Presentasjon av foredragsholderne - NFS

Presentasjon av foredragsholderne

 

Alfabetisk rekkefølge på fornavn:

 

 

Anne Spurkland er professor i anatomi ved Universitetet i Oslo. Hun er lege (UiO, 1986), spesialist i immunologi og transfusjonsmedisin (2001) og har en doktorgrad i immungenetikk (UiO, 1993). Hun forsker på molekylære mekanismer for kontroll av T-celle aktivering og autoimmunitet. Hun er forfatter av to populærvitenskapelige bøker i immunologi (Immun, 2017 og Frisk nok!, 2021). Spurkland mottok UiO’s formidlingspris og NFRs formidlingspris i 2021.

 

Anne-Lise Härter er Direktør e-helse i Apotekforeningen. Hun er utdannet ortopediingeniør, med tilleggsutdanning innen ledelse og prosjektledelse, inkludert nasjonalt topplederprogram for helseforetakene. Hun har arbeidserfaring blant annet som områdedirektør for Sykehusapotekene HF, daglig leder for Curato Røntgen AS, samt flere lederstillinger i Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og Norsk Helsenett SF. Härter har blant annet hatt ansvar for utvikling, innføring og forvaltning av de nasjonale e-helseløsningene e-resept og kjernejournal.

 

Bente By Jansen er redaktør og daglig leder i Felleskatalogen AS. Hun er utdannet Cand. Pharm. fra UiO (1998) og har siden 2020 studert informatikk ved UiO og USN. Bente startet i Felleskatalogen i 1999 som redaksjonell rådgiver, og har ledet Felleskatalogen gjennom en digital endringsreise de siste 14 årene.

 

Christine Årdal er seniorforsker ved Folkehelseinstituttet. Hun har en doktorgrad fra Universitet i Oslo, Medisinsk fakultet (2017) angående legemiddelinnovasjon. Hun har jobbet i over 25 år med tilgang til medisiner gjennom ulike sektorer. Ved Folkehelseinstituttet forsker hun på policyer for å sikre antimikrobiell tilgang og innovasjon. Hun var co-lead til forsknings- og innovasjonsarbeidspakken for EUs Joint Action on Antimicrobial Resistance and Healthcare-Associated Infections (EU-JAMRAI).

 

Eva Skovlund er professor i medisinsk statistikk ved NTNU og spesialrådgiver ved Statens legemiddelverk. Hun er utdannet cand. pharm. fra UiO (1985) og dr. philos. i medisinsk statistikk ved UiO (1990). Hun har bred erfaring innen forskningsmetode, klinisk forskning og epidemiologiske prosjekter og er medlem av DKNVS. Hun har i en årrekke vært medlem av CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use) i det europeiske legemiddelgodkjenningssystemet, avbrutt av en periode som leder og seniorforsker ved Folkehelseinstituttet.

 

Hanne Andresen er fagdirektør i Apotekforeningen. Hun er utdannet Cand.pharm fra UiO (1995) og har sin bakgrunn fra ulike stillinger innen grossistvirksomhet, fag- og kvalitetsarbeid og apotekdrift fra NMD. Etablerte Maura apotek i 2014, og var apoteker der frem til hun startet som fagdirektør i Apotekforeningen.

 

Inge Johansen er farmasøyt fra UIO og jobber nå som Medical Manager i Novartis. Før det jobbet han som seniorrådgiver i Legemiddelindustrien (LMI), hvor han blant annet hadde ansvar for fagområdene Regulatory affairs, vaksiner og fiskehelse. Han har bred erfaring med legemiddelgodkjenning og har jobbet med fagfeltet hos GSK i Norge, på GSKs hovedkontor i London, og i Photocure.

 


Foto: Moment Studio

Jan Terje Andersen er professor i biomedisinsk innovasjon ved Avdeling for farmakologi, UiO, og forskningsgruppeleder ved Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ved OUS. Han er utdannet ved UiO og tok sin doktorgrad ved Institutt for biovitenskap. Han leder Laboratoriet for adaptive immunitet og homeostase som studerer sammenhengen mellom proteiners struktur og funksjon med særlig fokus på antistoffer, albumin og relaterte reseptorer. Forskningsgruppen er innovative og er den gruppen ved UiO og OUS med flest registrerte innovasjoner. Laboratoriet har utstrakt samarbeid med bioteknologiske og farmasøytiske selskaper. Andersen har mottatt Fridtjof Nansen-prisen for yngre forskere, OUS sin Early Career Award, og han er alumnimedlem av Akademiet for yngre forskere. Han er med-gründer av selskapet Authera AS.

 

Lene Hestdal Bergsvand er regulatorisk direktør i Skandinavia hos AbbVie. Hun er utdannet cand.pharm fra UiO i 1990. Lene har lang og bred erfaring fra farmasøytisk industri blant annet innen klinisk forskning, sikkerhetsovervåking, medisink rådgivning, kvalitetssikring, reklamekontroll og regulatorisk arbeid.  I flere år har hun vært reklameansvarlig i AbbVie. Lene er opptatt av god etterlevelse og høy kvalitet innenfor industriens aktiviteter ved samtidig å utvikle praksis, prosesser og rammeverk i Norge.

