Presentasjon av deltagere i programmet - NFS

Presentasjon av deltagere i programmet

 

Foredragsholdere og deltagere i programmet presenteres her, sortert alfabetisk på fornavn (siden oppdateres fortløpende):

 

 

Ali Mohamad Ali har master grad i farmasi fra UIO i 2011. Han er også utdannet lege ved UIO i 2017. Han har arbeidet blant annet i apotek og på sykehus. Han spesialiserer seg i psykiatri og jobber for tiden innen fengsels- og sikkerhetspsykiatri. Han har interesse for psykose, psykofarmakologi, interaksjoner og rusbehandling. Ved siden av jobben sin er Ali flittig foredragsholder innen sine interesseområder.

 

 

Alma Mulac, PhD, er postdoktor ved Universitetet i Oslo med doktorgrad fra Universitetet i Oslo fra 2022 innen sykehusfarmasi. Alma er utdannet farmasøyt og har sin grunnutdanning som magister i farmasi fra Universitetet i Sarajevo, Bosnia og Herzegovina. Hun forsker på sikkerhet i legemiddelhåndtering med spesifikt fokus innen digitalisering og automatisering. Alma underviser og veileder farmasi- og sykepleierstudenter på master, videreutdanning og doktogradsnivå og motiveres av å støtte andre til å nå sine mål. Hennes lidenskap ligger i utvikling av løsninger og tjenester som skal fremme pasientsikkerhet. Alma sine roller inkluderer foredragsholder, formidler, rådgiver og prosjektleder. Hun er involvert i flere internasjonale forskningsprosjekter innen pasientsikkerhet inkludert Second Victim prosjekt i EU-COST og Special Interest Group i Eliminating Avoidable Harm innen EAHP. Alma er opptatt av å tydeliggjøre rollen til farmasøyter i trygg legemiddelhåndtering ved å forene vitenskap, teknologi og ekspertise i feltet.

 

 

Anne-Lise Härter er Direktør e-helse i Apotekforeningen. Hun er utdannet ortopediingeniør, med tilleggsutdanning innen ledelse og prosjektledelse, inkludert nasjonalt topplederprogram for helseforetakene. Hun har arbeidserfaring blant annet som områdedirektør for Sykehusapotekene HF, daglig leder for Curato Røntgen AS, samt flere lederstillinger i Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og Norsk Helsenett SF. Härter har blant annet hatt ansvar for utvikling, innføring og forvaltning av de nasjonale e-helseløsningene e-resept og kjernejournal.

 

 

Anne Margrethe Aldin Thune, Head of Communications & ESG (Kommunikasjonssjef) hos Boots Apotek/Alliance Healthcare. Utdannet journalist og farmasøyt. Cand. Mag. fra UiB  med medievitenskap og engelsk i fagkretsen. Begynte karrieren som nyhetsjournalist og tekstforfatter. Født inn i apotekbransjen med en far som var apoteker i over 30 år. Har erfaring både fra apotek, nettapotek og fra markedsføring og kommunikasjonsarbeid for NMD og Boots Apotek/Alliance Healthcare. Har i en årrekke også jobbet med områdene miljø og samfunnsansvar, og leder i dag arbeidet området kommunikasjon og ESG hos Boots Apotek/Alliance Healthcare.

 

 

Arton Baftiu er utdannet master i farmasi fra Universitetet i Oslo i 2011 og har en doktorgrad fra OsloMet i 2018 innen fagområdene farmakoepidemiologi og klinisk farmakologi. I løpet av hans karrierer har han blant annet jobbet i apotek, Statens legemiddelverk, OsloMet og Spesialsykehuset for epilepsi. Arton er nå ansatt som medisinsk rådgiver innen onkologi hos Janssen hvor han samarbeider med nasjonale fagmiljøer, sykehus og andre statlige institusjoner for å sikre at norske pasienter har adgang til de nyeste og beste behandlingsmetodene som er tilgjengelige.

 

 

Bavan Dehghan-Shafei har en bachelor i Farmasi fra OsloMet. De to siste årene har hun jobbet som prosesseier i ApoSys, det nye apoteksystemet i Vitusapotek. Hennes rolle i prosjektet har vært testing av ulike scenarioer, identifisering av svakheter og aktiv deltakelse i utviklingen av løsningen. Bavans hovedfokus er å levere en stabil og sikker løsning som gir våre apotekansatte et effektivt verktøy for å forbedre kundemøtet. Hennes lidenskap for apotekverdenen er rotfestet i flere års erfaring, som farmasøyt, bestyrer, og som deltaker i ulike prosjekter for NMD. Gjennom denne erfaringen har hun opparbeidet seg en dyp forståelse for bransjen og dens behov.

