Statutter - NFS

Statutter

 

Statutter for Norsk Farmasøytisk Selskaps stipendfond til fremme av norsk farmasøytisk forskning og vitenskap

 

§1
Fondets formål er å gi økonomisk støtte til fremme av norsk farmasøytisk forskning. Dette omfatter internasjonal synliggjøring av forskningen, samt stimulering av norske, farmasøytiske forskertalenter. Styret i Norsk Farmasøytisk Selskap kan utarbeide nærmere retningslinjer for utdeling av midler fra fondet.

§2
Fondets midler skaffes til veie ved at styret i Norsk Farmasøytisk Selskap foretar avsetninger til stipendfondet. Det søkes også å tilføre fondet midler fra andre kilder som farmasøytisk industri og apotekkjeder og andre aktuelle kilder. Med samtykke av styret i Norsk Farmasøytisk Selskap, kan særlige fonds og stipend med spesielle regler, også forvaltes av stipendfondet. Styret i Norsk Farmasøytisk Selskap fastsetter hvor mye av stipendfondets midler som kan utdeles hvert år.

§3
Fondets midler forvaltes av sekretariatet i Norsk Farmasøytisk Selskap. Det tas sikte på best mulig forrentning av pengene, men pengene kan ikke plasseres i aktiviteter med lavere sikkerhet enn bankinnskudd. Regnskapet for stipendfondet revideres av Norsk Farmasøytisk Selskaps kritiske revisjonsutvalg og legges frem for generalforsamlingen sammen med selskapets regnskap.

§4

Fondets midler fordeles av et stipendstyre på fem medlemmer som oppnevnes av styret i Norsk Farmasøytisk Selskap. Det tilstrebes en kombinasjon av kontinuitet og fornyelse i stipendstyret, og stipendstyret bør samlet ha bred kompetanse innenfor farmasien. Normalt byttes ett medlem i stipendstyret ut hvert år, men medlemmet kan gjenvelges. Stipendstyret velger selv sin leder for et år ad gangen. Styret i Norsk Farmasøytisk Selskap utpeker en sekretær til stipendstyret fra sitt styre som rapporterer tilbake til NFS´ styre. Utgifter i forbindelse med stipendstyrets virksomhet dekkes av Norsk Farmasøytisk Selskap.

§5
Stipendstyret står fritt med hensyn til utdeling av fondets midler innenfor det i §1 oppsatte formål.

scrolltop