Programkomiteene - NFS

Programkomiteene

 

NFS er stolt av å kunne presentere de som deltar i programkomiteene i år! Til tross for stort arbeidspress på sine egne arbeidsplasser grunnet den fortsatt pågående pandemi-situasjonen, klarer de å gjøre en formidabel jobb i programkomiteene. Det blir et veldig spennende program i år – gled deg til Farmasidagene 2021!

Nederst på siden presenteres de enkelte personene alfabetisk på fornavn (oppdateres kontinuerlig til komplett liste)!

 

Digital helse:

 • Therese Bohne, Patient Relation Partner i Roche, leder av komiteen
 • Anne-Lise Härter, direktør for e-helse i Apotekforeningen
 • Viyan Tarin, apoteker for Apotek 1 Flateby, representant fra styret i NFS
 • Katrine Bøvre, avdelingsleder for Farmasøytiske tjenester, Sykehusapoteket Ahus, Lørenskog
 • Kristine Lundereng, fagekspert legemidler, Helseplattformen
 • Urd Andestad, leder av Norges Farmaceutiske Forening
 • Per Olav Kormeset, direktør av Teriak AS
 • Solveig Rostøl Bakken, representant for Brukerutvalget ved OUS

 

Regulatorisk farmasi:

 • Hanne Stenberg-Nilsen, spesialist i sykehusfarmasi, Relis Sør-Øst, leder av komiteen
 • Pernille Harg, seniorrådgiver ved Statens legemiddelverk
 • Inge Johansen, seniorrådgiver ved Legemiddelindustriforeningen
 • Siri Wang, fagdirekør ved Statens legemiddelverk
 • Kathrin Bjerknes, Instituttleder, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
 • Hedvig Nordeng, professor i samfunnsfarmasi ved Universitetet i Oslo, representant fra styret i NFS
 • Anne Røv-Johnsen, apoteker hos Vitusapotek
 • Ragnhild Marie Løberg, pensjonist, tidligere innehaver av nøkkelroller i Algeta og Bayer

 

 

 

Anne-Lise Härter er utdannet ortopediingeniør, med tilleggsutdanning innen ledelse og prosjektledelse, inkludert nasjonalt topplederprogram for helseforetakene. Hun har arbeidserfaring blant annet som områdedirektør for Sykehusapotekene HF, daglig leder for Curato Røntgen AS, samt flere lederstillinger i Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og Norsk Helsenett SF. Härter har blant annet hatt ansvar for utvikling, innføring og forvaltning av de nasjonale e-helseløsningene e-resept og kjernejournal.

 

Hanne Stenberg-Nilsen er utdannet cand. pharm fra Universitetet i Oslo i 1989. Hun jobber på RELIS Sør-Øst, og begynte der i forbindelse med oppstarten av prøveprosjektet med legemiddelinformasjonssentre i 1995. Hun har vært bivirkningsansvarlig på senteret siden arbeidet med å registrere og vurdere spontanrapporterte bivirkningsmeldinger fra helsepersonell ble regionalisert for snart 20 år siden. Dette arbeidet gjøres i henhold til EU-regelverk, på oppdrag fra Legemiddelverket og i nært samarbeid med de andre RELIS-sentrene og Folkehelseinstituttets bivirkningsgruppe. Hanne startet sin yrkeskarriere med fem år på sykehusapotek, i den spede barndommen til klinisk farmasi i Norge, og ble etter hvert spesialist i sykehusfarmasi.

 

Hedvig Nordeng er professor ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo. Hennes forskningsfokus er bruk og sikkerhet av legemidler i svangerskapet og ammeperiode. Hun har publisert mer enn 160 internasjonale artikler og bidratt til flere nasjonale retningslinjer innen dette området. Nordeng har de siste 10 årene vært aktiv innenfor kurs og foredragsvirksomhet innenfor sitt fagfelt i inn- og utland og leder flere store europeiske forskningsprosjektet. Hun er oppnevnt at EU kommisjonen som uavhengig ekspert i EMAs bivirkningskomite (PRAC).​

 

Inge Johansen er farmasøyt fra UIO og er seniorrådgiver i Legemiddelindustrien (LMI), hvor han blant annet har ansvar for fagområdene Regulatory affaris, vaksiner og fiskehelse. Han har bred erfaring med legemiddelgodkjenning og har jobbet med fagfeltet hos GSK i Norge, på GSKs hovedkontor i London, og i Photocure.

