Strategi for Norsk Farmasøytisk Selskap - NFS

Strategi for Norsk Farmasøytisk Selskap

 

                                           

2017 – 2022

godkjent 31.05.16

 

1. Innledning

Norsk Farmasøytisk Selskap (NFS) har til formål å påvirke utviklingen innen norsk farmasi, samt å fremme samholdet mellom den farmasøytiske etats samtlige medlemmer (§1, Lover for Norsk Farmasøytisk Selskap).

Dette dokumentet erstatter strategi og handlingsplan for perioden 2014-2017. Viktige oppgaver i foregående periode har vært å stabilisere økonomien, samt videreutvikle Farmasidagene og medlemsnettverket. Sett i et historisk perspektiv har NFS et høyt aktivitetsnivå og en befestet posisjon som faglig møteplass for norske farmasøyter.
I strategi- og handlingsplan for kommende periode er det et ønske å bygge videre på arbeidet som er lagt ned de siste årene. Samtidig er det mål om å tydeliggjøre hvilke områder NFS skal prioritere og hvor selskapets utfordringer og muligheter er forventet å ligge.

 

 

2. Strategiske utfordringer

 

2.1 Farmasidagene og selskapets økonomi

NFS sin viktigste aktivitet er de årlige Farmasidagene. Godt gjennomførte Farmasidager sørger blant annet for at NFS har ressurser til en daglig leder. En daglig leder gir NFS mulighet til å gi medlemmene et godt tilbud, eksempelvis kursvirksomhet, faglige møter, mentorprogram og nettverksgrupper. Det har i flere år vært utfordringer knyttet til oppslutningen om Farmasidagene som truer NFS sin langsiktige drift. Per i dag er dette NFS sin største utfordring.

2.2 Nye digitale møteplasser

NFS har tradisjonelt vært en fysisk møteplass for farmasøyter. Framvekst av nye digitale møteplasser kan på lengre sikt erstatte den rollen NFS har i dag. For fortsatt å være en relevant organisasjon for neste generasjon farmasøyter vil digitale møteplasser bli et nøkkelområde å håndtere.

2.3 Stipendfondet

NFS forvalter stipendiemidler til farmasøytisk forskning. Det er per i dag utfordringer knyttet til å dele ut midlene til gode prosjekter. Kjennskapen til fondet er også begrenset.

 

 

3. Strategi

NFS sin strategi for perioden 2017 – 2022 vil være strukturert rundt fire satsningsområder: (1) Farmasifaglig møteplass, (2) kompetente farmasøyter, (3) synliggjøring av norsk farmasi og (4) bærekraftig organisasjon

 

3.1 Farmasifaglig møteplass

• NFS skal fortsette å legge til rette for at farmasøyter møtes og diskutere faglige problemstillinger. En av NFS´ viktigste roller er å legge til rette for debatt. Også temaer som kan være omstridte innen profesjonen, men hvor åpen meningsutveksling er viktig for å komme videre.
• Det skal løpende vurderes hvordan Farmasidagene skal utvikles og endres for å tilpasse seg deltagere og utstillere.
• Samtidig som tradisjonelle møteplasser skal videreføres må NFS bli aktuelle for en ny generasjon farmasøyter. Et prioritert område for neste periode vil være å etablere aktiviteter som sørger for dette.

3.2 Kompetente farmasøyter

• Den farmasøytiske profesjonen er bare så god som de personene som er en del av den. NFS skal være en aktiv bidragsyter til at norske farmasøyter er så kompetente som mulig og at kompetansen utnyttes.
• NFS vil primært fokusere på videreutvikling av utdannede farmasøyter. Rekruttering til bransjen og grunnutdanningen er også sett på som strategisk viktige områder, men per i dag ikke satsningsområder for NFS.
• NFS vil i neste 5-årsperiode videreføre eksisterende aktiviteter med stipendfond, etikkråd, kurs og mentorprogram.

3.3 Synliggjøring av norsk farmasi

• NFS skal videreformidle informasjon og synliggjøre norsk farmasi gjennom sitt nettverk. Dette gjelder både internt i profesjonen og utad.
• Et område NFS i større grad kan bidra på er videreformidling av aktiviteter innenfor relevante fagområder. Dette for å sikre god deltagelse av farmasøyter i strategisk viktige, samt lærerike fora.
• NFS har ikke som mål å generere eget innhold til media.

3.4 Bærekraftig organisasjon

• NFS skal sikte mot et begrenset overskudd i neste 5-årsperiode. Dette vil gi selskapet en sunn økonomi og rustet for eventuelle nedgangsperioder. I det lange løp skal NFS levere et null-resultat.
• Med en fast ansatt er NFS sårbare for endringer. NFS skal i større grad holde systemer som sikrer god videre drift, eksempelvis dersom nåværende daglig leder velger å slutte i sin stilling.

scrolltop