Foredragsholdere - NFS

Foredragsholdere

 

Presentasjon av foredragsholderne under Farmasidagene 2019 (alfabetisk på fornavn):

 

 

Ane Funderud er utdannet cand.pharm fra Universitet i Oslo 2002. Hun har tidligere jobbet med forsking innen molekylærbiologi og immunologi (PhD 2008), og er nå ansatt i regulatorisk avdeling i Novartis. Her jobber hun blant annet med dokumentasjon til myndighetene og med å sikre at pålagte krav og lover overholdes.

 

 

Anna K. Winge-Main er spesialist i onkologi og overlege med fagansvar for malign melanom ved Avdeling for Kreftbehandling Radiumhospitalet, OUS. Hun jobber 50 % som kliniker med bl.a. immunterapi og strålebehandling og 50% som forsker innen T-celleterapi og melanom.

 

 

Anne Berit Walter er studieleder ved farmasiutdanningen ved OsloMet. Hun har sittet i programgruppen i KD for å utarbeide ny retningslinje/forskrift for farmasøytutdanningen. Anne Berit har tidligere erfaring fra Helsedirektoratet, fra Universitetet i Oslo og fra legemiddelindustrien.

 

 

Anne Markestad er utdannet cand.pharm fra Universitet i Oslo 1980. Hun har arbeidet på ulike sykehus og sykehusapotek, samt NMD og VESO. Hun var leder av NFF i perioden 2005 – 2009 og har sittet i styret i NSF i en lengre periode frem til 2019. Hun har arbeidet med legemiddelmangel i sykehus siden 2011 og i Mangelsenteret siden oppstart i jan 2016.

 

 

Anne Spurkland er professor i anatomi ved Avdeling for molekylær medisin, Institutt for medisinske basalfag. Hennes forskning fokuserer på hvordan immunforsvarets T-celler gjenkjenner og reagerer på virusinfiserte celler og kreftceller. Hun har veiledet mer enn 10 PhD stipendiater fram til ferdig doktorgrad. Hun er forfatter av mer enn 130 vitenskapelige artikler. De siste syv årene har hun blogget om immunforsvaret for folk flest på immunglimt.no. Høsten 2017 utgav hun den populærvitenskapelige boken «Immun. Kroppens evige kamp for å overleve» (Spartacus).

 

 

Ben Tore Henriksen er utdannet master i farmasi fra Universitetet i Tromsø (2013). Ben Tore har siden 2014 vært ansatt på Sykehusapoteket Tønsberg og jobbet som klinisk farmasøyt innenfor fagfeltene onkologi, palliasjon, psykiatri og ortopedi. Siden 2017 har han jobbet med prosjektet «Forløpsfarmasøyt», hvor hoftebruddpasientene følges fra innleggelse til de er tilbake i hjemmet.

 

 

Birgitte Grøstad Kalleberg er medisinstudent på fjerdeåret ved Universitet i Oslo. Som en del av sin prosjektoppgave, har hun vært med på å gjennomføre en fokusgruppestudie om studenters erfaringer med tverrfaglig samarbeidslæring i praksis (SamPraks). Ved siden av studiene har hun vært styremedlem i lokallaget til Norsk medisinstudentforening, jobbet i hjemmesykepleie, som sekretær på fastlegekontor og med hjerterytmeovervåkning på sykehus.

 

 

Bjarne Håkon Hanssen er i dag partner i kommunikasjonsbyrået Kruse Larsen. Men han har en lang og allsidig bakgrunn som politiker for Arbeiderpartiet. For oss farmasøyter er han kanskje mest kjent som tidligere helse- og omsorgsminister, og som samhandlingsreformens «far».

 

 

Bjørn Oddvar Strøm er utdannet cand.pharm fra Universitet i Oslo (2006) og har en PhD i molekylær nevrobiologi. På Legemiddelverket arbeider han med vitenskapelig rådgivning og utredning av klinisk dokumentasjon for metodevurderinger og regulatoriske prosesser. Bjørn Oddvar er aktiv i flere internasjonale samarbeid innen metodevurdering, og var med på å starte det nordiske samarbeidet FINOSE.

