Presentasjon av foredragsholderne - NFS

Presentasjon av foredragsholderne

 

Alfabetisk rekkefølge på fornavn:

 

 

Anne Spurkland er professor i anatomi ved Universitetet i Oslo. Hun er lege (UiO, 1986), spesialist i immunologi og transfusjonsmedisin (2001) og har en doktorgrad i immungenetikk (UiO, 1993). Hun forsker på molekylære mekanismer for kontroll av T-celle aktivering og autoimmunitet. Hun er forfatter av to populærvitenskapelige bøker i immunologi (Immun, 2017 og Frisk nok!, 2021). Spurkland mottok UiO’s formidlingspris og NFRs formidlingspris i 2021.

Teaser til foredraget:
Arvestoff på feil sted i cellen er et veldig kraftig signal til immunforsvaret om at noe må gjøres. Det er derfor mRNA vaksinene gir så god immunrespons. At denne forskningen hadde kommet så langt som den var da pandemien traff, forklarer hvordan mRNA-vaksiner (og ikke mer tradisjonelle vaksiner) ble veien ut av pandemien.

 

Anne-Lise Härter er Direktør e-helse i Apotekforeningen. Hun er utdannet ortopediingeniør, med tilleggsutdanning innen ledelse og prosjektledelse, inkludert nasjonalt topplederprogram for helseforetakene. Hun har arbeidserfaring blant annet som områdedirektør for Sykehusapotekene HF, daglig leder for Curato Røntgen AS, samt flere lederstillinger i Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og Norsk Helsenett SF. Härter har blant annet hatt ansvar for utvikling, innføring og forvaltning av de nasjonale e-helseløsningene e-resept og kjernejournal.

 

Bente By Jansen er redaktør og daglig leder i Felleskatalogen AS. Hun er utdannet Cand. Pharm. fra UiO (1998) og har siden 2020 studert informatikk ved UiO og USN. Bente startet i Felleskatalogen i 1999 som redaksjonell rådgiver, og har ledet Felleskatalogen gjennom en digital endringsreise de siste 14 årene.

Teaser til foredraget:
Hvor kommer ideene fra, og hva kreves for å gå fra ide til ferdig løsning? Hvordan jobber Felleskatalogens farmasøyter sammen med systemutviklere, helsepersonell, myndigheter og andre for å levere gode, innovative tjenester? Eksemplifisert gjennom bivirkningssøket og noen andre utviklingsprosjekter, får du innsikt i hvordan Felleskatalogens farmasøyter jobber med innovasjon i det daglige, med utgangspunkt i at vår endringsreise aldri tar slutt.

 

Bjarte Reve er partner i Considium, og har en MBA grad fra NHH og en mastergrad i ledelse fra BI. Han er også daglig leder i innovasjonsnettverket Nansen Neuroscience Network, og leder omstillingen av Nesna kommune i Nordland.  Reve har 20 års erfaring fra privat og offentlig helsevesen og har hatt lederroller i legemiddelselskap, Apotek1, Helse Sør RHF, Ernst & Young, Oslo Cancer Cluster og Akershus Universitetssykehus. Reve har utviklet Helseinnovatørskolen sammen med UiO, NTNU og Karolinska Institutet. For arbeidet som leder for Oslo Cancer Cluster ble han utnevnt som Young Global Leader av World Economic Forum.

 

Christine Årdal er seniorforsker ved Folkehelseinstituttet. Hun har en doktorgrad fra Universitet i Oslo, Medisinsk fakultet (2017) angående legemiddelinnovasjon. Hun har jobbet i over 25 år med tilgang til medisiner gjennom ulike sektorer. Ved Folkehelseinstituttet forsker hun på policyer for å sikre antimikrobiell tilgang og innovasjon. Hun var co-lead til forsknings- og innovasjonsarbeidspakken for EUs Joint Action on Antimicrobial Resistance and Healthcare-Associated Infections (EU-JAMRAI).