 

 

Bent Asgeir Larsen er utdannet cand. med. og er spesialist i allmennmedisin . Han har jobbet som fastlege i over 35 år. I 2010 ble han engasjert av Helsedirektoratet til å være medisinsk fagrådgiver i utviklingen av nasjonal kjernejournal. Bent har senere fortsatt som fagrådgiver og medisinsk fagansvarlig i kjernejournal, dels gjennom Direktoratet for e-helse og senere Norsk Helsenett.  Han har de siste årene også bidratt i utviklingen av sentral forskrivningsmodul  (SFM) og deltar i faggruppe for «pasientens legemiddelliste» (PLL) .

 

 

Birgitte Lloyd er utdannet cand.pharm fra UiO i 1999. Birgitte har lang og bred erfaring fra apotek og har drevet et stort og allsidig apotek i Porsgrunn. Hun har stått i spagaten mellom faglige og kommersielle hensyn i over 20 år og har erfaring fra med å drive senterapotek parallelt med anbudsleveranser, multidose, profesjonelle kunder, skipsmedisin og helsetjenester. I flere år underviste hun sykepleiere og vernepleiere ved det som nå heter Universitet i SørØst. Birgitte har vært aktiv i fagforeningsarbeid i hele sin yrkesaktive karriere, de siste 15 årene som medlem av sentralstyret i Norges Farmaceutiske Forening. Der er hun nå nyvalgt leder.

 

 

Camilla Juvik er utdannet sykepleier ved Lovisenberg Diakonale Høgskole i 2013. Hun har arbeidet på sykehjem i Vestby, Ås og Ski, samt på Sykehuset Østfold, Kalnes. I 2021 begynte Camilla i ny jobb som Fagsykepleier /Office Manager i Askin AS, hvor hun hovedsakelig sørger for pasientoppfølging i deres digitale behandlingsforløp og bidrar til utvikling av Askins tjeneste i samarbeid med deres ansatte og samarbeidspartnere.

 

 

Charlotte Verner Rossing er Udviklings- og forskningschef på Pharmakon, Danish College of Pharmacy Practice. Charlotte har i 20 år arbejdet med forskning og udvikling i apotekspraksis. Fokus har været på at forske i og udvikle nye rådgivning- og sundhedsydelser samt at støtte implementeringen af ydelserne på apoteket. Charlotte har et bredt netværk både blandt forskere, universiteter, myndigheder og partnere i sundhedsvæsnet, herunder kommuner og patientforeninger. Charlotte har endvidere ansvaret for udvikling af materialer, der styrker levering af sundhedsydelser samt kompetenceløft af farmaceuter og farmakonomer ansat på apotek. Charlotte er uddannet farmaceut og har en Ph.d. i apotekspraksis. Hun har haft forskellige tillidshverv i internationale forskningsnetværk. Charlotte har under FIP, i mere end 10 år, bidraget med oplæg og haftansvaret for et uddannelsesprogram om implementering af sundhedsydelser til apoteksansatte. Senest er hun stifter af en globalt netværk for forskning i apotekspraksis. Hun blev i 2020 Fellow i FIP og Honorary Member af Pharmaceutical Care Network Europe 2022.

 

 

Christopher Le er seniorrådgiver/prosjektleder i Helsedirektoratet og doktorgradsstipendiat ved Høgskolen i Innlandet med spesialisering i psykometri og helsekompetanse blant unge. Han er statsautorisert bioingeniør med mastergrad i helseadministrasjon, mastergrad i offentlig styring fra et internasjonalt perspektiv, samt videreutdanning på PhD-nivå innen migrasjonshelse, sosial ulikhet og likeverdige helsetjenester. Christopher er for tiden styremedlem i Norsk forskningsnettverk for helsekompetanse (HELINOR), i helsekompetansenettverk for nordiske helsemyndigheter og i Advisory Board for Action Network on Measuring Population and Organizational Health Literacy of WHO-Europe (M-POHL).

