Etiske retningslinjer for farmasøyter - NFS

Etiske retningslinjer for farmasøyter

 

Etiske retningslinjer for farmasøyter er utformet i tråd med intensjonen i

 

NB! Etiske elementer som det finnes detaljerte bestemmelser for i lovverket, er ikke utdypet i retningslinjene. Dette gjelder blant annet taushetsplikten, som er inkludert i Helsepersonelloven.

Klikk her for å lese bakgrunn for de etiske retningslinjene for farmasøyter

 

Systematikken for de etiske retningslinjene er følgende:

 • Det formuleres et prinsipp, som kort forklares med litt bakgrunnskunnskap
 • Deretter formuleres en retningslinje som følger av prinsippet
 • Til slutt kommer en kommentar, hvor retningslinjen utdypes

Nedenfor finner du prinsippene og retningslinjene med lenker til kommentarene.

 

Klikk her for etikkbrosjyren, «den lille røde»

 

 

Prinsipp 1 FREMME AV HELSE

Det fremste mål for farmasøytisk virksomhet er helse – for den enkelte bruker av farmasøytiske produkter og tjenester spesielt og for befolkningen generelt. God helse er en av de viktigste forutsetninger for trivsel og velvære, som igjen er viktig for høy livskvalitet.

Retningslinje  nr. 1

 • 1.1  Farmasøyten skal arbeide for at legemidler fremstilles, distribueres og brukes til beste for pasientene.
 • 1.2 Farmasøyten skal utføre sitt arbeid i samsvar med anerkjente faglige standarder og vitenskapelige prinsipper.
 • 1.3 Farmasøyten skal bidra til at pasienten får best mulig faglig legemiddelveiledning.

Kommentarer til Retningslinje nr. 1

 

Prinsipp 2 RESPEKT FOR INDIVIDET

Det er pasienten den farmasøytiske virksomhet er til for. Derfor står pasientens interesser helt sentralt i farmasøytens yrkesutøvelse.

Retningslinje  nr. 2

 • 2.1 Pasienten autonomi skal respekteres.
 • 2.2 Farmasøyten skal respektere pasientens personlige integritet.
 • 2.3 Farmasøyten skal respektere pasientens kulturelt eller verdimessig baserte syn på helse og behandling.

Kommentarer til Retningslinje nr. 2

 

Prinsipp 3 FAGLIG INTEGRITET

I likhet med mange andre yrkesutdanninger skal også farmasien utøves i samsvar med bestemte faglige krav. Farmasøyten skal være faglig redelig og uavhengig. Prinsippet om faglig integritet omtales også som prinsippet om faglig autonomi eller prinsippet om faglig uavhengighet.

Retningslinje nr. 3

 • 3.1 Farmasøyten skal sørge for å være faglig oppdatert til enhver tid.
 • 3.2 Farmasøyten skal basere sin opplysnings- og rådgivningsvirksomhet og sitt arbeid forøvrig på den farmasøytiske kunnskap.
 • 3.3 Hvis arbeidsgiver krever eller ønsker at farmasøyten handler i strid med det faglige forsvarlige, plikter farmasøyten å gi uttrykk for sine faglige innvendinger.

Kommentarer til Retningslinje nr. 3

 

Prinsipp 4 TILLIT

Tillit er en nødvendig forutsetning for at farmasøyten skal kunne yte sitt beste i faget, det vil si å gi den faglige bistand som best fremmer helsen for den enkelte og samfunnet. Selv om tillit er et middel til helsemålet, har tillit også verdi i seg selv.

Retningslinje nr.  4

 • 4.1 Farmasøyten skal utføre sitt arbeid på en tillitvekkende måte.
 • 4.2 Farmasøyten skal ikke motta gave eller annen ytelse eller fordel som er egnet til, eller av giver ment, å skulle påvirke farmasøytens yrkesutøvelse.
 • 4.3 Farmasøyten skal ikke gi eller tilby gave, ytelse eller annen fordel i den hensikt, eller med den mulige virkning, å påvirke andres yrkesutøvelse.

Kommentarer til Retningslinje nr. 4

 

Prinsipp 5 KOLLEGIALITET

Grunnbetydningen av kollegialitet skriver seg fra den romerske forfatningen, som krevde to personer – kolleger – til et embete for å forhindre maktmisbruk. Kjernen i kollegialitetsprinsippet er fortsatt at personer som tilhører samme profesjon eller arbeidsplass skal hjelpe og korrigere hverandre med sikte på best mulig yrkesutøvelse til fordel for det samfunn de skal tjene.

Retningslinje  nr. 5

 • 5.1 Farmasøyten skal til enhver tid opptre med sikte på å fremme en god profesjonskultur og virksomhetskultur.
 • 5.2 Farmasøyten skal ikke beskytte kolleger som skader profesjonens anseelse.
 • 5.3 Farmasøyten kan ha en rett, og noen ganger en plikt, til å varsle om kritikkverdige forhold.

Kommentarer til Retningslinje nr. 5

scrolltop