Stipendtildeling 2009 - NFS

Stipendtildeling 2009

 

I søknadsåret 2008/2009 var det 30 søkere som ble tildelt til sammen kr 375 000. Fordelingen var som følger:

 

 

Alliance apotek / Boots apoteks minnefond etter Stein William Tidemann-Andersen

Til støtte for farmasistudenter som ønsker å gjennomføre prosjekter innen primærapotek, gjerne med internasjonal vinkling.
Kr 60 000 tildeles:

 

Camilla Torset Berg, Student, Institutt for farmasi, Universitetet i Tromsø
kr. 5 000 til prosjektet «Gjennom tverrfaglig arbeid studere pasienters legemiddelrelaterte problemer for å hindre reinnleggelse på sykehus ved kroniske lidelser»

Karine Wabø Ruud, Stipendiat, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
kr 25 000 til prosjektet «Opplæring av helsepersonell fra utvalgte helsesentre i Sør-Afrika om identifisering og rapportering av bivirkninger fra HIV medisiner»

Line Henrikke Hiorth, Student, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
kr. 5 000 til prosjektet «Gravide og spebarnsmødres risikooppfatning og vurdering ved bruk av antibiotika i svangerskap og ammeperiode»

Merethe K. Omdal, student, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
kr. 5 000 til prosjektet «Hva kjennetegner brukere ved vektreduserende legemidler i Norge?»

Monica Skaar-Halsne, Student, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
kr. 5 000 til prosjektet «Gravide og spebarnsmødres risikooppfatning og vurdering ved bruk av antibiotika i svangerskap og ammeperiode»

Phuong Ngoc Huynh, Avdelingsleder, Sykehusapoteket i Drammen
kr. 10 000 til mastergrad i klinisk farmasi, Arbedeen, Skottland

Stian Skogly, Student, Institutt for farmasi, Universitetet i Tromsø
kr. 5 000 til prosjektet «Gjennom tverrfaglig arbeid studere pasienters legemiddelrelaterte problemer hos pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom for å hindre reinnleggelse på sykehus»

 

 

Apotek 1 – stipendet for kompetanse og kvalitet

Tildeles farmasøyter som vil arbeide med problemstillinger knyttet til bruk av kompetanse i møte med kunden og kvalitetsutvikling i primærapotek.
Kr 60 000 tildeles:

 

Elin Høien Bergene, Sykehusfarmasøyt, Sykehusapoteket i Trondheim
kr. 30 000 til prosjektet «Riktig legemiddelbruk ved bruk av audiovisuell informasjon på nettstedet www.legemiddelbruk.no»

Hedvig Nordeng, 1. Amanuensis, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
kr. 30 000 til prosjektet «Sikkerhet ved bruk av antibiotika i svangerskapet – med spesiell fokus på erytromycin og medfødte hjertemisdannelser»

 

 

Vitusapotek – stipend for apotekutvikling

Tildeles farmasøyter som ønsker å bidra til øket forståelse og kunnskaper om farmasøytiske tjenester i apotek. Stipendiemidlene kan brukes til: evaluering av eksisterende tjenester, fortrinnsvis fokus på bidrag til verdiskapning i et folkehelseperspektiv og bidrag til å underbygge apotek som en faghandel; behovskartlegging og utvikling av nye tjenester og læring om erfaring med tjenester i apotek fra andre land for å kunne sette slike erfaringer i et norsk perspektiv.
Kr 60 000 tildeles:

 

Cathrine Kjeldby, Sykehusfarmasøyt, Sykehusapoteket Rikshospitalet
kr. 10 000 til prosjektet «Pasienter som behandles med warfarin – hvilken kunnskap og hvilket informasjonsbehov har de om sin behandling?»

Elin Høien Bergene, Sykehusfarmasøyt, Sykehusapoteket i Trondheim
kr. 15 000 til prosjektet «Riktig legemiddelbruk ved bruk av audiovisuell informasjon på nettstedet www.legemiddelbruk.no»

Helle Håkonsen, Stipendiat, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
kr. 10 000 til prosjektet «Legemiddelbruk blant etniske minoriteter; holdninger og ‘adherence’ til legemiddelbehandling blant norsk-pakistanere i Oslo»

Katerina Nezvalova-Henriksen, Avdeling for samfunnsfarmasi, Universitetet i Oslo
kr. 15 000 til prosjektet «Konsekvenser ved bruk av migrenemidler og smertestillende på svangerskapsutfall»

Therese Håkedal Eide, Sykehusfarmasøyt, Sykehusapoteket Rikshospitalet
kr. 10 000 til prosjektet «Pasienter som behandles med warfarin – hvilken kunnskap og hvilket informasjonsbehov har de om sin behandling?»

