Stipendberetning Lene Andberg - NFS
 
 

Stipendberetning Lene Andberg

Forfatter: nfs.no Publisert: 12.08.2020

Utarbeidelse av ny utgave av lærebok/fagbok «Legemiddelhåndtering»

 

Merethe Nilsen, Marianne W. Munkerud, Lene Andberg og Kirsten K. Viktil

 

Stipendet fra Norsk Farmasøytisk Selskap har bidratt til frikjøp (driftstøtte) av farmasøyter ved Diakonhjemmet Sykehusapoteket i forbindelse med gjennomføring av bokprosjekt.

Boken «Legemiddelhåndtering» (7. utgave) brukes i dag ved flere utdanningsinstitusjoner for Bachelor i sykepleie og vernepleie. Den er også til bruk for ferdigutdannede sykepleiere/ vernepleiere, og annet helsepersonell som deltar i legemiddelhåndteringsoppgaver, på sykehus, i sykehjem og i kommunehelsetjenesten.

På oppdrag fra Gyldendal Akademiske forlag har vi reviderte dagens utgave av boken.   Arbeidet har pågått i 2019 og første halvår 2020. Boken vil være klare til trykking i september 2020 og har et format på ca 230 sider.

Læreboken gir en innføring i korrekt legemiddelhåndtering, og gir et grunnlag for å innarbeide nødvendige holdninger, kunnskap og ferdigheter hos helsepersonell. I arbeidet med utarbeidelse av ny utgave er bokens innhold oppdatert og videreutviklet med hensyn på ny relevans for pasientsikkerhet, klinisk praksis, samt ny kunnskap og forskning innenfor feltet legemiddelhåndtering. Det er gjort til dels store endringer og oppdateringer i forhold til opprinnelig bok.

Flere farmasøyter ved Diakonhjemmet Sykehusapotek har vært bidragsytere i prosjektet. Marianne W. Munkerud, Merethe Nilsen, Kirsten K. Viktil og undertegnede har jobbet tett og nært sammen i prosjektet og hver av oss har hatt ansvaret for ulike kapitler i boken. Den enkelte farmasøyt har bidratt med sin spesialkompetanse innen fagområdene klinisk farmasi og rådgiving, samt erfaring med undervisning, veiledning og tilrettelegging for legemiddelkompetanse hos sykepleiere. Det har vært et mål at både kliniske eksempler og det tverrfaglige perspektivet skulle komme tydelig frem i boken.

Arbeidet med boken har vært mer tidkrevende enn opprinnelig antatt da det er gjort til dels omfattende endringer. I og med at det har vært et samarbeid mellom flere farmasøyter har det vært utviklende i forhold til å jobbe i prosjekt med jevnlige tidsfrister, ansvarsfordeling, samt tett oppfølging og samarbeid oss i mellom. Dette har vært en inspirerende, nyttig og givende erfaring som også har utviklet oss i forhold til fremtidige samarbeidsprosjekter der vi kan dra vekselvirkning på hverandres kunnskap, erfaring og kompetanse.

Totalt sett har prosjektet vært spennende og inspirerende! Det har vært både faglig, pedagogisk lærerikt og personlig utviklende for alle oss farmasøyter som har jobbet med boken.

Vi håper den nyreviderte boken vil være et bidrag til å sikre at fremtidens sykepleier, gjennom studiet, får kvalitetssikret og oppdatert kunnskap, ferdigheter og holdninger innen legemiddelhåndtering. Samtidig håper vi at boken også vil være et bidrag i arbeidet for en sikker og riktig legemiddelhåndtering blant dagens helsepersonell.

 

Jeg vil rette en stor takk til Norsk farmasøytisk selskap for å ha gitt oss bidrag til å gjennomføre revisjon av boken «Legemiddelhåndtering». Gjennom bokprosjektet, og deres stipend, håper vi å ha bidratt til å fremme videreformidling av farmasøytisk fagkunnskap til andre helsefaglige profesjoner/yrkesgrupper enn det farmasøytiske miljøet.

 
scrolltop