Presentasjon av deltagere i programmet - NFS

Presentasjon av deltagere i programmet

 

Foredragsholdere og deltagere i programmet presenteres her, sortert alfabetisk på fornavn (siden oppdateres fortløpende):

 

 

 

Alma Mulac, PhD, er postdoktor ved Universitetet i Oslo med doktorgrad fra Universitetet i Oslo fra 2022 innen sykehusfarmasi. Alma er utdannet farmasøyt og har sin grunnutdanning som magister i farmasi fra Universitetet i Sarajevo, Bosnia og Herzegovina. Hun forsker på sikkerhet i legemiddelhåndtering med spesifikt fokus innen digitalisering og automatisering. Alma underviser og veileder farmasi- og sykepleierstudenter på master, videreutdanning og doktogradsnivå og motiveres av å støtte andre til å nå sine mål. Hennes lidenskap ligger i utvikling av løsninger og tjenester som skal fremme pasientsikkerhet. Alma sine roller inkluderer foredragsholder, formidler, rådgiver og prosjektleder. Hun er involvert i flere internasjonale forskningsprosjekter innen pasientsikkerhet inkludert Second Victim prosjekt i EU-COST og Special Interest Group i Eliminating Avoidable Harm innen EAHP. Alma er opptatt av å tydeliggjøre rollen til farmasøyter i trygg legemiddelhåndtering ved å forene vitenskap, teknologi og ekspertise i feltet.

 

 

Anne-Lise Härter er Direktør e-helse i Apotekforeningen. Hun er utdannet ortopediingeniør, med tilleggsutdanning innen ledelse og prosjektledelse, inkludert nasjonalt topplederprogram for helseforetakene. Hun har arbeidserfaring blant annet som områdedirektør for Sykehusapotekene HF, daglig leder for Curato Røntgen AS, samt flere lederstillinger i Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og Norsk Helsenett SF. Härter har blant annet hatt ansvar for utvikling, innføring og forvaltning av de nasjonale e-helseløsningene e-resept og kjernejournal.

 

 

Arton Baftiu er utdannet master i farmasi fra Universitetet i Oslo i 2011 og har en doktorgrad fra OsloMet i 2018 innen fagområdene farmakoepidemiologi og klinisk farmakologi. I løpet av hans karrierer har han blant annet jobbet i apotek, Statens legemiddelverk, OsloMet og Spesialsykehuset for epilepsi. Arton er nå ansatt som medisinsk rådgiver innen onkologi hos Janssen hvor han samarbeider med nasjonale fagmiljøer, sykehus og andre statlige institusjoner for å sikre at norske pasienter har adgang til de nyeste og beste behandlingsmetodene som er tilgjengelige.

 

 

Birgitte Lloyd er utdannet cand.pharm fra UiO i 1999. Birgitte har lang og bred erfaring fra apotek og har drevet et stort og allsidig apotek i Porsgrunn. Hun har stått i spagaten mellom faglige og kommersielle hensyn i over 20 år og har erfaring fra med å drive senterapotek parallelt med anbudsleveranser, multidose, profesjonelle kunder, skipsmedisin og helsetjenester. I flere år underviste hun sykepleiere og vernepleiere ved det som nå heter Universitet i SørØst. Birgitte har vært aktiv i fagforeningsarbeid i hele sin yrkesaktive karriere, de siste 15 årene som medlem av sentralstyret i Norges Farmaceutiske Forening. Der er hun nå nyvalgt leder.

 

 

Charlotte Verner Rossing er Udviklings- og forskningschef på Pharmakon, Danish College of Pharmacy Practice. Charlotte har i 20 år arbejdet med forskning og udvikling i apotekspraksis. Fokus har været på at forske i og udvikle nye rådgivning- og sundhedsydelser samt at støtte implementeringen af ydelserne på apoteket. Charlotte har et bredt netværk både blandt forskere, universiteter, myndigheder og partnere i sundhedsvæsnet, herunder kommuner og patientforeninger. Charlotte har endvidere ansvaret for udvikling af materialer, der styrker levering af sundhedsydelser samt kompetenceløft af farmaceuter og farmakonomer ansat på apotek. Charlotte er uddannet farmaceut og har en Ph.d. i apotekspraksis. Hun har haft forskellige tillidshverv i internationale forskningsnetværk. Charlotte har under FIP, i mere end 10 år, bidraget med oplæg og haftansvaret for et uddannelsesprogram om implementering af sundhedsydelser til apoteksansatte. Senest er hun stifter af en globalt netværk for forskning i apotekspraksis. Hun blev i 2020 Fellow i FIP og Honorary Member af Pharmaceutical Care Network Europe 2022.