 

 

Elin Trapnes er cand.pharm fra Universitetet i Oslo og har tatt magisterprogrammet for Klinisk Farmaci, Uppsala Universitet. Hun har jobbet ved Sykehusapoteket Oslo i ulike avdelinger, og i flere år arbeidet som klinisk farmasøyt. Hun var leder for IMM-senteret i Sykehusapotekene HF og blant annet drevet med praksisveiledning av farmasøyter i kliniske arbeidsmetoder og utvikling av klinisk farmasi. Nå er hun ansatt i avdeling for Kvalitet, Innovasjon og Digitalisering i Sykehjemsetaten, Oslo Kommune. Elin innehar også en bistilling som Lektor II ved Universitetet i Oslo, hvor hun bidrar til etter- og videreutdanning i klinisk farmasi.

 

 

Ellen Karine Ous er utdannet cand.pharm fra Universitetet i Oslo i 1996. Ellen Karine er Fag- og kvalitetsdirektør i Apotek 1 Gruppen AS. Hun har lang erfaring i apotekbransjen, og har gjennom ulike roller bidratt til utviklingen av apoteks rolle og profesjonalisering siden ny apoteklov i 2001.

 

 

Ellen Riksvold har en mastergrad i Farmasi fra Universitetet i Tromsø 2004. Hun har tidligere jobbet 11 år på Vitusapotek Svanen Tromsø, hovedsakelig med farmasøytisk tilsyn og legemiddelgjennomganger. I 2015 begynte Ellen som kommunefarmasøyt, da var Tromsø den femte kommunen i Norge som opprettet denne stillingen. Hun har blant annet laget et kvalitetssystem for legemiddelhåndtering i kommunen, et lokalt legemiddelnettverk, og innført tverrfaglige legemiddelgjennomganger i sykehjem, helsehus og hjemmetjenester. De siste årene har Ellen jobbet for å opprette kliniske farmasøytstillinger i pasientrettet arbeid i kommunen.

 

 

Elizabeth Aa er cand.pharm fra universitetet i Tromsø i 2005. Hun gjennomførte erfaringsbasert master i klinisk farmasi fra universitetet i Oslo i 2014. Elisabeth har tidligere jobbet ved Sykehusapoteket i Trondheim med legemiddelproduksjon, farmasøytisk rådgivning og klinisk farmasi. Nå jobber hun som legemiddelrådgiver i fagavdelingen ved St. Olavs hospital, og har de siste årene jobbet med innføring av Helseplattformen.

 

 

Espen Molden er forskningsleder ved Senter for psykofarmakologi, Diakonhjemmet sykehus, og professor II ved Universitetet i Oslo. Espen er utdannet cand. pharm fra UiO 1997og dr. scient fra 2003. Han har 20 års erfaring med forskning innen farmakokinetikk, legemiddelmetabolisme og persontilpasset dosering. Espen arbeider for økt og riktig bruk av farmakologiske/farmakogenetiske analyser for bedre behandling av pasienter med psykiske lidelser. Han er engasjert i undervisning, formidling og klinisk implementering av dette fagområdet.

 

 

Hans O. Melberg er professor i helseøkonomi og helsetjenesteforskning ved UiT – Norges arktiske universitet. Han er medlem i apotekutvalget og leder av ekspertgruppe om prioritering.

 

 

Hans Petter Heide Johannessen jobber som fagdirektør i Sykehusapotekene HF. Se LinkedIn-profilen her.

 

 

Hege Willoch, cand.pharm fra Tromsø i 1999. Hun har jobbet som Fag-, kvalitet- og multidoseproduksjons direktør i NMD siden 2017, hvor hun blant annet er annet i tillegg har ansvaret for kriseberedskapen for grossist og apotek, Public Affairs og miljø. Hege er meget opptatt av utviklingen av helsetjenester i apotek og at apotekene skal være et naturlig sted å komme for å få gode råd og hjelp.

 

 

Hilde Ariansen er utdannet cand.pharm fra UiO i 1994 og er seniorrådgiver i Apotekforeningen. Hun har lang og bred erfaring fra apotekbransjen og har gjennom mange år jobbet med å utvikle og dokumentere bransjefelles apotektjenester. Hilde er opptatt av riktig legemiddelbruk og å bruke kompetansen i apotek samt fremme samhandling mellom apotek og øvrig helsepersonell til det beste for pasientene.

