Lover - NFS

Lover

 

§ 1. Selskapets formål

Norsk Farmasøytisk Selskap (NFS) er en ideell, ikke-kommersiell organisasjon som har til formål å påvirke utviklingen innen norsk farmasi, samt å fremme samholdet mellom den farmasøytiske etats samtlige medlemmer. NFS skal styrke den farmasøytiske profesjon og bidra til at samfunnet får de beste farmasøytene og at den farmasøytiske kompetansen blir forstått og verdsatt. Inntekter som tilkommer NFS skal kun brukes til beste for det farmasøytiske fellesskap og til fremme av NFSs overordnede mål. Aktuelle tiltak kan være kurs og faglige møter, tilbud om tverrfaglig farmasøytisk nettverk, hjelp til karrierebygging og mentor- og stipendordninger.

Norsk Farmasøytisk Selskap forkortes NFS.

 

§ 2. Medlemmer

Som ordinære medlemmer av NFS kan enhver opptas som har høyere utdanning innen farmasi tilsvarende minst bachelor- eller mastergrad. Personer med annen høyere utdanning på tilsvarende nivå og som har en yrkesmessig tilknytning til faget, kan også opptas som medlem.

Som æresmedlemmer kan oppnevnes enhver som NFS vil hedre i særlig grad. Æresmedlemmer oppnevnes på generalforsamlingen etter innstilling fra styret.

Alle farmasistudenter (både bachelor- og masterstudenter) kan opptas som studentmedlemmer.

Utmelding av NFS skal skje skriftlig og gjelder fra regnskapsårets utgang.

Bedrifter kan opptas som støttemedlem.

Medlemmer av NFS plikter å følge de Etiske retningslinjer for farmasøyter.

Har et medlem opptrådt slik at det ikke bør være medlem av NFS kan styret etter enstemmig beslutning foreslå for generalforsamlingen at vedkommende ekskluderes. Forslaget om eksklusjon skal være nevnt i innkallingen og krever to tredjedels flertall av de avgitte stemmer

 

§ 3. Stemmerett og valgbarhet

Kun NFSs ordinære medlemmer og æresmedlemmer har stemmerett ved NFSs møter og kan stille til valg til styre, valgkomité og kontrollkomité.

NFSs daglige leder har møte-, tale- og forslagsrett på styremøter og generalforsamling, men ikke stemmerett på styremøter. Vedkommende er ikke valgbar til tillitsverv i NFS.

 

§ 4. Kontingent

NFSs regnskapsår følger kalenderåret.

Kontingenten fastsettes av generalforsamlingen. Studenter har krav på redusert kontingent. Æresmedlemmer betaler ingen kontingent.

Medlemmer som ikke har betalt kontingent i ett år skal, etter forutgående varsel fra NFS, strykes av medlemslisten.

 

§ 5. Generalforsamling

Den årlige generalforsamling holdes innen utgangen av april måned og ledes av NFSs styreleder eller ved dennes fravær, nestleder, eller et annet av styrets medlemmer. Innkalling til generalforsamling med angivelse av dagsorden skjer ved direkte melding til det enkelte medlem, avsendt senest 1 måned i forveien. Sakspapirer sendes ut senest 14 dager i forveien. Generalforsamlingen er beslutningsdyktig uten hensyn til antall fremmøtte.  Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være styret i hende innen 1.februar.

Følgende saker skal behandles på generalforsamlingen:

 • styrets årsberetning
 • kontrollert regnskap
 • kontrollkomiteens kommentarer
 • fastsetting av kontingenter
 • innsendte forslag eller forslag fremmet av styret
 • valg av: styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer, valgkomitè bestående av tre medlemmer, kontrollkomité bestående av to medlemmer.

Styrets forslag til budsjett fremlegges til orientering for fastsetting av kontingent. Styreleder og styremedlemmer velges for to år, varamedlemmer, valgkomitè og kontrollkomité for ett år av gangen, maksimalt for fire valgperioder på rad.

Alle valg foregår ved skriftlig eller elektronisk avstemming. Er det imidlertid bare foreslått én kandidat til et tillitsverv, kan voteringen foregå ved håndsopprekking. Alle andre avstemminger kan foretas ved håndsopprekking hvis ingen forlanger skriftlig avstemming. Med unntak av lovendringer kreves simpelt flertall. I tilfelle stemmelikhet gjør møtelederens stemme utslag.

For å vedta lovendringer kreves at minst en tredjedel av NFSs medlemmer har avgitt stemme. Hvis ikke det nødvendige antall stemmer avgis, kan samme forslag vedtas av den påfølgende generalforsamlingen med 2/3 flertall uten hensyn til antall avgitte stemmer.

Medlemmer som ikke møter på generalforsamlingen, kan innsende forhåndsstemme til NFSs sekretariat. Frist for innsending av forhåndsstemme skal angis i innkallingen.

Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret finner det påkrevet, eller når 1/5 av medlemmene ved skriftlig henvendelse til styret forlanger det, og meddeler de saker som ønskes behandlet. Innkallingen skjer som for ordinær generalforsamling.

