), mens det for PET og spect er svært lave konsentrasjoner av virkestoff, og det er formuleringsmessige utfordringer rundt radiolyse og den korte halveringstiden til produktet. I ultralyd består formuleringene av små bobler, hvor Ingrid beskrev hvordan utfordringer knyttet til størrelsesdistribusjon, stabilitet og frysetørking er løst.  
                           


Kvelden ble avrundet med Astrid Hilde Myrset og en introduksjon til Catapult Life Science. Catapult Life Science er et relativt nyoppstartet selskap som vil bidra til aktivitet og verdiskapning i Norge, ved å tilby fasiliteter og kompetanse for forskningsbasert produktutvikling. I selskapets lokaler på Fornebu skal små og store selskaper kunne finne utstyr, plass, infrastruktur og kompetanse, slik at de kan få utviklet sine produkter i Norge. Astrid reklamerte også for nettverket Life Science Pilot som fokuserer på kompetanseutvikling og spesifikke aktiviteter i tilknytning til det nyetablerte flerbrukssenteret Catapult Life Science. Nettverket vil ha kick off møte 13 juni.
 


Nettverkstreff 10.januar 2017
Igjen var godt over 30 galenikere samlet, selv om flere måtte melde avbud pga influensaens herjinger. Denne gangen var Toppsenteret i forskningsparken møteplassen.

Temaet var innovasjon og det nye biotek næringslivet som er i utvikling, der onkologi, billeddiagnostikk og radioaktive legemidler er hjørnesteiner
.
De nye oppstartselskapene trenger galeniker- og legemiddelutviklingskompetanse, og dette nettverket kan være en møteplass og bidragsyter. Ole Kristian Hjelstuen fra Inven2, som kommersialiserer forskningsresultater, ga en introduksjon til innovasjon/biotek og trakk opp et spennende bakteppe. Deretter tok Dag-Erlend Olberg og Anders Svadberg fra Norsk Medisinsk Syklotronsenter oss med dypere inn i et område av radioaktive legemidler som er i rask utvikling i Norge, nemlig PET. Fire nye PET-sentere er under utbygging rundt omkring i landet, og formuleringsutfordringer knyttet til den type legemidler ble diskutert. Dette er et langt steg i retning av persontilpasset medisin, og gir nye og spennende muligheter.
Mat og prat er viktig, og pizza sto på menyen.Nettverkstreff 25.august 2016

Første nettverkstreff ble holdt på Farmasøytisk institutt, UiO og samlet over 30 galenikere.

Tema var «Pharmaceutical development’: Hva har myndighetene fokus på? Henger vi med på utviklingen?»
. Det faglige bidraget var det en gjeng fra Farmasøytisk seksjon i Legemiddelverk som stod for. Øyvind Holte, Jens-Uwe Bleich og Sayeh Ahrabi presenterte et lærerikt og inspirerende galenisk-regulatorisk innlegg. «Hvordan tenker en kvalitetsutreder?» var et av punktene vi fikk svar på, og det hele krydret med smakebiter på galeniske problemstillinger. Av annen nyttig info, kan også nevnes den nyopprettede nasjonale rådgivningstjenesten (ask-us@legemiddelverket.no) hvor man kan få svar på spørsmål i forbindelse med produktutvikling, f.eks. til design av studier for å frembringe relevant dokumentasjon til MT-søknad.
Det ble bestilt pizza og organisert spleiselag.