Stipendtildeling 2010 - NFS

Stipendtildeling 2010

 

I søknadsåret 2009/2010 kom det inn 40 søknader. Det var 26 søkere som ble tildelt til sammen kr 380 000. Fordelingen var som følger:

 

Alliance apotek / Boots apoteks minnefond etter Stein William Tidemann-Andersen

Til støtte for farmasistudenter som ønsker å gjennomføre prosjekter innen primærapotek, gjerne med internasjonal vinkling.
Kr 70 000 tildeles:

 

Elin Trapnes, Sykehusfarmasøyt, Sykehusapoteket ved Rikshospitalet
Kr 10.000 til magisterstudiet i klinisk farmaci ved Uppsala Universitet

Eli Tverborgvik, Sykehusfarmasøyt, Haukeland sykehusapotek
Kr 10.000 til master i klinisk farmasi ved Robert Gordon University, Aberdeen; ”Utvikling og validering av et standardskjema for planlegging og dokumentering av farmasøytisk omsorg, for å legge til rette for en standard tilnærming til farmasøytisk omsorg for inneliggende pasienter i Helse Bergen HF”

Kjersti Skogdalen, Masterstudent, Institutt for Farmasi, Universitetet i Tromsø
Kr 10.000 til masteroppgaven ”Nytte/kostnader ved gjennomføring av farmasøytgjennomganger på sykehjem”

Phuong Ngoc Huynh, Sykehusfarmasøyt, Sykehusapoteket Drammen
Kr 10.000 til master i klinisk farmasi ved Robert Gordon University, Aberdeen; ”Studie om pasients kunnskap om behandling av oral bivirkninger i forbindelse med kreft behandling samt evaluering av informasjon og behandlingstilbud av disse bivirkningene fra helsepersonell i sykehus, sykehusapotek og primær apotek”

Silje Andersen, Masterstudent, Senter for Farmasi, Universitetet i Bergen
Kr 10.000 til prosjektet ”Fokusgruppediskusjoner om holdninger til bruk av urtemedisin under svangerskapet”

Trine Aag, Sykehusfarmasøyt, Sykehusapotek Nord HF
Kr 10.000 til erfaringsbasert master i klinisk farmasi ved Universitetet i Oslo

Yvonne E. Lao, Sykehusfarmasøyt, Diakonhjemmets sykehusapotek
Kr 10.000 til erfaringsbasert master i klinisk farmasi ved Universitetet i Oslo

 

 

Apotek 1 – stipendet for kompetanse og kvalitet

Tildeles farmasøyter som vil arbeide med problemstillinger knyttet til bruk av kompetanse i møte med kunden og kvalitetsutvikling i primærapotek.
Kr 60 000 tildeles:

 

Hedvig Nordeng, 1.amanuensis, avdeling for Farmasi, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Kr 30.000 til studieopphold til prosjektet ”Langtidskonsekvenser av psykofarmakabruk i svangerskapet”

Helle Håkonsen, Stipendiat, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Kr 15.000 til workshop og kongressdeltagelse til prosjektet “Evaluation of cost containment strategies introduced in Norway: Whether and in what way generic substitution affects drug safety in Norwegian healthcare”

Stein Lyftingsmo, Sykehusfarmasøyt, Sykehusapoteket Elverum
Kr 15.000 til studieopphold og kongressdeltagelse til prosjektet ”Patient packs versus dispensing from bulk”

 

 

Vitusapotek – stipend for apotekutvikling

Tildeles farmasøyter som ønsker å bidra til øket forståelse og kunnskaper om farmasøytiske tjenester i apotek. Stipendiemidlene kan brukes til: evaluering av eksisterende tjenester, fortrinnsvis fokus på bidrag til verdiskapning i et folkehelseperspektiv og bidrag til å underbygge apotek som en faghandel; behovskartlegging og utvikling av nye tjenester og læring om erfaring med tjenester i apotek fra andre land for å kunne sette slike erfaringer i et norsk perspektiv.
Kr 60 000 tildeles:

 

Hilde Frøyland, Klinisk farmasøyt/avdelingsleder, Diakonhjemmets sykehusapotek
Kr 30.000 til prosjektet ”Legemiddelpoliklinikk med vekt på utvidet legemiddelsamtale”

