Retningslinjer - NFS

Retningslinjer

 

Retningslinjer for stipendtildeling fra Norsk Farmasøytisk Selskaps stipendfond til fremme av norsk farmasøytisk forskning og vitenskap

 

Stipendene deles ut en gang i året med søknadsfrist 1. oktober. Søknadsskjema blir lagt ut på hjemmesiden til Norsk Farmasøytisk Selskap.

Godkjent av styret i Norsk Farmasøytisk Selskap (NFS) august 2016.

 

NFS stipend

I henhold til statuttene for Norsk Farmasøytisk Selskaps stipendstyre (vedtatt 6. mai 1924 med senere endringer, senest 23. august 2016) står stipendstyret fritt med hensyn på anvendelse av midlene innenfor rammen av oppsatte mål, dvs. å gi økonomisk støtte til fremme av norsk farmasøytisk forskning og vitenskap.

NB! Stipend er skattepliktig!

Følgende prinsipper og prioriteringer anvendes i stipendstyrets arbeid:

  • Farmasøyter prioriteres fremfor andre yrkesgrupper.
  • Stipendmottakeren skal være medlem av Norsk Farmasøytisk Selskap.
  • For stipender til forskning prioriteres søkere i forskningsutdanning. Midler til full lønnsdekning vil normalt ikke bli gitt.
  • Masterstudenter i farmasi kan tildeles støtte dersom forskningen er interessant og søkeren/studenten viser forskningsambisjoner. Masterstudenter gis ikke støtte til det som normalt må anses som driftsmidler, men heller til personlig utvikling, typisk reisestipend for å presentere sin forskning.
  • Post.doc.-søkere og søkere i faste vitenskaplige stillinger prioriteres etter søkere i forskerutdanning.
  • Ved søknader om støtte til deltagelse på kongresser og lignende prioriteres søkere som ønsker å presentere egne resultater.
  • Under ellers like forhold prioriteres søkere som ikke før har fått stipend, eller har fått få stipender, foran søkere som har fått flere stipend tidligere.
  • De som tildeles stipend plikter å benytte dette innen 1,5  år fra tildelingsdag, samt sende skriftlig rapport til Norsk Farmasøytisk Selskaps stipendstyre innen 1,5 år fra tildeling (post@nfs.no).
  • Tidligere stipendmottagere må ha sendt inn rapport for stipendet for å komme i betraktning for tildeling av nytt stipend.
  • Hvis stipendstyret eller Norsk Farmasøytisk Selskaps styre ønsker det, skal søkeren presentere sine resultater ved egnet anledning.
scrolltop