Mandat for Etikkrådet - NFS

Mandat for Etikkrådet

 

Revidert september 2014

 

Mandat

Etikkrådet for farmasøyter i Norge er det faste organet i spørsmål som angår farmasøytisk yrkesetikk. Det gjelder både i forhold til enkeltsaker og spørsmål av generell karakter.

 

 

1. Oppgaver

Rådet

 • tar i mot henvendelser knyttet til utøvelse av farmasøytisk praksis
 • kan aktivt og på selvstendig grunnlag uttale seg i saker og spørsmål som angår farmasøytenes praksis
 • gir råd og veiledning i saker av etisk karakter
 • skal stimulere til debatt om etiske spørsmål
 • skal fortløpende vurdere aktualiteten til og eventuelt utarbeide forslag til NFS om oppdateringer av de    etiske retningslinjene.

 

2. Sammensetning, oppnevning, konstituering

Rådet består av en representant fra henholdsvis

 • Norsk Farmasøytisk Selskap (NFS)
 • Norges Farmaceutisk Forening (NFF)
 • Norske Sykehusfarmasøyters Forening (NSF)
 • Forening av industriansatte farmasøyter i Norge (FIFN)
 • Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen farmasi (tidl.Profesjonsrådet)
 • Observatør fra Norwegian Pharmaceutical Students Association (NoPSA)

Medlemmene oppnevnes for fire kalenderår, og oppnevning skjer slik at to henholdsvis tre medlemmer oppnevnes hvert 2. år. Gjenoppnevning kan finne sted. Hver organisasjon bør også utnevne en vararepresentant som kan møte dersom medlemmet er forhindret. Rådet konstituerer seg selv med leder. Leder velges for to år ad gangen. NFS er sekretariatet for Rådet. Daglig leder i NFS kaller inn til møte og er refererende sekretær, men har ikke stemmerett.

 

3. Saksbehandling, prosedyrer

Enhver kan bringe saker inn for Rådet, også Rådets egne medlemmer.
Saker adresseres til NFS, post@nfs.no.

Saker videresendes Rådets medlemmer så snart som mulig. Rådets leder tar en koordinerende rolle for å sikre at svar sendes i henhold til fristen. Råd og veiledning skal snarest mulig, og senest innen tre måneder, meddeles den eller de som bragte saken inn for Rådet. Den enkelte medlem av Rådet har taushetsplikt. Rådet tar kontakt med andre som innehar særskilt kompetanse innen etikk ved behov.

 

4. Økonomi

Norsk Farmasøytisk Selskap (NFS) er ansvarlig for Rådets økonomi. Reisekostnader m.v. dekkes av den enkelte medlemsorganisasjon. NFS fastsetter er årlig budsjett som skal dekke løpende utgifter forbundet med møter og aktiviteter. Dersom Rådet planlegger aktiviteter som krever et større budsjett, må det søkes midler fra medlemsorganisasjonene eller stipendmidler.

 

5. Endring av etiske regler, mandat og retningslinjer for Rådet

Endring av etiske regler, mandat og retningslinjer for Etikkrådet gjøres av styret i NFS.

scrolltop