Stipendberetning Marianne Lea - NFS
 
 
stipend_marianne_lea_2019
Forfatter: nfs.no Publisert: 01.10.2019

Stipendberetning Marianne Lea

Stipendet fra Norsk Farmasøytisk Selskap bidro inn i gjennomføringen av OPERA-studien, Oslo Pharmacist Intervention Study – Effect on Readmissions. OPERA-studien er en randomisert kontrollert studie som undersøkte effekten av å styrke det tverrfaglige behandlingsteamet med en klinisk farmasøyt for å skreddersy legemiddelbehandlingen til multisyke pasienter. 400 multisyke pasienter, akutt innlagt på indremedisinsk sengepost ved Oslo Universitetssykehus ble inkludert i perioden 2014-2016. Jeg vil rette en stor takk til Norsk Farmasøytisk Selskap for stipendet, som gikk til å dekke utgifter til blodprøveglass og uttrekk av data på reinnleggelser fra Norsk pasientregister.

Medisinske fremskritt og økt levealder fører til en stadig økning i antall multisyke pasienter. Disse har ofte kompleks behandling med mange medisiner og et stort behov for helsetjenester. Disse pasientgruppene blir ofte utelatt fra forskningsstudier og det mangler derfor kunnskap om hvordan behandling med medisiner og helsehjelp best kan gis. Helsevesenet har dermed en stor utfordring i å møte disse pasientenes behov. OPERA-studien har gitt kunnskap om hvordan man kan oppnå tryggere behandling og forbedret prognose hos disse sårbare pasientene.

 
scrolltop