 

 

Christopher Le er seniorrådgiver/prosjektleder i Helsedirektoratet og doktorgradsstipendiat ved Høgskolen i Innlandet med spesialisering i psykometri og helsekompetanse blant unge. Han er statsautorisert bioingeniør med mastergrad i helseadministrasjon, mastergrad i offentlig styring fra et internasjonalt perspektiv, samt videreutdanning på PhD-nivå innen migrasjonshelse, sosial ulikhet og likeverdige helsetjenester. Christopher er for tiden styremedlem i Norsk forskningsnettverk for helsekompetanse (HELINOR), i helsekompetansenettverk for nordiske helsemyndigheter og i Advisory Board for Action Network on Measuring Population and Organizational Health Literacy of WHO-Europe (M-POHL).

 

 

Elin Trapnes er cand.pharm fra Universitetet i Oslo og har tatt magisterprogrammet for Klinisk Farmaci, Uppsala Universitet. Hun har jobbet ved Sykehusapoteket Oslo i ulike avdelinger, og i flere år arbeidet som klinisk farmasøyt. Hun var leder for IMM-senteret i Sykehusapotekene HF og blant annet drevet med praksisveiledning av farmasøyter i kliniske arbeidsmetoder og utvikling av klinisk farmasi. Nå er hun ansatt i avdeling for Kvalitet, Innovasjon og Digitalisering i Sykehjemsetaten, Oslo Kommune. Elin innehar også en bistilling som Lektor II ved Universitetet i Oslo, hvor hun bidrar til etter- og videreutdanning i klinisk farmasi.

 

 

Ellen Karine Ous er utdannet cand.pharm fra Universitetet i Oslo i 1996. Ellen Karine er Fag- og kvalitetsdirektør i Apotek 1 Gruppen AS. Hun har lang erfaring i apotekbransjen, og har gjennom ulike roller bidratt til utviklingen av apoteks rolle og profesjonalisering siden ny apoteklov i 2001.

 

 

Ellen Riksvold har en mastergrad i Farmasi fra Universitetet i Tromsø 2004. Hun har tidligere jobbet 11 år på Vitusapotek Svanen Tromsø, hovedsakelig med farmasøytisk tilsyn og legemiddelgjennomganger. I 2015 begynte Ellen som kommunefarmasøyt, da var Tromsø den femte kommunen i Norge som opprettet denne stillingen. Hun har blant annet laget et kvalitetssystem for legemiddelhåndtering i kommunen, et lokalt legemiddelnettverk, og innført tverrfaglige legemiddelgjennomganger i sykehjem, helsehus og hjemmetjenester. De siste årene har Ellen jobbet for å opprette kliniske farmasøytstillinger i pasientrettet arbeid i kommunen.

 

 

Hege Willoch, cand.pharm fra Tromsø i 1999. Hun har jobbet som Fag-, kvalitet- og multidoseproduksjons direktør i NMD siden 2017, hvor hun blant annet er annet i tillegg har ansvaret for kriseberedskapen for grossist og apotek, Public Affairs og miljø. Hege er meget opptatt av utviklingen av helsetjenester i apotek og at apotekene skal være et naturlig sted å komme for å få gode råd og hjelp.

 

 

Hilde Ariansen er utdannet cand.pharm fra UiO i 1994 og er seniorrådgiver i Apotekforeningen. Hun har lang og bred erfaring fra apotekbransjen og har gjennom mange år jobbet med å utvikle og dokumentere bransjefelles apotektjenester. Hilde er opptatt av riktig legemiddelbruk og å bruke kompetansen i apotek samt fremme samhandling mellom apotek og øvrig helsepersonell til det beste for pasientene.

 

Janne Kutschera Sund er cand.pharm fra UiO og jobber som fagleder for legemiddelområdet i Helseplattformen. Hun har bred erfaring innen sykehusfarmasi, undervisning, klinisk farmakologi og arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet. Janne har blant annet vært fagsjef ved Sykehusapotekene i Midt-Norge, har drevet med klinisk forskning og vært sentral i etablering av masterstudiet i farmasi ved NTNU. Helseplattformen innfører en felles elektronisk pasientjournal for kommuner, fastleger og spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge. På legemiddelområdet vil Helseplattformen etablere en felles, oppdatert legemiddelliste tilgjengelig for både pasienten selv og helsepersonell i regionen, legge til rette for generisk forordning og forskrivning og gi god støtte for legemiddelhåndtering.