 

Linn Camilla Svenningsen er leder for regulatorisk avdeling i Pfizer. Hun er utdannet M.Sc.Pharm fra universitetet i Bonn. Hun er aktiv i LMI sin regulatoriske faggruppe og har vært leder for Regulatorisk utvalg i flere perioder. Hun er svært engasjert i arbeidet rundt digitalisering og tilgjengeliggjøring av informasjon om legemidler, og brenner særlig for elektroniske pakningsvedlegg.

 

Liv Unni Naalsund er seniorrådgiver i metodevurdering ved Statens Legemiddelverk. Hun er utdannet cand.pharm. og har doktorgrad fra UiO. Hun jobber med kostnadseffektivitetsvurderinger av legemidler og leder anbusdpiloten på blåreseptlegemidler. Liv Unni har tidligere blant annet vært førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø i klinisk farmasi og samfunnsfarmasi.

 

Magne Sydnes er professor i organisk kjemi ved universitetet i Stavanger. Han har doktorgrad fra Australian National Univeristy, Canberra, Australia i 2004 og har flere års postdoktor erfaring fra Nagoya University, Nagoya, Japan. Sydnes sin gruppe arbeider med å utvikle nye typer antimikrobielle molekyler som kan brytes raskere ned i miljøet.

 

Marija Stanarevic jobber som prosjektleder i virksomhet Tjenestedesign og kvalitetsutvikling i Larvik kommune. Hun har bakgrunn som sykepleier og har i 10 år jobbet med og ledet ulike prosjekter som omhandler utprøving, innovative anskaffelser og implementering av velferdsteknologi.

 

Marius S. Lindberg er advokat i Kreftforeningens juridiske seksjon. Utdannet Master i rettsvitenskap med advokatbevilling. Spesialist i helserett og pasientrettigheter med erfaring fra bl.a. Pasientskadenemnda, advokatpraksis og nå i Kreftforeningens juridiske seksjon.

 

Odd Terje Brustugun er onkolog og har en dr-grad innen cellebiologi. Han er avdelingsoverlege ved Onkologisk seksjon ved Drammen sykehus, og har også en bistilling som professor ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo. Han driver både translasjonsforskning og legemiddelutprøving, begge deler hovedsakelig innen lungekreft. Siden 2012 har han vært leder av Norsk lungekreftgruppe, blant annet med ansvar for utarbeidelse av Nasjonalt handlingsprogram for lungekreft. Han har vært nasjonal utprøver for en rekke kliniske studier, og har vært involvert som “fagekspert” ved metodevurdering av en rekke kreftlegemidler.

 

Sigurd Hortemo er overlege ved Legemiddelverket. Han er cand med fra UiO (1980) og har tidligere arbeidet som kommuneoverlege i Tjeldsund og som bydelsoverlege og fastlege i Oslo.

 

Thomas Birger Edén-Jensen er sivilingeniør i bioteknologi fra NTNU, samt har PhD fra Delft TU (Nederland) innen bioprosessteknologi, og har over 20 års internasjonal erfaring i legemiddelbransjen, fra Novo Nordisk, Alpharma/Xellia, Algeta og nå Bayer. Han overtok som Head of Product Supply Operations i Bayer AS høsten 2018, og har da utvidet ansvaret fra produksjon til supply chain og teknisk utvikling av radiofarmasøytiske produkter. Han har deltatt innenfor stor del av spekteret; fra FOU, teknologibygging og produksjon. Thomas har også vært medlem av Næringspolitisk utvalg, LMI, siden 2020.

 

Tonje Folkvang er prosjektleder for «Risikoområde legemiddel (ROMLE)» i Helse Vest. Hun er utdannet Cand.pharm fra UiO (2005) og har gjennomført Nasjonalt Topplederprogram i regi av spesialisthelsetjenesten (2015). Hun har jobbet som informasjonsfarmasøyt og apoteker i Apotek 1. Hun har vært apoteker ved Sjukehusapoteket i Stavanger siden 2013, men har for tiden permisjon fra denne stillingen for å lede arbeidet med ROMLE.

 

Åslaug Helland er professor i klinisk medisin ved Universitetet i Oslo, og forskningsleder og onkolog i Kreftklinikken, Oslo Universitetssykehus. Hun har sin utdannelse fra Universitetet i Oslo, og har hatt forskningsopphold ved Stanford University i California og Peter MacCallum Cancer Centre i Melbourne Australia. Hennes forskningsfokus har vært molekylær karakterisering av kreft og biomarkørstudier, i tillegg til stor aktivitet innen kliniske studier. Hun leder den nasjonale kliniske studien IMPRESS-Norway, der alle sykehus i Norge med kreftavdeling deltar.

scrolltop