 

 

Catherine Capdeville har utdanning innen helse fra IFSI Xavier Arnozan i Frankrike og innen Business and Management fra IESE Business School i Barcelona og New York. Hun har lang lederbakgrunn fra helseindustri sektor, hovedsakelig fra medisinsk teknologisk utstyr bransjen og i de siste årene fra In-Vitro Diagnostic bransjen. Siden Mars 2019 jobber hun i Innovasjon Norge med fokus på den norske Helse -og bioteknologinæring.

 

 

Dag Josefsen er seksjonsleder på seksjon for celleterapi, avd for kreftbehandling, OUS, Radiumhospitalet. Han er spesialist i onkologi fra 2000, og har en dr.grad i forskning på blodstamceller fra 2000. Dag har jobbet på Radiumhospitalet siden 1991.

 

 

Eddy Kjær er generalsekretær i Stoffskifteforbundet, hovedstyremedlem i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) og varamedlem i Atlas-alliansen. Stoffskifteforbundet er en frivillig interesseorganisasjon for personer med sykdommer i skjoldbruskkjertelen og deres nærmeste, og jobber for økt faktabasert kunnskap i samfunnet generelt og i helsevesenet spesielt, samt et bredere og mer individuelt tilpasset behandlingstilbud for alle med en stoffskiftesykdom.

 

 

Elin Baldersheim Nilsen er utdannet cand.pharm. fra Danmarks Farmaceutiske Universitet (2005). Hun har jobbet ved primærapotek frem til 2017. Hun ble da ansatt som farmasøyt i Kristiansand kommune i en delt stilling. Den ene delen av stillingen er knyttet til tjenestene i Helse og sosial, hvor hun jobber på systemnivå med revidering av retningslinjer, utarbeidelse av opplæringsplan samt rådgivning. Den andre delen er knyttet til Utviklingssenter for hjemmetjeneste og sykehjem i Vest- Agder, hvor hun deltar i prosjekter og underviser.

 

 

Erling Ulltveit er utdannet cand.polit. i statsvitenskap fra Universitet i Oslo i 1996. Han er seniorrådgiver i Legemiddelindustrien (LMI). Han arbeider med problemstillinger knyttet til bl.a. legemiddelforsyning, reseptfrie legemidler, offentlige anskaffelser og legemiddelpolitikk.

 

 

Frank Jørgensen er utdannet cand.pharm fra Universitetet i Oslo (1987) og har hovedsakelig arbeidet innen sykehusfarmasien på ulike felt. Frank har siden 1993 vært ansatt på Sjukehusapoteket i Bergen, for tiden som sykehusfarmasøyt med vekt på klinisk farmasi og rådgivning. Han har vært engasjert i foreningsvirksomhet nasjonalt og internasjonalt, og har bl.a. vært leder av Norske Sykehusfarmasøyters Forening (NSF) og European Society of Clinical Pharmacy (ESCP).

 

 

Fredrik Gulowsen, med bakgrunn fra start-ups som Zwipe, Filmgrail og Kolonial.no kommer for å fortelle om NYBY som skal endre organiseringen av offentlige tjenester. Sammen med flere norske kommuner, ideelle organisasjoner og aktører i næringslivet har NYBY utviklet en helt ny type digital plattform som muliggjør selvorganiserende team, mobilisering av flere ressurser og sømløst samarbeid på tvers av offentlig, privat og frivillig sektor. Fredrik er statsviter og har selv erfaring som pårørende. Over 35 kommuner og organisasjoner har nå tatt plattformen i bruk.

 

 

Gunnar Kvalheim er spesialist i onkologi, dr.med. og overlege ved en av Europas største spesial laboratorium for celle terapi, en seksjon med 42 ansatte; Seksjon for celleterapi, Avdeling for kreftbehandling ved Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet.

