Programmet torsdag - NFS

Programmet torsdag

 

Torsdag 9. november

 

Last ned pdf av programmet her

 

Meet-salen: «Farmasøyten i morgendagens helsevesen» i tillegg til alle plenumssesjoner

Møterom M4/M5: «Apotek i morgendagens helsevesen»

Møterom 1: Workshops med Apokus

 

 

Workshop med Apokus

kl 11.15-12.15 og kl. 14-15: Alkohol og legemidler

 

Klikk her for mer informasjon

 

 

 

kl 09-09.30: Fellesprogram

Velkommen

v/ Hege Helm og Ken Tesaker, hhv. daglig leder og styreleder i Norsk Farmasøytisk Selskap

 

kl 9.30-10.30

Innledning av Farmasidagene 2023

Møteleder: Ken Tesaker, medlem av hovedprogramkomiteen, leder av konsulenthuset Teriak

 

Fremtiden for farmasøytene. En helseøkonoms ydmyke tanker

v/ Hans O. Melberg, Professor i helseøkonomi og helsetjenesteforskning, UiT – Norges arktiske universitet

Apotekutvalget og andre utvalg har pekt på utfordringer i helsesektoren og mulige endringer. Ny teknologi, endret demografi, færre frie ressurser. Hvor passer fremtidens farmasøyter inn i dette bildet? Hvor og hvordan kan kompetansen best utnyttes?

Hans O. Melberg  er medlem i apotekutvalget og leder av ekspertgruppe om prioritering.

 

Tid for handling og fremtidens apotek
v/ Birgitte Lloyd, leder NFF

 

Kort presentasjon av utstillere:

 • Fresenius Kabi
 • Thea Nordic AB

 

kl 10.30-11.15 PAUSE

 

 

kl 11.15-12.30: Parallellsesjon 1

Farmasøyten i morgendagens helsevesen

 

Tid for handling

Møteledere: Unni Hjelmaas, Seksjonssjef, Statens legemiddelverk, Rebwar Saleh, Farmasøyt, Lovisenberg Sykehusapotek

 

Hva gjør farmasøyter i fremtiden? – eksempler fra i dag

 • Farmasøyt i industrien
  v/ Arton Baftiu, Medical Advisor Oncology, Janssen Norge
 • Farmasøyt på sykehus
  v/ Kajsa Rinstad, Sykehusapoteket i Trondheim
 • Farmasøyt i kommune
  v/ Ellen Riksvold, Kommunefarmasøyt, Tromsø kommune
 • Farmasøyt i hjemmetjenesten 
  v/ Stine Haustreis, Klinisk farmasøyt, Midtbyen hjemmetjeneste, Tromsø kommune
 • Farmasøyt i RELIS
  v/ Ingrid Lunde Steen, Leder RELIS Midt-Norge

 

La oss snakke om tverrfaglig samarbeid, ikke profesjonskamp og oppgaveglidning

Møteledere: Dagrun Eggen, Vitusapotek Jernbanetorget, og Irvin Cehajik, Sykehusapotekene Oslo

 

 • Farmasøytbidrag i KUPP – Hvordan blir det tatt imot av fastlegetjenesten?
  v/ Terje Nilsen, RELIS Nord
 • Tverrfaglige fora for farmasøyter i kommunehelsetjenesten – Hva er de, og hva bidrar farmasøyter med?
  v/ Elin Trapnes, Sykehjemsetaten, Oslo Kommune
 • Hva trenger sykehuslegen av farmasikompetanse tilgjengelig?
  v/ Ali Mohamad Ali, lege og farmasøyt, OUS
 • Askin.no – Virtuelt samarbeid mellom apotek/farmasøyt og nettlegetjenester
  v/ Camilla Burås Juvik, fagsykepleier

 

 

kl 11.15-12.30: Parallellsesjon 2

Apotek i morgendagens helsevesen

 

Tjenster i apotek

Møteleder: Hanne Andresen, Fagdirektør, Apotekforeningen

 

Tjenester i apotek er en suksesshistorie og baner vei for nye fremtidige tjenester.