Kirsten Viktil, Klinisk farmasøyt/avdelingsleder, Diakonhjemmets sykehusapotek
Kr 30.000 til prosjektet ”Legemiddelpoliklinikk med vekt på utvidet legemiddelsamtale”

 

 

Apoteker Morten Nyegaard og hustru Katrine Nyegaards legat

Tildeles farmasøyt som driver forskning med tilknytning til immunologi, kreft eller hjerte/ karsykdommer.
Kr 20 000 tildeles:

 

Håvard Loftheim, Stipendiat, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Kr 15.000 til kongressdeltagelse til prosjektet ”Identifisering av potensielle biomarkører til diagnose av akutte rejeksjonsepisoder hos organtransplanterte pasienter”

Tove Ragna Reksten, Stipendiat, Gades institutt, Universitetet i Bergen
Kr 5.000 til kongressdeltagelse til prosjektet ”Differensiering av lymfocyttar i primær Sjögrens syndrom (pSS)”

 

 

Pfizers stipend

Kr 50 000 tildeles:

 

Anne Gerd Granås, 1.amanuensis, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Senter for Farmasi, Universitetet i Bergen
Kr 35.000 til studieopphold til prosjektet ”Kommunikasjon om legemidler”

Anne Lise Sagen Major, Sykehusfarmasøyt, Sjukehusapoteket i Ålesund
Kr 15.000 til prosjektet ”Innføring av ny metode for opptak av legemiddelanamnese i sykehus. Hvilken effekt har dette på feil i medisinlister ved innkomst?”

 

 

Norsk Farmasøytisk Selskaps stipend

Til utførelse av teoretiske og praktiske studier og arbeider som kan tjene til å fremme norsk farmasøytisk vitenskap.
Kr 100 000 tildeles:

 

Anne Cathrine Vestrheim, Stipendiat, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo/Nasjonalt Folkehelseinstitutt
Kr 15.000 til kongressdeltagelse til prosjektet ”Forskjeller i antistoffers glykosyleringsstruktur og effekten dette vil ha på biologisk funksjon”

Hilde Ljones, Stipendiat, Institutt for Farmasi, Universitetet i Tromsø.
Kr 10.000 til studieopphold i Oslo til prosjektet ”S100A4 – et viktig protein for invasjon og metastasering av oralkreft?”

Ingjerd Sæves, Stipendiat, avdeling for medisinsk biokjemi, Rikshospitalet
Kr 15.000 til kongressdeltagelse til prosjektet ”Individuell immunmodulering. Farmakokinetiske, – dynamiske og -genomiske studier av immunsuppressive legemidler hos levertransplanterte pasienter”

Ingvild Austarheim, Stipendiat, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
kr 10.000 til studieopphold til prosjektet ”Kan vannekstrakter fra de tradisjonelt benyttede medisinplantene Vernonia kotschiana og Cola cordifolia behandle etanolinduserte magesår i mus?”

Jorunn Stamnæs, Stipendiat, Immunologisk institutt, Rikshospitalet
Kr 20.000 til studieopphold til prosjektet ”Transglutaminase 2 som terapeutisk angrepsmål ved cøliaki”

Marianne Lilletvedt, Stipendiat, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Kr 5.000 til kongressdeltakelse for prosjektet ”Formulering av parenterale preparater av den fotosensibiliserende forbindelsen TPCS2a til anvendelse innen fotokjemisk internalisering (PCI)”

Natasa Nicolic, Stipendiat, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Kr 15.000 til kongressdeltagelse til prosjektet ”Nye strategier for å påvirke energimetabolisme i humane skjelettmuskelceller”

Ravinder Singh, Stipendiat, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Kr 10.000 til studieopphold til prosjektet ”Formulering av topikale preparater til fotodynamisk terapi (PDT) basert på nanostrukturelle bærere”

Sanko H. Nguyen, Stipendiat, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Kr 10.000 til kongressdeltagelse til prosjektet ”Formulering av liposomer for beskyttende funksjoner i munnhulen”

Øystein Karlstad, Stipendiat, avdeling for legemiddelepidemiologi, Nasjonalt Folkehelseinstitutt
kr 10.000 til kongressdeltagelse til prosjektet ”Bruk av psykofarmaka blant astmatikere i en ungdomspopulasjon”

scrolltop