Teaser til foredraget:
Christine skal prate om hvordan kan vi sikre tilgang til viktige antibiotika i Norge, Europa, og i verden.

 

Christel Nyhus er seniorrådgiver ved Riktig bruk, Legemiddelverket. Hun er utdannet Cand.Scient fra UiT (1996). Hun har erfaring fra forsking (IMMI, RH) og lang erfaring med salg-og markedsføring fra legemiddelindustrien (GSK, Janssen-Cilag). Hun har jobbet mye med kommunikasjon og har vært lokal instruktør for konsulentselskapet Open Water. Hun er ansvarlig for tilsyn av legemiddelreklame i Legemiddelverket.

 

Eva Skovlund er professor i medisinsk statistikk ved NTNU og spesialrådgiver ved Statens legemiddelverk. Hun er utdannet cand. pharm. fra UiO (1985) og dr. philos. i medisinsk statistikk ved UiO (1990). Hun har bred erfaring innen forskningsmetode, klinisk forskning og epidemiologiske prosjekter og er medlem av DKNVS. Hun har i en årrekke vært medlem av CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use) i det europeiske legemiddelgodkjenningssystemet, avbrutt av en periode som leder og seniorforsker ved Folkehelseinstituttet.

 

Hanne Andresen er fagdirektør i Apotekforeningen. Hun er utdannet Cand.pharm fra UiO (1995) og har sin bakgrunn fra ulike stillinger innen grossistvirksomhet, fag- og kvalitetsarbeid og apotekdrift fra NMD. Etablerte Maura apotek i 2014, og var apoteker der frem til hun startet som fagdirektør i Apotekforeningen.

Teaser til foredraget:
Utvikling av nasjonale tjenester i apotek; I innlegget vil jeg presentere hvordan bransjen utvikler tjenester og hvordan vi med godt samarbeid og ikke minst stor og viktig innsats fra medarbeiderne i apotek har lykkes med å introdusere tjenester til det beste for kundene.

 

Harald Lislevand er seniorrådgiver i avdeling helserefusjoner i Helsedirektoratet, der han arbeider hovedsakelig med regelverket for refusjon av legemidler etter folketrygdloven. Han har jobbet innen offentlig helseforvaltning med legemidler siden 1999, først i Statens Legemiddelverk, og siden 2012 i Helsedirektoratet. Harald er utdannet cand.pharm. ved Universitet i Oslo (1997).

Teaser til foredraget:
Når kan pasienter få dekket et legemiddel gjennom individuell refusjon? Den viktigste ordningen for offentlig finansiering av legemidler er forhåndsgodkjent refusjon (§ 2) gjennom blåreseptordningen. Forhåndsgodkjent refusjon er imidlertid ikke tilstrekkelig for å sikre tilgang til nødvendige legemidler til alle som trenger det. Det er derfor etablert unntaksordninger i folketrygden for å ivareta personer med slike behov. Hvilke unntaksordninger for legemiddelstønad finnes i dag, og hva skal til for å få slik stønad? Og hvordan skiller unntaksordningene i folketrygden seg fra de i de regionale helseforetakene (Nye metoder)?

 

Helene Dugstad er utdannet Master i Farmasi fra UiO i 2013. Helene jobber som Technology Strategy Manager i teknologioverføringskontoret Inven2 som er eid av UiO/OUS. Hun har tidligere erfaring fra legemiddelselskapet Novartis, der hun har hatt medisinske og kommersielle roller hovedsakelig innenfor kardiologi.

Teaser til foredraget:
Inven2 har ansvar for å kommersialisere innovativ forskning fra UiO/OUS/HSØ. I denne presentasjonen skal du få høre mer om hvordan Inven2 jobber med innovative legemiddelprosjekter fra akademia, og hvordan man kan skape forretning av forskning.