Dagens bransjefelles apotektjenester:

Hvilke tjenester og status
v/ Hilde Ariansen, Apotekforeningen

Fra ide til nasjonal bransjestandard – samtale om arbeidet i Fagutvalget
Samtaleleder er Hanne Andresen, Apotekforeningen

Er du nysgjerrig på hvordan sterke konkurrenter samarbeider om tjenester til det beste for kunden? Her får du høre fra medlemmer i fagutvalget hvordan apotekbransjen arbeider med faglige standarder.

 • Hans-Petter H Johannessen, Fagdirektør Sykehusapotekene HF
 • Anne Margrethe Aldin Thune, Kommunikasjonssjef Boots Apotek/Alliance Healthcare
 • Ellen Karine Ous, Fag- og kvalitetsdirektør Apotek 1
 • Hege Willoch, Fag- og kvalitetsdirektør Vitusapotek

 

Nye tjenesteprosjekter

 • Migrenesamtalen
  v/ Rebekka Gitlestad, Apotek 1
 • Blodtrykksmåling og p-pilleforskrivning
  v/ Mona Skogsrud Bugge – NMD/Vitusapotek, Michael Kumar – Maja.no

 

Pilotprosjekt Medisinstart Diabetes Type-2

Vi får høre erfaringer fra prosjektet som pågår i mange av landets apotek. Hvordan passer Medisinstart for pasienter med diabetes type 2? Hvilke problemstillinger hjelper vi pasientene med? Hva synes fastleger om Medisinstart og hvilken informasjon fra samtalene er relevant for dem å få? Hvordan har de første digitale meldingene mellom farmasøyt og lege fungert?

v/ Hilde Ariansen, Apotekforeningen, Dr. Stein Vaaler, Allmennlege, Karianne Kjos Ødegård, Apoteker Jessheim apotek

 

 

kl 12.30-14.00 PAUSE – kl 13.30-14.00: Postermingling

 

 

kl 14.00-15.45: Parallellsesjon 1, forts.

Farmasøyten i morgendagens helsevesen

Teknologi og digitalisering

Møteleder: Ken Tesaker, Teriak

 

 • Helseplattformen -Konseptet og hvorfor gjør vi dette?
 • Erfaringer fra implementering og drift.
 • Hvilke muligheter gir Helseplattformen på legemiddelområdet?
  v/ Nina Kongshaug og Janne Kutschera Sund, Helseplattformen

 

Lukket legemiddelsløyfe – Hvilke muligheter ser man for seg i fremtiden?
Hvordan jobber vi for å lukke legemiddelsløyfen?
Hva trenger vi hjelp til fra industrien og hva er fremtiden?
Er ompakking bærekraftig og riktig?
Hvilke alternativer finnes?
på sykehus og primærhelsetjenesten.

 • Erfaring fra Helseplattformen
  v/ Elizabeth Aa, St. Olavs Hospital
 • Erfaring fra Helse Sør-Øst
  v/ Thomas Bäckstrøm, Sykehusapoteket Østfold
 • Forskerperspektivet: Hvorfor er det vanskelig å måle effektene av teknologi på pasientsikkerhet?
  v/ Alma Mulac, Farmasøytisk Institutt, UiO

 

Hvordan vil AI og beslutningsstøtte påvirke fremtidens farmasøytrolle?
v/ Håvard Thøgersen Bøyum, Deepinsight AS

 

 

kl 14.00-15.45: Parallellsesjon 2, forts.

Apotek i morgendagens helsevesen

 

Fremtidens farmasøyt i apotek og på nett

Møteleder: Ellen Karine Ous, Fag- og Kvalitetsdirektør, Apotek 1

 

Kundene handler både fysisk og digitalt, og både apotek og det farmasøytiske tilbudet tilpasser seg morgendagens kunder.