 

Kathrin Bjerknes har doktorgrad i farmasi fra Universitetet i Oslo. Hun har bakgrunn som forsker og leder innen farmasøytisk FoU, hovedsakelig ved Nycomed Imaging/GE Healthcare.  De siste elleve årene har hun vært sykehusapoteker på Ahus og leder for sykehusapotekene Ahus som også inkluderer sykehusapoteket på Kongsvinger, før hun i år tok over som Instituttleder for Farmasøytisk Institutt ved Universitetet i Oslo.

 

Katrine Bøvre er utdannet cand.pharm fra Universitetet i Oslo i 1988, og jobber nå som avdelingsleder for Farmasøytiske Tjenester ved Sykehusapoteket Ahus, Nordbyhagen. Hun har tidligere jobbet i primærapotek og med farmasøytisk tilsyn i kommunehelsetjenesten. Hun har bla erfaring fra arbeid med automatisering av legemiddelforsyningen, elektronisk kurve og lukket legemiddelsløyfe. Hun sitter i styret i Norske Sykehusfarmasøyters Forening og stipendstyret i Norsk Farmasøytisk Seskap.

 

Per Olav Kormeset er cand.pharm fra UiO i 1988. Per Olav har 20 års erfaring fra legemiddelindustrien i ulike roller, to år fra sykehusapotek og 7 år i offentlig forvaltning. Han har også en lederutdanning via Master of Management fra BI, og har lang ledererfaring. Per Olav er Director i Teriak AS, et selskap som tilbyr konsulenttjenester til hele legemiddelsektoren.

 

Ragnhild Marie Løberg er cand.pharm. fra UiO 1978, Provisor apotek 1978-79, Vit.ass. mikrobiologi farm.inst UiO 1979-86, Avd.sjef mikrobiologi NAF-LAB/Hydro Pharma 1986-92, Avd.sjef galenisk og kvalitetssikring Pronovas Forskningsenhet (forskning/utvikling av kreftvaksine) 1992-1995,  Avd.sjef kvalitetssikring Pronova Biocare (forskning/utvikling av omega-3 legemiddel) 1995-2001, Head of Quality and CMC documentation Algeta/Bayer (forskning/utvikling alpha emitterende legemiddel) 2002-2018, 2019- …. freelance. (Jeg hadde æren av å bli kåret til “Årets farmasøyt” i 2013).

 

Solveig Rostøl Bakken er pasientens stemme i programkomiteen. Solveig er pensjonist, er utdannet sykepleier fra Haukeland sykepleieskole og helsesøster (helsesykepleier) fra Oslo. Hun har en også en videreutdanning i folkehelsevitenskap, veiledning og skadeforebyggende arbeid. Solveig har jobbet både på sykehus og i kommune, og har i tillegg mange års erfaring med Trygge Lokalsamfunn (Safe Community) fra Harstad kommune. Hun har erfaring både som pårørende og bruker. Siden 2018 har Solveig vært brukerrepresentant i det sentrale Brukerutvalget ved OUS. Hun er representant i flere råd, utvalg, komiteer, gode sømløse pasientforløp og utbyggingsprosjekter i OUS. Videre er hun også brukerstemme i forskningsprosjekter ved OUS og Helse Nord.

 

Therese Bohne er utdannet master i farmasi fra Universitetet i Oslo i 2011, og jobber nå som Patient Relations Partner i Roche Norge. Hun har bred erfaring fra legemiddelindustrien og har tidligere jobbet innen regulatorisk og legemiddelovervåking, medisinsk informasjon, samt kommersielt. Therese sitter også i etikkrådet for Farmasøyter i Norge.

 

Urd Andestad er utdannet cand.pharm ved universitetet i Tromsø i 2005 og har vervet som leder for Norges Farmaceutiske Forening som arbeider for å fremme farmasi og farmasøyter. Tidligere har hun jobbet i Statens Legemiddelverk og Helsedirektoratet med refusjon og regelverksforvaltning for legemidler og medisinsk utstyr og senest i industrien med medisinsk utstyr.

scrolltop