 

 

Apoteker Morten Nyegaard og hustru Katrine Nyegaards legat

Tildeles farmasøyt som driver forskning med tilknytning til immunologi, kreft eller hjerte/ karsykdommer.
Kr 30 000 tildeles:

Siver Mostue, Stipendiat, NTNU, Trondheim
kr. 15 000 til prosjektet «Molekylær karakterisering av brystkreft – sammenheng mellom MR-avbildning, genomikk, metabolomikk og sykdomsutfall»

Tove Julie Evjen,
PhD student, Universitetet i Oslo
kr. 15 000 til prosjektet «Ultralydresponsive liposomer som bærere av kjemoterapeutiske virkestoff»

 

 

Apoteker Erling Fagerhaugs stipendfond

Tildeles apotekarbeidende farmasøyt for studier i apotekfarmasi.
Kr 10 000 tildeles:

Elin Høien Bergene, Sykehusfarmasøyt, Sykehusapoteket i Trondheim
kr. 10 000 til prosjektet «Riktig legemiddelbruk ved bruk av audiovisuell informasjon på nettstedet www.legemiddelbruk.no»

 

 

Pfizers stipend

Kr 35 000 tildeles:

 

Anne Gerd Granås, Førsteamanuensis, Universitetet i Bergen
kr. 35 000 til utarbeidelse av norsk lærebok i samfunnsfarmasi

 

 

Norsk Farmasøytisk Selskaps stipend

Til utførelse av teoretiske og praktiske studier og arbeider som kan tjene til å fremme norsk farmasøytisk vitenskap.
Kr 120 000 tildeles:

 

Anne B. Hegge, Stipendiat, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
kr. 10 000 til prosjektet «Utvikling og karakterisering av topikale formuleringer til bruk ved fotodynamisk terapi (PDT)»

Astrid Gjelstad, Stipendiat, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
kr. 10 000 til prosjektet «Elektromembran ekstraksjon av basiske legemidler fra biologiske matrikser»

Benjamin Endré Larsen, Stipendiat, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
kr. 15 000 til prosjektet «Sentrale aspekter ved metabolismen til celler innkapslet i biopolymermatriser»

Helene Jonassen, Stipendiat, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
kr. 5 000 til prosjektet «Mukoadhesive formuleringer og oral stedsspesifikk målstyring av legemidler»

Ingvild Klevan, PhD-student,Institutt for farmasi, Universitetet i Tromsø
kr. 10 000 til prosjektet «Mot økt forståelse av tablettegenskaper gjennom komprimeringsparametere ved tabletteringsprosessen»

Johanna Kanzer, Stipendiat, Institutt for farmasi, Universitetet i Tromsø
kr. 7 000 til prosjektet «Oral biotilgjengelighet av legemidler med dårlig løselighet»

Linda Salbu, Stipendiat, Institutt for farmasi, Universitetet i Tromsø
kr. 10 000 til prosjektet «Undersøkjing av materialeigenskapane til låg- og høgmetoksylert pektin ved hjelp av kompremering i ein komprimeringssimulator»

Marianne Lilletvedt, Stipendiat, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
kr. 10 000 til prosjektet «Formulering av parenterale preparater av den fotosensibiliserende forbindelse TPCS 2a til anvendelse innen fotokjemisk internalisering (PCI)»

Ravinder Singh, Stipendiat, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
kr. 15 000 til prosjektet «Formulering av topikale preparater til fotodynamisk terapi (PDT) basert på nanostrukturelle bærere»

Rune Amundsen, Stipendiat, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
kr. 8 000 til prosjektet «Farmakokinetisk interaksjon mellom kalsineurinhemmere og statiner»

Tone Haukvik, Stipendiat, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
kr. 10 000 til prosjektet «Behandling av infeksjoner i munnhulen ved hjelp av fotodynamisk terapi (PDT)»

Tom Erik Grønhaug, Stipendiat, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
kr. 10 000 til prosjektet «Pektiner fra medisinplanter fra Mali, kan de dempe sykdommer relatert til immunsystemet?»

 

scrolltop