 

 

Gunnveig Grødeland avla sin doktorgrad i immunologi og vaksinologi ved Universitet i Oslo i 2013. Hun har siden forsket på utvikling av nye vaksineformer mot influensa, og leder i dag en forskningsgruppe ved Universitet i Oslo som arbeider med hvordan immunsystemet kan manipuleres til å danne best mulig beskyttelse mot ulike virus. Grødeland er også nestleder i K.G. Jebsensenter for forskning på influensavaksiner, hvor hun har utviklet nye vaksineformer som nå er klare til klinisk utprøving i mennesker.

 

 

Helge Jagmann har lang lederbakgrunn fra offentlig sektor, de siste tolv årene fra Oslo kommune som blant annet bydelsdirektør i flere bydeler. Han er opptatt av utvikling og omstilling av tjenestene – i form av mindre fokus på selve tjenestetilbudene, og mer fokus på å dekke brukernes behov. Jagmann har utdanning innen helse og økonomi.

 

 

Kari Anne Fevang er styreleder i Melanomforeningen tidligere Føflekkreftforeningen. Hun er levende opptatt av brukermedvirkning både på individ og systemnivå. Ved å ha kunnskap om sykdommen sin kan man ta gode valg for seg selv, selvsagt i samarbeid med helsepersonell. Hun er utdannet medisinsk teknisk ingeniør og økonom. For 5 år siden fikk hun malignt melanom stadium IV, og lever i dag med stabil sykdom etter immunterapibehandling.

 

 

Ketil Arne Espnes er cand.med. fra Trondheim i 1987, spesialist i allmennmedisin fra 1995 og spesialist i klinisk farmakologi fra 2007. Han er nestleder i Faggruppe for farmakoterapi i Norsk forening for allmennmedisin. Han har vært allmennlege på fulltid fra 1989 (fastlege fra 1993) til 2003, og fastlegevikar i 20 % fram til 2019. Ketil Arne er nå ansatt som seksjonsoverlege i legemiddelsikkerhet ved St. Olavs hospital, og har arbeidet mye med KUPP (Kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter) til landets allmennleger. Han er fra august 2019 utleid i 60 % stilling til Helseplattformen for å arbeide som Ledende fagekspert – Legemidler.

 

 

Kirsten Hjelle er utdannet cand.pharm fra Universitet i Oslo (1982) og master of management fra BI. Hun har jobbet i apotek og har lang erfaring fra farmasøytisk industri og fra sykehusapotek. Kirsten arbeider i dag som seniorrådgiver i Helsedirektoratet med hovedfokus på legemiddelrelaterte oppgaver og spesielt legemiddelberedskap.

 

 

Kristine Lundereng er utdannet cand.pharm fra Universitetet i Tromsø i 2003. Har tidligere jobbet som tilsynsfarmasøyt og med LIS-arbeid. Har jobbet med klinisk farmasi siden 2007 og var den første i Norge som tok i bruk IMM-modellen. Innenfor klinisk har jeg jobbet med både implementering, utvikling og undervisning både i sykehus og i kommunehelsetjenesten. Har vært med å etablerer farmasøytiske tjenester i akuttmottak.  Jobber nå i hovedsak som klinisk farmasøyt på intensiv og på nyremedisin samt som fagekspert i Helseplattformen.

 

 

Kurt Haga er utdannet cand.pharm fra Universitet i Oslo (2001), og har en «master of management» fra BI. Han har jobbet 2 år i Novartis, og har ellers hatt ulike stillinger i Vitusapotek og NMD – alt fra apoteker, ansvarlig for avtalen med sykehus/sykehusapotek, leder for Ditt Apotek kjedesamarbeidet og nå sist for Vitusapotek.