 

 

Hilde Drevland er utdannet cand.pharm fra UiO og har i tillegg en Executive Master of Management fra Handelshøyskolen BI. Hilde kom fra legemiddelbransjen til Apotek 1 for over 20 år siden og har hatt mange forskjellige roller i Apotek 1, som for eksempel apoteker, regionsjef, kommunikasjonssjef, HR-sjef, driftsdirektør og jobber nå som kjededirektør.Hilde brenner for utvikling av de gode kundeopplevelsene der kunnskap og omsorg gjør den store forskjellen. Hun er opptatt av å fremme apotek som en avgjørende del av vårt lavterskel helsetilbud.

 

 

Håvard Thøgersen Bøyum er cand.pharm fra 2007 og har doktorgrad i epidemiologi. Han er gründer og ansvarlig for produktutvikling i Deepinsight. Selskapet utvikler løsninger for bedre planlegging i sykehus ved hjelp av data, matematikk og kunstig intelligens. Tidligere har han jobbet i McKinsey og Aker BioMarine.

 

 

Ingrid Lunde Steen er utdannet master i farmasi fra universitetet i Oslo i 2011. Hun har tidligere erfaring fra primær- og sykehusapotek og ett par år som stipendiat ved farmasøytisk institutt i Oslo. I 2016 startet hun som legemiddelrådgiver i RELIS, hvor hun formidler legemiddelinformasjon til helsepersonell og sikre sikker og rasjonell legemiddelbruk.  I 2022 var Ingrid vikarierende leder for Kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter (KUPP), og var da involvert i både kampanje og brosyreutvikling, opplæring av nye fasilitatorer, koordinering av booking og besøk og evaluering av kampanjen. I dag jobber Ingrid som leder for RELIS Midt-Norge, og arbeider sammen med de tre andre regionale RELIS-lederne for å videreføre og videreutvikle RELIS sine tjenester.

 

 

Janne Kutschera Sund er cand.pharm fra UiO og jobber som fagleder for legemiddelområdet i Helseplattformen. Hun har bred erfaring innen sykehusfarmasi, undervisning, klinisk farmakologi og arbeid med kvalitet og pasientsikkerhet. Janne har blant annet vært fagsjef ved Sykehusapotekene i Midt-Norge, har drevet med klinisk forskning og vært sentral i etablering av masterstudiet i farmasi ved NTNU. Helseplattformen innfører en felles elektronisk pasientjournal for kommuner, fastleger og spesialisthelsetjenesten i Midt-Norge. På legemiddelområdet vil Helseplattformen etablere en felles, oppdatert legemiddelliste tilgjengelig for både pasienten selv og helsepersonell i regionen, legge til rette for generisk forordning og forskrivning og gi god støtte for legemiddelhåndtering.

 

 

Kajsa Rinstad har en master i farmasi fra Uppsala Universitet, uteksaminert 2006. Hun har mange års erfaring fra sykehusapotek, med cytostatika-produksjon ved Sykehusapoteket Oslo, Ullevål og i produksjonsavdelingen ved Sykehusapoteket i Trondheim. De siste seks årene har Kajsa jobbet som klinisk farmasøyt ved sykehusapoteket i Trondheim, hvor hun hovedsakelig jobber på barne- og ungdomsklinikken ved St Olavs hospital. Der jobber hun tverrfaglig med barnesykepleiere og barneleger, og bistår blant annet med spørsmål om legemiddeladministrering, forlikelighet, blandbarhet og leveringsvansker.

 

 

 

 

Karianne Kjos Ødegård er utdannet cand.pharm fra Blindern, 2003. Karianne har jobbet i apotek siden 1996, som farmasøyt fra 2003 og apoteker fra 2008. Hun driver i dag Jessheim Apotek og brenner for «kunden/pasienten i fokus» og god samhandling mellom forskriver og apotek. Karianne har vært med på prosjektet elektronisk dialog mellom lege og apotek, og synes det er veldig spennende å få være med på å utvikle dette videre.

