Strategi for Norsk Farmasøytisk Selskap - NFS

Strategi for Norsk Farmasøytisk Selskap

 

                                           

2022 – 

revidert og godkjent 25.08.23

Frem til 2022 har Norsk Farmasøytisk Selskap hatt en 4-års strategiplan, men fra og med 20.8.22 er det ønskelig at strategien skal være en mer kontinuerlig prosess. Visjon, misjon, strategiske pillarer, og fundament skal benyttes aktivt i styremøtene for å rettlede diskusjoner, gjøre prioriteringer, og for å ta beslutninger.
De strategiske pillarene skal evalueres hvert 1-2 år med tanke på om de støtter opp under NFS sin visjon og misjon sett i lys av omstendigheter i samfunnet og helsevesenet, og behov blant farmasøyter. Videre skal tiltak og aktiviteter evalueres 1-2 ganger i året.

 

VISJON
Farmasøyter overalt!

 

MISJON
NFS har til formål å påvirke utviklingen og fremme samholdet innen norsk farmasi

 

STRATEGISKE PILARER:

Kompetanse
Synlighet
Samhold og samarbeid

 

FUNDAMENT:

Kvalitet
Kommunikasjon
Økonomisk stabilitet

 

 

KOMPETANSE

NFS skal bidra til at farmasøyter tilpasser seg endringer i samfunnet, som kunnskap om nye avanserte behandlinger,  digitalisering, automatisering, tverrfaglighet og  bærekraft.

 

Eksempler:

 • Spesialisering med praksis, for å møte kompleksiteten og dybdeforståelse i fremtidig og nye arbeidsoppgaver for farmasøyter
 • Kompetanseutvikling for å få flere farmasøyter i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, og innen produksjon
 • Arrangere kurs og fagmøter
 • Kontinuerlig videre- og etterutdanning for sertifisering av kompetanse (faglige oppdateringer, fordypningskurs, oppdateringskurs)

 

 

SYNLIGHET

NFS bidrar til å synliggjøre farmasøytenes kompetanse i samfunnet.

 

Eksempler:

 • Vise frem farmasøytenes mulighetsrom til farmasøyter og farmasistudenter
 • Vise fram farmasøytisk kompetanse for pasienter, beslutningstakere i helsevesenet, andre yrkesgrupper av helsepersonell
 • Vise fram farmasøyter, farmasøytisk kompetanse og arbeidsmuligheter for potensielle farmasistudenter
 • Dokumentere, legge til rette for og kommunisere verdien av å bruke farmasøytisk kompetanse i helsevesenet

 

 

SAMARBEID OG SAMHOLD

NFS bygger samhold mellom farmasøyter og legger til rette for samarbeider med andre.

 

Eksempler:

 • Samarbeid med andre farmasøytiske organisasjoner, akademiske institusjoner/forskere, og andre relevante aktører
 • Samarbeid mellom forskjellige helseprofesjoner
 • NFS legger til rette for en faglig og sosial møteplass for alle farmasøyter

scrolltop