 

 

Lilli Minh Nguyen er utdannet farmasøyt ved Universitetet i Tromsø i 2015. Hun startet sin karriere som klinisk farmasøyt ved Sykehusapoteket i Namsos. I dag jobber hun ved Sykehusapoteket i Tromsø der hun er klinisk farmasøyt på Infeksjonmedisinsk avdeling og i Pasientsentrert Helsetjenesteteam.

 

 

Marco Elsafadi begynte sitt engasjement for barn og unge i 1993 og har særlig jobbet med vanskeligstilt ungdom. Han har spilt basketball på det norske landslaget i 12 år, og vant i 2014 NRK programmet Mesternes Mester. Marco er opptatt av kraften som oppstår i relasjonen mellom mennesker – på godt og vondt. Livet handler om samarbeid. Mennesker bygger hverandre opp og bryter hverandre ned daglig. Er vi bevisste på vårt ansvar i samspill med våre medmennesker?

 

 

Monica Larsen er utdannet cand.scient i Cellebiologi fra Universitet i Oslo (1992). Hun har jobbet med utvikling av legemidler og kliniske studier både i industrien og ved legemiddelverket. Siden 2009 har Monica jobbet i LMI, bransjeforeningen for legemiddelindustrien med forsknings- og innovasjonspolitikk. Hun har særlig hatt fokus på forskningsstrategien HelseOmsorg21, utvikling av Persontilpasset medisin og tilgang til helsedata for forskning og innovasjon.

 

 

Morten L. Isaksen tok sin doktorgrad i Bioteknologi fra Biologisk Institutt, Universitet i Oslo i 1993. Som en del hans doktorgradsarbeid hadde han et års forskningsopphold ved UC Berkeley, og The European Molecular Biology Laboratory (EMBL) i Heidelberg, Tyskland. Han har vært involvert i mikrobiomforskning siden 2007. Han satte opp Bio-Me i 2016 og i dag består selskapet av 10 personer. De har egen service laboratorium på ShareLab som en del av Forskningsparken i Oslo.

 

 

Odd Terje Brustugun er onkolog og har en dr-grad innen cellebiologi. Han jobber 50% som overlege ved Onkologisk seksjon ved Drammen sykehus, og har 50% forskningsstilling med arbeidssted Radiumhospitalet. Han driver både translasjonsforskning og legemiddelutprøving, begge deler hovedsakelig innen lungekreft, og er i tillegg leder av Norsk lungekreftgruppe. Han har vært nasjonal utprøver for en rekke kliniske studier med immunterapi og målrettet behandling.

 

 

Runa Gomo er utdannet sykepleier fra Høgskolen i Oslo (2010). Hun har erfaring fra hjemmesykepleie, sykehus og sykehjem og har en etterutdanning i omsorgsteknologi fra Høyskolen i Bergen. I dag jobber hun som sykepleierkonsulent i et tverrfaglig team i Oslo kommune i tillegg til å ta en mastergrad i avansert geriatrisk sykepleie ved Universitetet i Oslo.

 

 

Rune Kjeken, PhD, er fagdirektør for avanserte terapier på Legemiddelverket. Han er Norges representant i EMA’s komité for avanserte terapier, og medlem i EMA’s ekspertgruppe for vitenskapelig rådgivning.

 

 

Simer Száva Bains er utdannet cand.med (2012) og har doktograden sin fra Universitetet i Oslo (2016). Hun jobber som lege i spesialisering innen onkologi på Ahus, og forsker deltid som post.doktor innen immun-onkologi.

 

 

Solveig Rostøl Bakken har som pensjonist valgt å engasjere seg i brukermedvirkning. Hun har vært medlem av det sentrale brukerutvalget OUS siden 2017, og av samarbeidsutvalg OUS fra 2019. Videre har hun vært brukerrepresentant i Læringsnettverket for Godt pasientforløp OUS og Oslo kommune. Solveig har sykepleierutdanning fra Bergen og helsesøster/helsesykepleier-utdanning fra Oslo. Hun har lang arbeidserfaring fra sykehus- og kommunehelsetjenesten, og mange års samhandlingserfaringer i forebyggende arbeid gjennom Trygge lokalsamfunn-konseptet.