 

Kirsten Hjelle er Seniorrådgiver i Helsedirektoratet. Hun er utdannet cand.pharm fra Universitet i Oslo og har en Master og Management fra BI. De siste årene har hun arbeidet i Helsedirektoratet, først med riktig bruk av legemidler og siden 2018 hovedsakelig med legemiddelberedskap. Hun har tidligere vært sykehusapoteker ved Sykehusapoteket Bærum og har arbeidet flere år i Nycomed Pharma og GlaxoSmithKline med blant annet kliniske studier i Norge og internasjonalt, forskning og utvikling, registrering og nye terapirområder.

 

 

Kristian Sørensen er fra Tromsø og ble utdannet provisorfarmasøyt ved UiT i 2016. Han har jobbet hos Boots Norge og Alliance Healthcare siden 2016, i forskjellige roller, både som apotekfarmasøyt og farmasøytisk faglig ansvarlig (FFA) hos AHN Tromsø. Kristian flyttet til Oslo i 2021, og jobber nå ca 50/50 som FFA og funksjonell ressurs i Ascent, Boots sin nye apotekløsning.

 

 

Linda Tuften Høistad er produktsjef for digital tjenesteutvikling innenfor reseptområdet i Farmasiet. Hun har blant annet ansvaret for det nye apoteksystemet Reks, som erstatter FarmaPro i Farmasiet. Linda har en mastergrad i ledelse fra Handelshøyskolen BI og har de siste femten årene jobbet med kundeopplevelse i ulike roller i bank, TV2 og Vipps. I arbeidet med å skape morgendagens apotek er Linda opptatt av å sette kunden i sentrum og tror på at magien skjer i skjæringspunktet mellom teknologi, marked og produktutvikling.

 

 

Lisa Tolpinrud er utdannet sykepleier, med videreutdanning i ledelse og Project Management. Før pandemien var Lisa fagansvarlig i tildelingsenheten, som saksbehandler søknader om helse- og omsorgstjenester. Under pandemien ble hun koronakoordinator i kommunen, med spesielt ansvar for organisering av koronavaksinering. Etter pandemien gikk hun over i stillingen som beredskapskoordinator og spesialkonsulent i kultur og samfunn. Lise er ansatt i Gran kommune.

 

 

Mathias Buaas Austli jobber som klinisk farmasøyt på avdeling for blodsykdommer og avdeling for Barnekreft og Blodsykdommer, Sykehusapoteket Oslo, Rikshospitalet. Spesielt interessefelt er farmasi praktisert mot hematologiske pasienter, og spesifikt stamcelletransplantasjon.

 

 

May Kirsten Nyhuus er systemansvarlig for ALFA Reseptur som er Apotek1 sitt nye reseptekspederingssystem. I tillegg er hun teamleder for ALFA-support. Hun har lang erfaring fra både apotek og kjedekontor, og har de siste 16 årene arbeidet på Servicekontoret til Apotek1. Først knyttet til innføring og forvaltning av FarmaPro5 og e-resept og de siste årene med utvikling, drift og forvaltning av ALFA Reseptur. Hun har en bachelor i Farmasi fra Høyskolen i Nord-Trøndelag fra 2011, og skrev den første bacheloroppgaven knyttet til innføringen av e-resept i Norge. I arbeidet med ALFA Reseptur har fokus vært å gi apotekansatte et brukervennlig, intuitivt og framtidsrettet fagsystem, som sammen med god kompetanse bidrar til gode og trygge kundemøter.

 

 

Michael Kumar er lege, utdannet ved Universitetet i Oslo, og har tidligere jobbet ved Oslo Universitetssykehus og Akershus universitetssykehus. Michael er medgründer av Legevisitt AS, som blant annet står bak tjenesten Maja.no. Michael er en av Norges mest erfarne fagpersoner innen utvikling av digitale helsetjenester.

 

 

Prof. Michael Scott is Head of Pharmacy & Medicines Management, Director of MOIC (Medicines Optimisation Information Centre), Northern Health and Social Care Trust, Northern Ireland. In 1994 he established the first academic practice unit in the province in conjunction with the Queens University of Belfast. In 2004 he was made a fellow of the Pharmaceutical Society of Northern Ireland. In June 2009 he was made an honorary Professor of Pharmacy Practice at QUB. He was awarded the Guild of Healthcare Pharmacists gold medal for outstanding contribution to the health service at national level in 2010. In 2014 he received the special achievement award from the Ulster Chemists Association for outstanding contribution to the development of pharmacy in Northern Ireland. In 2016 he was awarded the United Kingdom Clinical Pharmacy Association Lifetime Achievement Award. Most recently in 2019 he received the David Samways Award from the Guild of Healthcare Pharmacists in recognition of outstanding National Contribution to the practice of pharmacy procurement.