 

Inge Johansen er utdannet farmasøyt fra Universitetet i Oslo i 2006 og jobber som medisinsk rådgiver for vaksiner i GSK. Han har tidligere jobbet i Novartis, samt innenfor både lokal og global legemiddelgodkjenning i GSK og Photocure. Inge har også vært seniorrådgiver i bransjeforeningen Legemiddelindustrien (LMI) innenfor områder som regulatory affairs, vaksiner og antibiotikaresistens.

Teaser til foredraget:
De tradisjonelle markedsmekanismene med tilbud og etterspørsel har drevet frem de fleste legemidlene som er på markedet i dag. Men hvordan kan man lage insentiv for å utvikle legemidler som pasientene trenger, som i utgangspunktet ikke er lønnsomme? Noen slike mekanismer finnes i dagens EU-lovgivning, og denne lovgivningen er under revidering. Hva har vært konsekvensene av disse mekanismene, og hvordan vil lovendringen påvirke morgendagens legemiddelutvikling?

 

Irene Sunnvoll er prosjektleder for Sykehusapotekene Oslo, og jobber for tiden med farmasitunpilot ved Radiumhospitalet. Hun er utdannet provisorfarmasøyt fra UiO (2010), og har jobbet i Sykehusapotekene Oslo, avdeling for sykehusleveranser siden 2011.

Teaser til foredraget:
Det er stort fokus på at spesialisthelsetjenesten kommer til å mangle helsepersonell fremover. Oslo Universitetssykehus (OUS) har behov for effektivisering for å møte økt volum av pasienter og stort volum av legemidler i årene framover – derfor må vi også se på andre måter å jobbe på og bruke rett kompetanse på rett oppgave. Hva kan farmasøyten gjøre?

 

Jalil Djahromi er leder Sykehusapotekene Oslo, samt apoteker på Sykehusapoteket Oslo, Ullevål. Jalil er utdannet Cand.pharm fra UIO, FAI, og har erfaring med konseptutvikling i apotekbransjen. Han har jobbet som lærer i sykepleierskole og har studert «Clinical pharmacy teaching» i Leeds.

 


Foto: Moment Studio

Jan Terje Andersen er professor i biomedisinsk innovasjon ved Avdeling for farmakologi, UiO, og forskningsgruppeleder ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ved OUS. Han er utdannet ved UiO og tok sin doktorgrad ved Institutt for biovitenskap. Han leder Laboratoriet for adaptive immunitet og homeostase som studerer sammenhengen mellom proteiners struktur og funksjon med særlig fokus på antistoffer, albumin og relaterte reseptorer. Forskningsgruppen er innovative og er den gruppen ved UiO og OUS med flest registrerte innovasjoner. Laboratoriet har utstrakt samarbeid med bioteknologiske og farmasøytiske selskaper. Andersen har mottatt Fridtjof Nansen-prisen for yngre forskere, OUS sin Early Career Award, og han er alumnimedlem av Akademiet for yngre forskere. Han er med-gründer av selskapet Authera AS.

Teaser til foredraget:
Biologisk innsikt gir morgendagens skreddersydde antistoffer. Med nærmere 1000 kandidater under klinisk utprøving er antistoffer den raskest voksende gruppen med legemidler. Mulighetsrommet for design er stort, noe som vil gi mer treffsikre og langtidsvirkende antistoffer, både til terapeutisk og forebyggende bruk. Foredraget vil gi innblikk i biologi som har banet vei for utvikling av teknologier som kan benyttes til å manipuleres antistoffers egenskaper.

 

Kristin Svanqvist arbeider som myndighetskontakt med ansvar for blant annet pris og refusjon hos legemiddelfirmaet Merck og har en liten bistilling ved Institutt for Farmasi, UiT.  Hun er utdannet cand. pharm (2003) fra Universitetet i Tromsø. Kristin har arbeidet med med offentlig finansiering av legemidler siden 2004 gjennom sitt arbeid ved Statens legemiddelverk, og nå i flere legemiddelfirmaer og gjennom Legemiddelindustriforeningen.