 

 

Kajsa Rinstad har en master i farmasi fra Uppsala Universitet, uteksaminert 2006. Hun har mange års erfaring fra sykehusapotek, med cytostatika-produksjon ved Sykehusapoteket Oslo, Ullevål og i produksjonsavdelingen ved Sykehusapoteket i Trondheim. De siste seks årene har Kajsa jobbet som klinisk farmasøyt ved sykehusapoteket i Trondheim, hvor hun hovedsakelig jobber på barne- og ungdomsklinikken ved St Olavs hospital. Der jobber hun tverrfaglig med barnesykepleiere og barneleger, og bistår blant annet med spørsmål om legemiddeladministrering, forlikelighet, blandbarhet og leveringsvansker.

 

 

Linda Tuften Høistad er produktsjef for digital tjenesteutvikling innenfor reseptområdet i Farmasiet. Hun har blant annet ansvaret for det nye apoteksystemet Reks, som erstatter FarmaPro i Farmasiet. Linda har en mastergrad i ledelse fra Handelshøyskolen BI og har de siste femten årene jobbet med kundeopplevelse i ulike roller i bank, TV2 og Vipps. I arbeidet med å skape morgendagens apotek er Linda opptatt av å sette kunden i sentrum og tror på at magien skjer i skjæringspunktet mellom teknologi, marked og produktutvikling.

 

 

Prof. Michael Scott is Head of Pharmacy & Medicines Management, Director of MOIC (Medicines Optimisation Information Centre), Northern Health and Social Care Trust, Northern Ireland. In 1994 he established the first academic practice unit in the province in conjunction with the Queens University of Belfast. In 2004 he was made a fellow of the Pharmaceutical Society of Northern Ireland. In June 2009 he was made an honorary Professor of Pharmacy Practice at QUB. He was awarded the Guild of Healthcare Pharmacists gold medal for outstanding contribution to the health service at national level in 2010. In 2014 he received the special achievement award from the Ulster Chemists Association for outstanding contribution to the development of pharmacy in Northern Ireland. In 2016 he was awarded the United Kingdom Clinical Pharmacy Association Lifetime Achievement Award. Most recently in 2019 he received the David Samways Award from the Guild of Healthcare Pharmacists in recognition of outstanding National Contribution to the practice of pharmacy procurement.

 

Mohammad Rizvi er spesialist i hudsykdommer og jobber som overlege ved Seksjon for hudsykdommer, Rikshospitalet. Dr. Rizvi har videre doktorgrad fra Universitetet i Oslo, hvor han har forsket på hudkreft hos organtransplanterte pasienter. Dr. Rizvi er daglig leder og en av gründerne i den digitale hudlegetjenesten Askin.

 

 

Mona Skogsrud Bugge er leder av fag og kvalitet apotek hos NMD. Hun er utdannet cand.pharm fra UiO i 2008. Mona har flere års erfaring fra apotek og kjedekontor, hun har jobbet i flere år som apoteker, men har de siste 8 årene jobbet hos NMD der hun blant annet har hatt ansvar for å jobbe med fagdager, implementering av helsefaglig tjenester i apotek, kvalitetsarbeid og opplæring. Mona er opptatt av høy kvalitet og har stor respekt for den jobben farmasøytene gjør hver eneste dag. Mona er også opptatt av å være forberedt og tenker alltid på fremtidens apotek når nye tjenester skal planlegges og implementeres.

 

 

Nina Berg er beredskapsrådgiver i Sykehusapotekene HF og leder av Sykehusapotekforetakenes beredskapsadministrasjon. Hun er utdannet Cand.pharm fra UiO i 1999. Nina har lang erfaring fra sykehusfarmasien hvor hun har jobbet med ledelse, logistikk, prosjekter og beredskap.