 

§ 6. NFSs styre

NFSs styre består av styreleder, nestleder og åtte medlemmer med stemmerett. NoPSA (Norwegian Pharmacy Student Association) har observatør i styret med tale- og forslagsrett. Styret konstituerer seg selv.

Generalforsamlingen kan velge opp til fem av styrets faste medlemmer hvert år. Trer lederen ut i funksjonsperioden, velger den gjenværende del av styret en stedfortreder blant styrets medlemmer. På førstkommende generalforsamling velges ny leder for resten av den uttrådtes funksjonsperiode. Trer et styremedlem ut i funksjonsperioden, velges på førstkommende generalforsamling en stedfortreder for resten av den uttrådtes funksjonsperiode.

 • Styrets avgjørelse skjer ved flertallsbeslutning. I tilfelle stemmelikhet gjør den fungerende leders stemme utslaget.
 • Styret er beslutningsdyktig når minst fem medlemmer er til stede.
 • Styret foreslår medlemmer til valgkomité og kritisk revisjonsutvalg.
 • Styret representerer NFS og fatter alle beslutninger som ikke etter lovene er tillagt generalforsamlingen. Styrelederen og de personer som styret peker ut, kan tegne NFS.

 

§ 7. Instrukser

For valgkomiteen gjelder instruks fastsatt av generalforsamlingen. Av instruksen fremgår blant annet at valgkomiteens arbeid skal skje i samråd/samarbeid med styret.
For kritisk revisjonsutvalg gjelder instruks fastsatt av generalforsamlingen. Av instruksen fremgår blant annet at utvalgets arbeid skal skje i samråd/samarbeid med styret.

Andre instrukser og mandater fastsettes av styret.
Det er et krav at regnskapsførselen for NFS foretas av autorisert regnskapsfører.

 

§ 8. Seksjoner

Det kan opprettes egne seksjoner av NFS når dette anses hensiktsmessig. Seksjonene skal understøtte NFSs formål, jfr. § 1. NFS har som mål i størst mulig grad å fungere som en paraplyorganisasjon for de aktuelle seksjonene.

NFSs seksjoner kan omfatte ordinære medlemmer innen et naturlig avgrenset geografisk område (lokallag) eller personer innen et avgrenset interesseområde. I sistnevnte tilfelle kan det åpnes adgang for et særskilt seksjonsmedlemskap for personer som for øvrig ikke fyller alle vilkårene for medlemskap i NFS. Slikt seksjonsmedlemskap gir ikke medlemsrettigheter i NFS.
Det er generalforsamlingen i NFS som avgjør eventuell oppretting, innlemming eller nedlegging av seksjoner.
Seksjonene avgjør selv på sine generalforsamlinger/årsmøter hvem som kan være medlem av seksjonen. Innen seksjonene skal alle medlemmene ha fulle medlemsrettigheter med hensyn til stemmerett og valgbarhet.
Seksjonene skal ha egne lover vedtatt av seksjonens generalforsamling/årsmøte og godkjent av styret i NFS.
Seksjonene skal ledes av et styre på minimum tre medlemmer valgt på seksjonens generalforsamling/årsmøte.

Seksjonens generalforsamling/årsmøte skal behandle:

 • årsberetning
 • regnskap
 • evt. seksjonskontingent
 • valg av styret, valgkomité og revisor
 • andre innkomne forslag

Seksjonsledere kan delta med talerett på NFSs styremøter. NFS kan være representert med talerett på seksjonenes styremøter og generalforsamlinger.

 

§ 9. NFSs stipendfond

NFS har et stipendfond til fremme av norsk farmasøytisk vitenskap. Statutter for Stipendfondet fastsettes av NFSs styre. Fondets midler forvaltes av et stipendstyre som oppnevnes av NFSs styre.

 

§ 10. Oppløsning

Forslag om oppløsning skal være begrunnet i innkalling til generalforsamling. Dersom ¾ av de fremmøtte på generalforsamlingen støtter forslaget om oppløsning, skal forslaget sendes ut til endelig avgjørelse ved uravstemning. Forslaget vedtas hvis ¾ av medlemmene stemmer for oppløsning. Styret plikter å gjennomføre slik uravstemning senest fire uker etter generalforsamlingen og å gjennomføre eventuell oppløsning innen seks måneder etter uravstemningen.

Generalforsamlingen som vedtar oppløsning skal også vedta hvordan NFSs verdier skal fordeles. Generalforsamlingen kan vedta å overlate dette til styret. Verdiene skal fordeles innen NFS oppløses. NFSs verdier skal overlates til formål som er forenlig med NFSs formålsparagraf (§ 1).

Ved oppløsning tar den enkelte seksjon av NFS stilling til videre eksistens og disponerer egne verdier. Dette gjelder allikevel ikke seksjoner som kan betraktes som lokallag av NFS. Lokallag anses som del av NFS ved oppløsning.

scrolltop