Farmasøytenes Idrettsforening (FIF) kaller inn til ekstraordinær generalforsamling 2020 - NFS

Farmasøytenes Idrettsforening (FIF) kaller inn til ekstraordinær generalforsamling 2020

 
24. november
Zoom

Møtet finner sted via Zoom:

Tidspunkt: 24. november kl 20

Klikk her for å delta

Meeting ID: 678 0422 6308

 

Generalforsamlingens agenda:

 1. Avgjøre antall stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkallelse til generalforsamlingen
 3. Valg av møteleder
 4. Valg av referent
 5. Valg av to medlemmer til signering av protokoll
 6. Forslag til nye vedtekter for FIF, se nedenfor
 7. Valg av nytt styre, se nedenfor
 8. Valg av rådet, se nedenfor
 9. Valg av internrevisor: Øyvind Holte

 

 

 

Ref. pkt 6: Forslag til nye vedtekter

§ 1.Formål
Foreningens formål er å fremme interesse for idrett og friluftsliv og sosialt samvær blant medlemmene, og å holde hytte i Nordmarka.

§ 2.Medlemskap
Som medlemmer kan oppta enhver tilhørende den farmasøytiske etat, innbefattet både Farmasøyter og farmasistudenter.

§ 3.Kontingent
Kontingenten fastsettes hvert år av generalforsamlingen, både for farmasøyter og farmasistudenter. Dette gjelder også kontingenten for livsvarige medlemmer.

§ 4.Styret
Foreningens styre består av:

 • Leder
 • Nestleder
 • Sekretær
 • Kasserer
 • Informasjonsansvarlig
 • Hyttesjef
 • Inntil 4 studentrepresentanter

Styrets medlemmer velges for et 2 år av gangen på generalforsamlingen. Unntak er studentrepresentantene, som velges for ett år av gangen. Vervene kan innehas av både farmasøyter og farmasistudenter, med unntak av studentrepresentantene.

§ 5.Styrets oppgaver

 • Styret fungerer som hyttestyre og bestemmer hyttereglementet.
 • Styret er ansvarlig for arrangementer på Farmasihytta.
 • Styret er ansvarlig for all utleie av Farmasihytta.
 • Styrets leder er ansvarlig for foreningens daglige drift, og er kontaktperson til alle eksterne instanser.
 • Styret nestleder er styreleders stedfortreder ved fravær.
 • Hyttesjefen er ansvarlig for hyttas daglige drift, vedlikehold og utleie.
 • Sekretæren fører protokoll over styremøter, generalforsamlinger og arrangementer.
 • Kasserer fører regnskap og medlemsfortegnelse, og er ansvarlig for innkreving av kontingent.
 • Informasjonsansvarlig er ansvarlig for informasjon og markedsføring av arrangementer, informasjon fra styret ut til medlemmer og farmasøytisk etat og vedlikehold av det som til enhver tid er definert som foreningens hjemmeside.
 • Studentrepresentant er ansvarlig for koordinering av sportslige- og andre studentrelaterte aktiviteter som ikke er knyttet til Farmasihytta.

§ 6. Revisjon
Revisjon av regnskap gjøres årlig av en internrevisor fra rådet, som velges på generalforsamlingen. Godkjenning av regnskap gjøres av generalforsamlingen.

§ 7. Generalforsamlingen

 • Ordinær generalforsamling holdes hvert år om høsten, forholdsvis i september. Innkalling med minst 10 dagers varsel finner sted i på FIFs egen hjemmeside og hjemmesiden til Norsk Farmasøytisk Selskap.
 • Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når minst 10 av medlemmene er til stede. På generalforsamlingen fremlegges revidert regnskap og avgis årsberetning om foreningens virksomhet i det forløpne år. Dessuten foretas valg av styre, rådsmedlemmer og internrevisor.
 • Budsjett for inneværende år skal godkjennes på generalforsamlingen.
 • For å kunne velges til et verv i FIF, må man være medlem i FIF.
 • Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret, rådet, eller 2/3 av det samlede medlemstall finner det påkrevet og bekjentgjøres på vanlig måte med 10 dagers varsel.

§ 8. Stemmegivning
Et medlem er stemmeberettiget etter å ha betalt kontingent. All stemmegivning kan foregå åpent. Hvis ett medlem forlanger skriftlig avstemning skal dette finne sted. Forslag avgjøres vanligvis ved simpelt flertall, og et forslag er forkastet i tilfelle stemmelikhet.
Forslag til vedtektsendringer må bekjentgjøres sammen med innkallelse til generalforsamling. Forslag til vedtektsendringer krever 2/3 flertall. For at vedtektsendringer skal finne sted må forslaget vedtas på to etterfulgte generalforsamlinger.

§ 9. Rådet

 • Rådet skal ha fem medlemmer som alle er farmasøyter. Medlemmene velges for fem år på generalforsamlingen.
 • Rådets oppgave er å påse at Farmasøytenes Idrettsforening og Farmasihytta drives på en forsvarlig måte som ivaretar de materielle verdier foreningen besitter.

§ 10. Foreningens oppløsning
Forslag om oppløsning av foreningen kan kun behandles på ordinær generalforsamling, og det kreves 2/3 flertall av det samlede medlemstall for at vedtaket skal være gyldig. Oppløses idrettsforeningen, overdras Norges Farmasøytiske Forening oppbevaringen av idrettsforeningens hytte og midler.

 

Ref. pkt. 7: Valg av nytt styre:

Forslag til president:

 • Håvard Selby Ebbestad (2020 – 22)

Forslag til styre:

 • Nestleder Jonas Didriksen (2020 – 21)
 • Hyttesjef: Tore Haslemo (2020 – 22)
 • Sekretær: Helle Wangensteen (2020 – 21)
 • Informasjonsansvarlig: Anne Margrethe Hausken Nordberg (2020 – 22)
 • Kasserer: Vigdis Aas (2020 – 21)
 • Studentrepr. Cecilia Bekkhus (2020 – 21)
 • Studentrepr.  Kristoffer Stubbene Sjøgren (2020 – 21)
 • Studentrepr. Kristine Horgen (2020 – 21)
 • Studentrepr. Maiken Einvik (2020 – 21)

 

 

Ref. pkt. 8: Valg av rådet:

 • Karl Arne Wærnhus (2020 – 21)
 • Anders Åsberg (2020 – 22)
 • Jon Øystein Nossen (2020 – 23)
 • Øyvind Holte (2020 – 24)
 • Tone Merete Ebbestad (2020 – 25)

 

 

 

 

 

 

 

 

scrolltop