 

 

Mona Skogsrud Bugge er leder av fag og kvalitet apotek hos NMD. Hun er utdannet cand.pharm fra UiO i 2008. Mona har flere års erfaring fra apotek og kjedekontor, hun har jobbet i flere år som apoteker, men har de siste 8 årene jobbet hos NMD der hun blant annet har hatt ansvar for å jobbe med fagdager, implementering av helsefaglig tjenester i apotek, kvalitetsarbeid og opplæring. Mona er opptatt av høy kvalitet og har stor respekt for den jobben farmasøytene gjør hver eneste dag. Mona er også opptatt av å være forberedt og tenker alltid på fremtidens apotek når nye tjenester skal planlegges og implementeres.

 

 

Nils Tore Vethe er utdannet cand. pharm., PhD og er seksjonsleder for klinisk farmakologi på Rikshospitalet. Seksjonen er en del av Avdeling for farmakologi ved Oslo universitetssykehus og har hovedfokus på persontilpasset legemiddelbehandling i forbindelse med transplantasjon, autoimmune sykdommer, infeksjon og kreft.

 

 

Nina Berg er beredskapsrådgiver i Sykehusapotekene HF og leder av Sykehusapotekforetakenes beredskapsadministrasjon. Hun er utdannet Cand.pharm fra UiO i 1999. Nina har lang erfaring fra sykehusfarmasien hvor hun har jobbet med ledelse, logistikk, prosjekter og beredskap.

 

 

Nina Kongshaug er medisinsk direktør i Helseplattformen. Hun er utdannet lege fra NTNU og har jobbet som onkolog ved St Olavs hospital i en årrekke. Hun tar Phd i medisinsk teknologi med et prosjekt som har fått innovasjonsmidler en rekke ganger. Hun har gjennom mange år hatt interesse for helsetjenesteutvikling og forbedringsarbeid og er trigget av mulighetsrommet Helseplattformen gir for helsetjenesten gjennom nybrottsarbeid, aktiv deltagelse i nasjonal utvikling og samarbeid på tvers av tjenestene i offentlig sektor og med næringslivet.

 

 

Rebekka Gitlestad har master i farmasi ved Universitetet i Oslo fra 2013. Hun har mange års erfaring fra Apotek 1, og har de siste årene jobbet som fagrådgiver Rx og Helsetjenester. Hun er ansvarlig for flere prosjekter og helsetjenester i Apotek 1, blant annet Medisinstart og Inhalasjonsveiledning, og nå studie på Migrenesamtale, i samarbeid med OsloMet, som pågår i utvalgte Apotek 1 ut året. Hun er opptatt av at apoteket kan gjøre en viktig forskjell og bidra til riktig legemiddelbruk og bedre livskvalitet for kundene.

 

 

Dr. Rocco Friebel, London School of Economics. Han er spesialisert innen økonomi for levering av helsesystemer og evaluering av komplekse intervensjoner rettet mot å forbedre kvaliteten på omsorgen. Forskningen hans omfatter blant annet helsepolitisk evaluering, pasientsikkerhet, universell helsedekning og kirurgisk prioritering. Roccos bredere forskningsinteresser inkluderer virkningen av offentlig og regulatorisk politikk på helsevesenet.

 

 

Rune Mørck Wergeland er partner og seniorrådgiver i WergelandApenes. Han har arbeidet som rådgiver for ulike aktører apoteknæringen de siste 25 årene, og kjenner bransjen fra flere sider av bordet. Han har arbeidet opp mot dereguleringen av bransjen, flere scenarieprosjekter for fremtidens apotek, innføring av tjenester i apotek samt bistått med flere beredskapsprosjekter. Rune Mørck Wergeland leder paneldebatten torsdag ettermiddag.