 

 

Sveinung Stensland er utdannet cand.pharm fra Universitetet i Oslo. Han har bl.a. vært Produksjonsleder i Weifa, apoteker på Apotek 1 Kopervik, og regionsjef for Apotek 1 på Vestlandet (Rogaland og Hordaland). Stensland er fra Haugesund, og har hatt en lang rekke fremtredende verv for Høyre i Haugesund og Rogaland, og sitter nå i sitt 6 år som stortingsrepresentant for Høyre. Sveinung er andre nestleder i Helse- og omsorgskomiteen. Gjennom en årrekke har Sveinung Stensland brukt sitt politiske engasjement for å fremme farmasøytens rolle i helsevesenet på den rikspolitiske arenaen, særlig i forbindelse med den nye legemiddelmeldingen hvor han var saksordfører og bidro til å løfte frem farmasien som fagområde. I tillegg har han vært en aktiv talsmann i den helsepolitiske debatten i de senere årene, og han stiller alltid velvillig opp og taler varmt for farmasien til allmennheten og løfter frem farmasien overfor andre miljøer i helsesektoren.

 

 

Tone Fredsvik Gregers har doktorgrad i immunologi og arbeidet med blant annet vaksineutvikling i flere år før hun startet med undervisning og arbeid med utdanningskvalitet ved Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo. Hun har de siste årene vært særlig opptatt av å formidle kunnskap om immunforsvar og vaksiner til både helsepersonell og allmennheten. Hun har også vært med i Folkeopplysningen på NRK, skrevet flere kronikker i Aftenposten samt skrevet boken «Alt du må vite om vaksiner» som ble utgitt på Humanist forlag i 2016.

 

 

Tor Atle Rosness er lege med lang erfaring fra klinikk og forskning innen geriatri, psykiatri, sykehjemsmedisin, nevrologi, allmennmedisin og samfunnsmedisin. Han har en PhD fra Institutt for klinisk medisin og har vært postdoktor ved Institutt for helse og samfunn ved UiO. Han har vært førsteamanuensis ved Atlantis medisinske høgskole og Lovisenberg diakonale høgskole og er i dag gjesteforsker ved Farmasøytisk Institutt og daglig leder for Foreningen for utgivelse av Norsk legemiddelhåndbok.

 

 

Tran Nguyen er utdannet Master i farmasi fra Universitetet i Oslo (2018). Hun har siden juli 2018 vært bestyrer på Apotek 1 Ørnen i Larvik. Under studiet var Tran en engasjert student med flere verv.  Hun var blant annet leder i Norwegian Pharmaceutical Students’ Association (NoPSA) som jobbet med tverrfaglig og internasjonalt samarbeid.

 

 

Øyvind Arnesen is MD with 10+ years of clinical experience and 10+ years of experience from pharma industry with positions as Medical Director Norway (Bristol-Myers Squibb), Medical Director and Head of Clinical Operations Nordic countries in Boehringer Ingelheim. Member of The National Commission for the Investigation of Research Misconduct in Norway. Former board member of the Norwegian Pharmaceutical Industry Association. Chairman of the Board, Oslo Cancer Cluster and Chairman of the Board, the Norwegian Pharmaceutical Product Compendium (Felleskatalogen AS).

 

 

Åse Kielland er utdannet cand.pharm fra UiT 2003. Åse har vært i Apotek 1 siden 2006 og hun har jobbet mye inn mot kommunehelsetjeneste med revisjon/tilsyn, kurs i legemiddelhåndtering, legemiddelgjennomganger og avtaler på legemiddelleveranser og tjenester. Nå jobber hun som fag- og opplæringssjef i Apotek 1, og har blant annet ansvar for utvikling av faglige tjenester og opplæring av medarbeidere i apotek.

 

 

 

 

 

 

 

 

scrolltop