Utvidelse av tjenester i apotek som en del av fremtidens løsninger

 • Hvordan kan rekvireringsrett for vaksiner for farmasøyter bedre vaksinedekningen i Norge?
  Vil Norge følge i fotsporene til en rekke andre europeiske land?
  v/ Birgitte Lloyd, Leder NFF
 • Hvordan kan apotek bidra i kommunehelsetjenesten?
  Apotek1 Brandbu har lykkes med å få til et helt unikt samarbeid med kommunens helsetjeneste.
  v/ Sissel Ludvigsen, Apoteker Apotek 1 Brandbu, og Lisa Tolpinrud, Beredskapskoordinator Gran kommune

Mentalising som metode i kundemøtene
I mange danske apotek har de endret måten de tenker, kommuniserer og løser problemer på i kundemøtene. Vi får lære mer om hva metalising er, og hvordan danske farmasøyter jobber for å vedlikeholde denne kompetansen.
v/ Dr. Charlotte Rossing, Danish College of Pharmacy Practice, Denmark

 

En kunde – en reise: Nettapotek – en del av en omnikanal kundereise
Vi lærer mer om hva som ligger i begrepet omnikanal og hvordan Norges største apotekkjede tenker rundt den digitale kundereisen.
v/ Hilde Drevland, Apotek 1

 

Informasjon og veiledning i en digital kundereise
Hvordan møte apotekkundene der de er med det de trenger? Hvordan fungerer kundeveiledning i et digitalt apotek i dag, og hva er mulighetene fremover?
v/ Stig Henning Pedersen, Driftsdirektør Farmasiet

 

 

kl 15.45-16.05 PAUSE

 

kl 16.05-17.00: Fellesprogram

Paneldebatt

(i samarbeid med begge komiteene)
Møteleder: Hanne Andresen, Fagdirektør, Apotekforeningen

Debattleder: Rune Mørck Wergeland

 

Hvordan bruke farmasøytisk kompetanse bedre når krisen i helsetjenesten skal løses?

Helsepersonellkommisjonen rapporterer om høy belastning og mangel på leger og sykepleiere i ei tid hvor det i løpet av få år vil være flere eldre enn yngre i Norge. Samtidig viser en ny studie at 1 av 5 blir innlagt på sykehus på grunn av legemidlene de bruker. I Norge finnes det tusenvis av høykompetente farmasøyter som kan avhjelpe i mangelen på helsepersonell og sørge for bedre og mer optimalisert legemiddelbruk. Da NOU 2023:2 Fremtidens apotek – fleksibelt og forsvarlig ble presentert, ga den en god beskrivelse av dagens apoteksystem, men er blitt kritisert for ensidig å fokusere på konkurransevilkår i apotekbransjen, fremfor i større grad å belyse hvordan farmasøytene kan bidra med flere tjenester og sikre bedre og mer riktig legemiddelbruk.

Hva skal til for at farmasøyters kompetanse tas bedre og mer effektivt i bruk?

 

Deltakere i debatten:

Sveinung Stensland, Stortingsrepresentant (H)
Nils Kristian Klev, Leder, Allmennlegeforeningen
Birgitte Lloyd, Leder, Norges farmaceutiske forening
Rebwar Saleh, Farmasøyt, Lovisenberg sykehusapotek, medlem av Helsepersonellkommisjonen
Per Lund, Administrerende direktør, Apotekforeningen

Vi tar debatten!

 

kl 17.00-17.30: Fellesprogram

Posterslam

Møteleder: Arton BaftiuMedical Advisor Neuroscience, Janssen Europe, Middle East & Africa (EMEA)

Sammen med komiteen:
Urd Andestad, Farmasøyt, Teriak
Marianne Lea, Postdoc klinisk farmasi, Universitetet i Oslo, klinisk farmasøyt, Sykehusapotekene HF
Hege Sletvold, Førsteamanuensis, Nord Universitet, Namsos

 

scrolltop