 

 

Sissel Ludvigsen er apoteker ved Apotek1 Brandbu. Hun er utdannet cand.pharm fra UiO i 2003. Sissel har lang erfaring fra apotek, både som farmasøyt og apoteker. Apoteket hun leder i har både multidose, tilsyn og veterinærmedisin. Apoteket har mange medisinstartsamtaler og inhalasjonsveiledninger, og tilbyr både covid-19-, influensa- og reisevaksinering. For tiden er de pilot både på diabetessamtaler og migrenesamtaler. Sissel holder også foredrag internt i kjeden og benyttes ofte i piloter. Som leder er Sissel opptatt av faglige tjenester, men også av kvalitet og gode rutiner for å sikre forsvarlig drift.

 

 

Stein Vaaler er utdannet ernæringsfysiolog og lege. Han har jobber på sykehus med indremedisin og hormonsykdommer. Han har en doktorgrad i kostbehandling av diabetes. De siste 20 årene av sykehuskarriæren hadde han ulike lederstillinger. Gjennom hele yrkeskarriæren har han hatt en deltidsstilling som allmennlege ved Solli klinikk på Jessheim og de siste årene full stilling som fastlege.  Han er nå pensjonist, men jobber fremdeles litt som vikar.

 

 

Stig Henning Pedersen er utdannet cand.pharm fra Universitetet i Oslo i 1997. Stig Henning er medgründer av nettapoteket Farmasiet, og har i dag ansvar for apotekdrift, fag og kvalitet i nettapoteket. Han har lang erfaring i apotekbransjen gjennom mange ulike roller innenfor og utenfor apotekkjedene. Stig Henning satt senest i apoteklovutvalget «Fremtidens apotek – fleksibelt og forsvarlig» som leverte innstilling til nytt lovverk i januar 2023.

 

 

Stine Haustreis har mastergrad i farmasi fra universitet i Tromsø 2010.  Har jobbet 10 år på sykehusapoteket i Tromsø hvor hun hovdesaklig har jobbet med rådgivning og klinisk ut mot forskjellige avdelinger på sykehuset og kommuner. De siste tre årene har hun jobbet i Tromsø kommune i prosjektet «farmasøyt i hjemmetjenesten» Her jobber hun tett med sykepleiere/vernepleiere, helsefagarbeidere og avdelingsledere. Fokuset er og bedre legemiddelbehandlingen til pasientene og bedre legemiddelhåndteringen i enheten.

 

 

Terje Nilsen er utdannet master i farmasi fra universitetet i Tromsø i 2004. Han har variert erfaring fra sykehusapotek og primærapotek, og har siden 2013 jobbet ved regionalt legemiddelinformasjonssenter (RELIS) i Nord-Norge. Terje har også jobbet med kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter og har siden 2015 vært med på alle kampanjene som RELIS har gjennomført ut mot allmennleger – kampanjeoversikt. I år høstet RELIS annerkjennelse for hva KUPP har gitt av kvalitet til allmennleger da Legeforeningen gav KUPP Legeforeningens kvalitetspris for primærhelsetjenesten. På Farmasidagene i år deltar han i sesjonen «Farmasøyten i morgendagens helsevesen». Terje vil her snakke om det å være farmasøyt i møte med allmennleger og hvordan det blir tatt imot.

 

 

Thomas Bäckstrøm er utdannet Master of Pharmacy fra Liverpool John Moore’s University i 2002. Han har også kompetanse innen ledelse gjennom Topplederprogram for Spesialisthelsetjenesten som han gjennomførte i 2018. Bäckstrøm er leder av Sykehusapotekene Østfold og er også medlem av ledergruppa i Sykehusapotekene HF. Han er medlem i styringsgruppene for prosjektene SAFEST, Klinisk legemiddelsamhandling (KLS), RLLS. Han var medlem av utvalget (NOU) som utredet fremtidens apotek. Han er også styremedlem i Norsk Sykehusfarmasøyters Forening (NSF) og medlem i Special Interrest Group Automated Medicines Management, EAHP. Thomas er spesielt opptatt av digitalisering av legemiddelområdet og hvordan vi kan utnytte farmasøytisk kompetanse på en enda bedre måte til gode for pasienten.

 

 

Øivind Stortuen Gjefle har master i farmasi fra Universitetet i Bergen i 2011. Han har hatt roller som ambulerende farmasøyt og apoteker i Vitus før han startet i Publikumsavdelingen ved Ullevål sykehusapotek i 2016. Ble involvert i Sykehusapotekenes apotekløsning, Orion, først i 2018 med kravspesifisering og har siden 2021 jobbet heltid som funksjonell ressurs for Orion.

 

scrolltop