Mandat for Etikkrådet - NFS

Mandat for Etikkrådet

 

Revidert november 2023

 

Mandat

Etikkrådet for farmasøyter i Norge er det faste organet i spørsmål som angår farmasøytisk yrkesetikk. Det gjelder både i forhold til enkeltsaker og spørsmål av generell karakter.

 

1. Oppgaver

Etikkrådet

  • tar imot henvendelser knyttet til utøvelse av farmasøytisk praksis
  • kan aktivt og på selvstendig grunnlag uttale seg i saker og spørsmål som angår farmasøyters praksis
  • gir råd og veiledning i saker av etisk karakter
  • skal stimulere til debatt om etiske spørsmål
  • skal fortløpende vurdere aktualiteten til og eventuelt utarbeide forslag til NFS om oppdateringer av de etiske retningslinjene.
  • skal utarbeide, og normalt publisere, anonymiserte oppsummeringer av innkomne spørsmål/saker som er behandlet i Etikkrådet sammen med rådets vurderinger og konklusjoner
  • utarbeide og publisere årsrapport over Etikkrådets arbeid

 

2. Sammensetning, oppnevning, konstituering

  • Etrikkrådet består av 5 medlemmer som samlet representerer en god bredde av farmasøytiske yrkesretninger.
  • Medlemmene oppnevnes av NFSs styre etter forslag fra en nominasjonskomite oppnevnt av NFSs styre.
  • Medlemmene oppnevnes for 2 kalenderår, og oppnevning skjer slik at hhv. 2 og 3 medlemmer oppnevnes hvert år. Gjenoppnevning kan finne sted.
  • Rådet konstituerer seg selv.
  • NoPSA (Norwegian Pharmaceutical Students Association) utpeker selv 1 observatør til Etikkrådet
  • Etikkrådet er beslutningsdyktig med minst 3 medlemmer til stede.
  • NFS er sekretariat for Etikkrådet. Daglig leder i NFS kaller inn til møte og er refererende sekretær, men har ikke stemmerett.

 

3. Saksbehandling, prosedyrer

  • Enhver kan bringe saker inn for Etikkrådet, også rådets egne medlemmer.
  • Saker adresseres til NFS, post@nfs.no.
  • Saker videresendes Etikkrådets medlemmer så snart som mulig. Rådets leder tar en koordinerende rolle for å sikre at svar sendes i henhold til fristen.
  • Råd og veiledning skal snarest mulig, og senest innen tre måneder, meddeles den eller de som brakte saken inn for rådet.
  • Den enkelte medlem av Etikkrådet har taushetsplikt.
  • Rådet tar kontakt med andre som innehar særskilt kompetanse innen etikk ved behov.

 

4. Økonomi

  • Norsk Farmasøytisk Selskap (NFS) er ansvarlig for Rådets økonomi.
  • NFSs styre fastsetter årlig budsjett som skal dekke løpende utgifter forbundet med møter og aktiviteter.

 

5. Endring av etiske retningslinjer, mandat for Etikkrådet

Endring av etiske retningslinjer og mandat for Etikkrådet gjøres av styret i NFS.

 

scrolltop