 

 

Nina Kongshaug er medisinsk direktør i Helseplattformen. Hun er utdannet lege fra NTNU og har jobbet som onkolog ved St Olavs hospital i en årrekke. Hun tar Phd i medisinsk teknologi med et prosjekt som har fått innovasjonsmidler en rekke ganger. Hun har gjennom mange år hatt interesse for helsetjenesteutvikling og forbedringsarbeid og er trigget av mulighetsrommet Helseplattformen gir for helsetjenesten gjennom nybrottsarbeid, aktiv deltagelse i nasjonal utvikling og samarbeid på tvers av tjenestene i offentlig sektor og med næringslivet.

 

 

Rebekka Gitlestad har master i farmasi ved Universitetet i Oslo fra 2013. Hun har mange års erfaring fra Apotek 1, og har de siste årene jobbet som fagrådgiver Rx og Helsetjenester. Hun er ansvarlig for flere prosjekter og helsetjenester i Apotek 1, blant annet Medisinstart og Inhalasjonsveiledning, og nå studie på Migrenesamtale, i samarbeid med OsloMet, som pågår i utvalgte Apotek 1 ut året. Hun er opptatt av at apoteket kan gjøre en viktig forskjell og bidra til riktig legemiddelbruk og bedre livskvalitet for kundene.

 

 

Dr. Rocco Friebel, London School of Economics. Han er spesialisert innen økonomi for levering av helsesystemer og evaluering av komplekse intervensjoner rettet mot å forbedre kvaliteten på omsorgen. Forskningen hans omfatter blant annet helsepolitisk evaluering, pasientsikkerhet, universell helsedekning og kirurgisk prioritering. Roccos bredere forskningsinteresser inkluderer virkningen av offentlig og regulatorisk politikk på helsevesenet.

 

 

Rune Mørck Wergeland er partner og seniorrådgiver i WergelandApenes. Han har arbeidet som rådgiver for ulike aktører apoteknæringen de siste 25 årene, og kjenner bransjen fra flere sider av bordet. Han har arbeidet opp mot dereguleringen av bransjen, flere scenarieprosjekter for fremtidens apotek, innføring av tjenester i apotek samt bistått med flere beredskapsprosjekter. Rune Mørck Wergeland leder paneldebatten torsdag ettermiddag.

 

 

Sissel Ludvigsen er apoteker ved Apotek1 Brandbu. Hun er utdannet cand.pharm fra UiO i 2003. Sissel har lang erfaring fra apotek, både som farmasøyt og apoteker. Apoteket hun leder i har både multidose, tilsyn og veterinærmedisin. Apoteket har mange medisinstartsamtaler og inhalasjonsveiledninger, og tilbyr både covid-19-, influensa- og reisevaksinering. For tiden er de pilot både på diabetessamtaler og migrenesamtaler. Sissel holder også foredrag internt i kjeden og benyttes ofte i piloter. Som leder er Sissel opptatt av faglige tjenester, men også av kvalitet og gode rutiner for å sikre forsvarlig drift.

 

 

Stine Haustreis har mastergrad i farmasi fra universitet i Tromsø 2010.  Har jobbet 10 år på sykehusapoteket i Tromsø hvor hun hovdesaklig har jobbet med rådgivning og klinisk ut mot forskjellige avdelinger på sykehuset og kommuner. De siste tre årene har hun jobbet i Tromsø kommune i prosjektet «farmasøyt i hjemmetjenesten» Her jobber hun tett med sykepleiere/vernepleiere, helsefagarbeidere og avdelingsledere. Fokuset er og bedre legemiddelbehandlingen til pasientene og bedre legemiddelhåndteringen i enheten.

 

 

Thomas Bäckstrøm er utdannet Master of Pharmacy fra Liverpool John Moore’s University i 2002. Han har også kompetanse innen ledelse gjennom Topplederprogram for Spesialisthelsetjenesten som han gjennomførte i 2018. Bäckstrøm er leder av Sykehusapotekene Østfold og er også medlem av ledergruppa i Sykehusapotekene HF. Han er medlem i styringsgruppene for prosjektene SAFEST, Klinisk legemiddelsamhandling (KLS), RLLS. Han var medlem av utvalget (NOU) som utredet fremtidens apotek. Han er også styremedlem i Norsk Sykehusfarmasøyters Forening (NSF) og medlem i Special Interrest Group Automated Medicines Management, EAHP. Thomas er spesielt opptatt av digitalisering av legemiddelområdet og hvordan vi kan utnytte farmasøytisk kompetanse på en enda bedre måte til gode for pasienten.

 

scrolltop