Stipendtildeling 2008 og tidligere - NFS

Stipendtildeling 2008 og tidligere

 

Hva har NFS Stipendfond bidratt til i årene 1989-2005?

I perioden 1989-2005 er det blitt delt ut i overkant av 3,7 millioner til totalt 294 forskjellige mottagere. I den samme perioden har 101 forskjellig doktorgradsstudenter mottatt støtte via Stipendfondet. En lang rekke ulike prosjekter har fått støtte innenfor blant annet farmasøytiske tjenester i apotek, kompetansebruk og kompetanse- og kvalitetsutvikling i primærapotek, fokus på synliggjøring av farmasøytens kompetanse og rolle for å fremme riktig legemiddelbruk, og innen fagområder som er viktige for farmasøytisk industri, som for eksempel galenisk farmasi, farmasøytisk teknologi inklusive relevant informasjonsteknologi, kjemisk og biologisk analyse og farmakologi.

Prosjekter innen et vidt spekter av problemstillinger har fått støtte fra NFS Stipendfond:

 • organometallisk kjemi
 • fototoksisitet
 • reseptor regulering
 • liposompreparater
 • omsorg ved livets slutt
 • tilsynsfarmasøytens rolle
 • antibiotika rester i mat
 • HIV/AIDS i Sør-Afrika
 • farmakoepidemiologi
 • biomembraner
 • naturlegemidler hos kreftpasienter
 • proteinbasert vaksine mot meningokokksykdommer

 

 

Stipendtildeling 2007/2008:

Alliance apotek / Boots apoteks minnefond etter Stein William Tidemann-Andersen

Til støtte for farmasistudenter som ønsker å gjennomføre prosjekter innen primærapotek, gjerne med internasjonal vinkling.
Kr 60 000 tildeles:

Hilde Erdal, Universitetet i Tromsø
kr 10 000 til prosjektet «Klassifisering og vurdering av klinisk relevante avvik ved resepter»

Gro Cecilie Havnen, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo / Giftinformasjonen
kr. 25 000 til prosjektet «Behandling av urinveisinfeksjon med tranebær versus antibiotika. Konsekvenser ved bruk av urtemedisiner under svangerskapet»

Helle Håkonsen, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
kr. 25 000 til prosjektet «Evaluering av legemiddeløkonomiske tiltak i Norge. Delprosjekt: «Adherence til antihypertensiv behandling etter generisk substitusjon»

 

 

Apotek 1 – stipendet for kompetanse og kvalitet

Tildeles farmasøyter som vil arbeide med problemstillinger knyttet til bruk av kompetanse i møte med kunden og kvalitetsutvikling i primærapotek.
Kr 60 000 tildeles:

Lone Holst, Stipendiat, Universitetet i Bergen
kr. 10 000 (midler overført fra i fjor) til prosjektet «Bruk av urtemedisin blant gravide»

Phuong Ngoc Huynh, Sykehusapoteket Drammen
kr. 17 500 til studieopphold i Skottland i forbindelse med klinisk farmasi og fortsettelse av mastergrad i klinisk farmasi

Morten Jonassen, Apoteket Rosen, Danmark
kr. 15 000 til prosjektet «Tromboseprofylakse hos langtidsinnlagte pasienter»

Kristin Slettvåg, Haukeland Sykehusapotek, Bergen
kr. 10 000 til mastergradstudie i klinisk farmasi ved the Robert Gordon University, Aberdeen, Skottland

Eli Tverborgvik, Haukeland Sykehusapotek, Bergen
kr 17 500 til mastergradsstudie i klinisk farmasi ved the Robert Gordon University, Aberdeen, Skottland

 

 

Vitusapotek – stipend for apotekutvikling

Tildeles farmasøyter som ønsker å bidra til øket forståelse og kunnskaper om farmasøytiske tjenester i apotek. Stipendiemidlene kan brukes til: evaluering av eksisterende tjenester, fortrinnsvis fokus på bidrag til verdiskapning i et folkehelseperspektiv og bidrag til å underbygge apotek som en faghandel; behovskartlegging og utvikling av nye tjenester og læring om erfaring med tjenester i apotek fra andre land for å kunne sette slike erfaringer i et norsk perspektiv.
Kr 60 000 tildeles:

Therese Håkedal Eide, Rikshospitalet, Oslo
kr 3 000 til prosjektet «Farmasøytsamtale med Marevanpasient – hvordan innføre dette på avdelingen?»

Cathrine Kjeldby, Rikshospitalet, Oslo
 kr 10 000 til prosjektet «Farmasøytsamtale med Marevanpasient – hvordan innføre dette på avdelingen?»

Reidun Lisbet Skeide Kjome, Stipendiat, Universitetet i Bergen
kr. 37 000 til prosjektet «Diabetestjenesten og egenmåling på norske apotek»

Niklas Nilsson,
Rikshospitalet, Oslo
kr. 10.000 til prosjektet «Farmasøytsamtale med Marevanpasient – hvordan innføre dette på avdelingen?»