Teaser til foredraget:
Offentlig finansiering av legemidler har de siste årene gjennomgått store strukturelle endringer. Fra at alt gikk på blå resept til nå at finansierningsansvaret for legemidler følger behandlingsansvaret. Hva dette innebærer og hvorfor denne endringen har skjedd – vil Kristin prøve å forklare på en overordnet, lettfattelig og engasjerende måte. Viktige stikkord er penger, piller, prioriteringer og politikk!

 

Leif Rune Skymoen er utdannet Cand.pharm fra UiO (2000) og har en Executive Master of Management fra Handelshøyskolen BI. Han er medgründer og CEO i legemiddelprodusenten Curida, som har fabrikker i Norge. Tidligere har han vært daglig leder i Eli Lilly og Nansen Neuroscience Network. Han har også flere styreverv innenfor næringsliv og organisasjoner.

Teaser til foredraget:
Norsk økonomi er i omstilling, og vi trenger nye næringer å leve av. Helseindustrien er et satsningsområde, og produksjonsbedriftene spiller en nøkkelrolle i å holde verdiskapingen og arbeidsplassene i Norge. Hvordan kan vi lykkes med å bygge en stor og sterk helseindustri? Og hvordan kan vi få mer farmasøytisk produksjon?

 

Lene Hestdal Bergsvand er regulatorisk direktør i Skandinavia hos AbbVie. Hun er utdannet cand.pharm fra UiO i 1990. Lene har lang og bred erfaring fra farmasøytisk industri blant annet innen klinisk forskning, sikkerhetsovervåking, medisink rådgivning, kvalitetssikring, reklamekontroll og regulatorisk arbeid.  I flere år har hun vært reklameansvarlig i AbbVie. Lene er opptatt av god etterlevelse og høy kvalitet innenfor industriens aktiviteter ved samtidig å utvikle praksis, prosesser og rammeverk i Norge.

 

Linn Camilla Svenningsen er leder for regulatorisk avdeling i Pfizer. Hun er utdannet M.Sc.Pharm fra universitetet i Bonn. Hun er aktiv i LMI sin regulatoriske faggruppe og har vært leder for Regulatorisk utvalg i flere perioder. Hun er svært engasjert i arbeidet rundt digitalisering og tilgjengeliggjøring av informasjon om legemidler, og brenner særlig for elektroniske pakningsvedlegg.

 

Liv Unni Naalsund er seniorrådgiver i metodevurdering ved Statens Legemiddelverk. Hun er utdannet cand.pharm. og har doktorgrad fra UiO. Hun jobber med kostnadseffektivitetsvurderinger av legemidler og leder anbusdpiloten på blåreseptlegemidler. Liv Unni har tidligere blant annet vært førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø i klinisk farmasi og samfunnsfarmasi.

 

Magne Sydnes er professor i organisk kjemi ved universitetet i Stavanger. Han har doktorgrad fra Australian National Univeristy, Canberra, Australia i 2004 og har flere års postdoktor erfaring fra Nagoya University, Nagoya, Japan. Sydnes sin gruppe arbeider med å utvikle nye typer antimikrobielle molekyler som kan brytes raskere ned i miljøet.

Teaser til foredraget:
Morgendagens antibiotika vil være vell så gode som dagens antibiotika, men de vil brytes mye hurtig ned etter bruk slik at bakterier ikke har tid til å danne resistens. Kom å hør på hvordan dette kan være mulig!

 

Marija Stanarevic jobber som prosjektleder i virksomhet Tjenestedesign og kvalitetsutvikling i Larvik kommune. Hun har bakgrunn som sykepleier og har i 10 år jobbet med og ledet ulike prosjekter som omhandler utprøving, innovative anskaffelser og implementering av velferdsteknologi.

 

Marius S. Lindberg er advokat i Kreftforeningens juridiske seksjon. Utdannet Master i rettsvitenskap med advokatbevilling. Spesialist i helserett og pasientrettigheter med erfaring fra bl.a. Pasientskadenemnda, advokatpraksis og nå i Kreftforeningens juridiske seksjon.

