FARMASIDAGENE - NFS

FARMASIDAGENE

 

Litt historie:

 

Norsk Farmasøytisk Selskap ble stiftet 6. mai 1924.

På styremøte 18. mai 1938 ble det besluttet å forsøke å instituere en Farmasiens dag i tiden omkring studenterfestlighetene i Oslo den 5. september. Man ville gi de farmasøytiske kandidatene anledning til å feire septemberdagene. I 1938 manglet flertallet av norsk farmasøytiske kandidater examen artium, og Universitet kunne ikke anerkjenne dem som akademiske borgere, til tross for at de vitterlig hadde studert og tatt sine eksamener ved Det kongelige Fredriks Universitet. Skulle de feire sine eksamener, måtte dette skje i egen regi. Etter at alle farmasøyter etter hvert ble akademiker, mistet tidspunktet sin symbolske betydning og arrangementet ble til slutt flyttet til senere på høsten.

I krigsårene ble det naturlig nok ingen feiring, men 4. september 1946 var det igjen klart for Farmasiens dag. Det ble en festmiddag i rokokkosalen til Grand Hotel. I tilknytning til Farmasiens dag ble det avholdt et foredragskurs ved Farmasøytisk institutt over aktuelle temaer. Kurset strakte seg over 3 formiddager og hadde 170 deltagere. Dette var begynnelsen til de sommerkurs som senere skulle utvikle seg til en organisert farmasøytisk etterutdannelse!

Frem til 1956 er selve Farmasiens dag rent selskapelig. Men, under middagen foreslo provisor Olav Bjørnson at «farmasiens dag skulle gis mer innhold, for eksempel ved at stipendiatene tilpliktes å forelese over sine studier». Forslaget var et varsel om at Farmasiens dag som en rent selskapelig sammenkomst hadde overlevet seg selv, og det var siste gang den ble avholdt i denne form. Det skulle gå mange år før Farmasiens dag ble tatt opp igjen.

På styremøtet 20. april 1972 reiste formannen, Kamilla Dahlstrøm (Selskapets første kvinnelige formann) spørsmålet om å ta opp igjen Farmasiens dag som et heldags symposium med faglig innhold. Styret ga sin tilslutning og Farmasiens dag 1972 ble holdt tirsdag 3. oktober 1972 i Statens institutt for folkehelse med et symposium over emnet «Narkotikaproblemer». Dagen ble avsluttet med selskapelig samvær hos Nyegaard & Co. Symposiet samlet over 100 deltagere og ble meget vellykket. Farmasiens dag var gjenreist som faglig forum og skulle bli et fast ledd, og Selskapets viktigste, virksomhet.

Etter henvendelse fra Norges Farmaceutiske Forening vedtok styret 27. august 1985 å stå ansvarlig for en utvidet, årlig faglig kongress under navnet «Farmasidagene 1986». Til å forberede kongressen ble NFF og NAF invitert til å oppnevne 1 representant hver til den faglige komite. Med dette skrittet er ikke NFS lenger alene om å stå for arrangementet av året viktigste farmasøytiske samling, arrangementet er blitt så stort at det krever et større administrativt apparat.

 

Dette var forløperen til Farmasidagene slik vi har kjent de frem til 2019. Farmasidagene må være i stadig endring for å tilpasse seg samfunnets situasjon, noe vi fikk merke veldig med pandemien som slo innover verden i 2020. Men, med mange flotte og engasjerte farmasøyter, i styret og i programkomiteene, så snakkes det i Norsk Farmasøytisk Selskap ikke om problemer, kun utfordringer, og utfordringer er til for å løses! 2020 og 2021 ble «annerledes-årene», og Farmasidagene ble gjort om fra en 2 dagers fysisk kongress til en digital kongress. Fra 2022 er vi tilbake igjen med Farmasidagene slik vi kjenner de, 2 dager fysisk kongress på Meet Ullevaal!

 

Ønsker du å lese mer historie? Last ned pdf av Cygnus Hefte 3 – oktober 1999, «Norsk Farmasøytisk Selskap gjennom 75 år»

Her finner du alle Cygnus-heftene (Norsk Farmasihistorisk Selskap)

scrolltop