Teaser til foredraget:
Får norske pasienter den helsehjelpen de har krav på? Hvordan forene individuelle rettigheter etter helselovginingen med prioriteringer og beslutninger tatt av Beslutningsforum på gruppenivå? I foredraget gjøres det en gjennomgang av sentrale pasientrettigheter med caser fra Kreftforeningens rettshjelp.

 

Morten Egeberg er administrativ leder i UiO:Livsvitenskap og leder av SPARK Norway. Han har ansvar for innovasjonsarbeidet i Universitetet i Oslos store satsing på livsvitenskap, UiO:Livsvitenskap og etablerte innovasjonsprogrammet SPARK Norway der i 2018 for å få mer innovasjon ut av forskningen. Han har tidligere jobbet 15 år i global livsvitenskap industri og innehatt ulike forsknings- og lederstillinger i Dynal, Invitrogen, Life Technologies og Thermo Fisher. Han har en mastergrad i cellebiologi fra UiO og en dr grad i molekylærbiologi fra EMBL i Heidelberg.

Teaser til foredraget:
Hva skal til for å bygge ut livsvitenskapsindustrien i Norge? Hvordan skal vi klare å etablere flere oppstartsselskaper som lykkes? Forskningen som gjøres på Universitetet i Oslo er i verdensklasse og mange ideer basert på denne forskningen har resultert i ny anvendt teknologi og selskaper. Men, potensialet er mye større! SPARK Norway er en del av et globalt nettverk som springer ut fra Stanford. Vår misjon er å hjelpe forskere med innovative ideer slik at disse kan modnes og bli til nye produkter og tjenester. De imponerende resultatene fra SPARK Norway og andre SPARK programmer globalt viser at den modellen vi jobber etter fungerer. I dette foredraget vil du få vite mer om SPARK modellen og hvordan vi jobber for å få mer innovasjon ut av grunnforskningen.

 

Nicolay Bérard-Andersen er senior innovasjonsrådgiver i Veksthuset for livsvitenskap, helse og teknologi ved Universitetet i Oslo (UiO). Han har en mastergrad fra ETH-Zürich og har over 25 års erfaring fra medisinteknisk industri som bl.a. gründer av Respinor AS. Den brede internasjonale erfaringen, inkludert utvikling og lansering av nye innovasjoner, forhandling om strategiske samarbeid og ledelse av små til mellomstore høyteknologiske selskaper, bruker han nå i Veksthuset til å veilede og legge til rette for forskere og studenter med innovative prosjekter. Han har også bidratt til at farmasistudenter ved UiO har fått en egen innovasjonsforening og til at farmasistudentene får tilbud om sommerjobb i bedrifter gjennom et internship-program.

 

Odd Terje Brustugun er onkolog og har en dr-grad innen cellebiologi. Han er avdelingsoverlege ved Onkologisk seksjon ved Drammen sykehus, og har også en bistilling som professor ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo. Han driver både translasjonsforskning og legemiddelutprøving, begge deler hovedsakelig innen lungekreft. Siden 2012 har han vært leder av Norsk lungekreftgruppe, blant annet med ansvar for utarbeidelse av Nasjonalt handlingsprogram for lungekreft. Han har vært nasjonal utprøver for en rekke kliniske studier, og har vært involvert som “fagekspert” ved metodevurdering av en rekke kreftlegemidler.

Teaser til foredraget:
Odd Terje vil i sitt innlegg snakke om hvordan tilgang til nye medisiner oppleves fra klinikersiden, og hvordan man kan få adgang til å benytte medikamenter som ennå ikke er fullt tilgjengelig i det offentlige helsevesenet. Brustugun vil gi noen eksempler fra egen praksis og gi pekepinner på hvordan samarbeid med legemiddelindustri, apotek og forvaltningsmyndigheter kan gi pasienter rask tilgang til moderne behandling.

 

Reidun Ree er daglig leder i Serviceproduksjon AS, et datterselskap av Apotekforeningen. Hun er utdannet cand.pharm fra UiO (1984). Hun har lang erfaring innen områdene produksjon og kvalitet fra ulike stillinger i farmasøytisk industri og sykehusapotek. Hun har vært ansatt i Serviceproduksjon siden 2014.

 

Sigurd Hortemo er overlege ved Legemiddelverket. Han er cand med fra UiO (1980) og har tidligere arbeidet som kommuneoverlege i Tjeldsund og som bydelsoverlege og fastlege i Oslo.

Teaser til foredraget:
There is a need to assess benefit/risk that evaluates not only the outcomes of opioids when used as prescribed, but also the public health effects of inappropriate use of these products.

 

Siri Wang er fagdirektør ved Legemiddelverket, utdannet farmasøyt fra UiO med doktorgrad i farmakologi. Siri har bakgrunn fra 15 år i sykehusfarmasien, store deler knyttet til arbeid på barneavdeling og geriatrisk avdeling. Hun har vært Norges medlem i EMA’s Barnemedisinske Komite (Paediatric Committee, PDCO) siden 2007, og har som fagdirektør på området Legemidler og barn et særlig søkelys på utvikling av, og tilgang på, egnede legemidler til barn.

 

Thomas Birger Edén-Jensen er sivilingeniør i bioteknologi fra NTNU, samt har PhD fra Delft TU (Nederland) innen bioprosessteknologi, og har over 20 års internasjonal erfaring i legemiddelbransjen, fra Novo Nordisk, Alpharma/Xellia, Algeta og nå Bayer. Han overtok som Head of Product Supply Operations i Bayer AS høsten 2018, og har da utvidet ansvaret fra produksjon til supply chain og teknisk utvikling av radiofarmasøytiske produkter. Han har deltatt innenfor stor del av spekteret; fra FOU, teknologibygging og produksjon. Thomas har også vært medlem av Næringspolitisk utvalg, LMI, siden 2020.

 

Tonje Folkvang er prosjektleder for «Risikoområde legemiddel (ROMLE)» i Helse Vest. Hun er utdannet Cand.pharm fra UiO (2005) og har gjennomført Nasjonalt Topplederprogram i regi av spesialisthelsetjenesten (2015). Hun har jobbet som informasjonsfarmasøyt og apoteker i Apotek 1. Hun har vært apoteker ved Sjukehusapoteket i Stavanger siden 2013, men har for tiden permisjon fra denne stillingen for å lede arbeidet med ROMLE.

 

Åslaug Helland er professor i klinisk medisin ved Universitetet i Oslo, og forskningsleder og onkolog i Kreftklinikken, Oslo Universitetssykehus. Hun har sin utdannelse fra Universitetet i Oslo, og har hatt forskningsopphold ved Stanford University i California og Peter MacCallum Cancer Centre i Melbourne Australia. Hennes forskningsfokus har vært molekylær karakterisering av kreft og biomarkørstudier, i tillegg til stor aktivitet innen kliniske studier. Hun leder den nasjonale kliniske studien IMPRESS-Norway, der alle sykehus i Norge med kreftavdeling deltar.

Teaser til foredraget:
Kreftbehandling har vært igjennom en veldig utvikling de siste årene, og vi har i dag muligheter vi ikke hadde tidligere. Fra å behandle alle kreftpasienter med en kreftdiagnose likt, vet vi nå at en kreftdiagnose består av undergrupper bestemt ut fra for eksempel molekylære kjennetegn, og at dette påvirker respons på behandling. Vi har derfor i dag mulighet til å tilby pasienter en mer presis behandling, – med større sannsynlighet for god effekt. Hvordan har dette vært mulig, og hvordan kan vi jobbe videre for å bedre mulighetene for alle norske kreftpasienter?

scrolltop