 

 

Actavis Norway AS

Til forskning eller videreutdannelse innen samfunnsfarmasi, fortrinnsvis med fokus på synliggjøring av farmasøytens kompetanse og rolle for å fremme riktig legemiddelbruk. Stipendiet kan søkes av hovedfagsstudenter.
Kr 35 000 tildeles:

 

Karine Wabø Ruud, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
kr 10 000 til prosjektet «Opplæring av helsepersonell i utvalgte offentlige sykehus/klinikker i Sør-Afrika om identifisering og rapportering av bivirkninger ved HIV medisiner»

Lone Holst, Universitetet i Bergen
kr 10 000 til prosjektet «Bruk av urtemedisin blant gravide»

Silje Engdal, Stipendiat, NTNU, Trondheim
kr 15 000 til prosjektet «Evaluering av sambruksinteraksjoner mellom legemidler og urter som brukes av kreftpasienter»

 

 

Alpharma AS stipend

Kr 10 000 tildeles:


Elin Høien Bergene
, Sykehusapoteket i Trondheim
kr. 10 000 til prosjektet «En «audit» av post-operativ smertebehandling av nyfødte gastroschisebarn, illustrert av simulerte plasma morfin konsentrasjoner»

 

 

Pfizers stipend

Kr 35 000 tildeles:

Hege Kersten, Sykehusapoteket Aker
kr. 25 000 til prosjektet «Klinisk betydning av medikamentindusert antikolinerg belastning hos sykehjemspasienter. En kontrollert intervensjonsstudie med tverrfaglige legemiddelgjennomganger»

Øyvind Jørgensen, Haukeland Sykehusapotek
kr. 10 000 til prosjektet «Avrunding av cytostatikadoser; et nytt konsept som kan spare tid og penger»

 

 

MSD stipend

Kr 12 600 tildeles:

Marte Balchen, Stipendiat, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
kr. 12 500 til prosjektet «Elektrokinetisk migrasjon over kunstige væskemembraner, et helt nytt konsept for isolering og oppkonsentrering av peptider»

 

 

Apoteker Morten Nyegaard og hustru Katrine Nyegaards legat

Tildeles farmasøyt som driver forskning med tilknytning til immunologi, kreft eller hjerte/ karsykdommer.
Kr 20 000 tildeles:

Renate Elenjord, Stipendiat, Universitetet i Tromsø
kr 10 000 til prosjektet «Bisfosfonater i kreftbehandling; – Effekt av bisfosfonater på uttrykk og aktivering av matriks metalloproteinaser i kreftceller»

Janne Erikke Mjelle, Stiendiat, Universitetet i Tromsø
kr 10 000 til prosjektet «Studier av murin SLE lupus nefritt: Anti-DNA antistoffer og hvordan de virker på antigener i glomeruli. Fra anti-dsDNA antistoffer til glomerulinefritt i (NZBxNZW)F1 mus»

 

 

Norsk Farmasøytisk Selskaps stipend

Til utførelse av teoretiske og praktiske studier og arbeider som kan tjene til å fremme norsk farmasøytisk vitenskap.
Kr 90 000 tildeles:

Anders Svadberg, Stipendiat, Universitetet i Tromsø
kr. 10 000 til prosjektet «Forståelsen av det fundamentale innen F-18-kjemi for utvikling av ny teknologi for merking innen positron emisjons tomografi (PET)»

Håvard Loftheim, Stipendiat, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
kr. 10 000 til prosjektet «Utvikling av proteomikkmetode for identifisering og bestemmelse av nye markører til diagnose av akutte rejeksjonsepisoder hos organtransplanterte pasienter»

Ine Blankenberg Skottheim, Stipendiat, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
kr. 15 000 til prosjektet «Undersøkelse av effekt av bariatrisk kirurgi på absorpsjon av atorvastatin»

Ingvild Austarheim, Stipendiat, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
kr. 15 000 til prosjektet «Etnofarmakologisk prosjektarbeid i Mali for å øke kunnskap om tradisjonelt benyttede planter, med fokus på planter til behandling av mavesår»

Rune Amunsen, Stipendiat, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
kr 10 000 til prosjektet «Farmakokinetisk interaksjon mellom kalsineurinhemmere og statiner»

Sanko Hoan Nguyen, Stipendiat, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
kr. 15 000 til prosjektet «Formulering av liposomer for beskyttende funksjoner i munnhulen»

Sara Bremer, Stipendiat, Rikshospitalet, Oslo
kr. 15 000 til prosjektet «Individuell immunmodulering ved transplantasjon. Mykofenolat: Farmakokinetikk, -dynamikk og -genetikk»

 

 

 

Stipendtildeling 2006/2007:

Alliance apotek / Boots apoteks minnefond etter Stein William Tidemann-Andersen

Til støtte for farmasistudenter som ønsker å gjennomføre prosjekter innen primærapotek, gjerne med internasjonal vinkling.
Kr 60 000 tildeles:

 

Kjell Hermann Halvorsen, Universitetet i Bergen
kr 35 000 til prosjektet «Legemiddelgjennomgang hos mottakere av hjemmesykepleietjenester gjennom tverrfaglig samarbeid»

Silje Søviknes, Hagavik
kr 10 000 til kurs i Helseledelse som del av Masterutdanning i farmasi og til studieopphold i Skottland

 

 

Apotek 1 – stipendet for kompetanse og kvalitet

Tildeles farmasøyter som vil arbeide med problemstillinger knyttet til bruk av kompetanse i møte med kunden og kvalitetsutvikling i primærapotek.
Kr 60 000 tildeles:

 

Phuong Ngoc Huynh, Mjøndalen
kr 20 000 til Mastergrad i klinisk farmasi, Aberdeen, Skottland.

Niklas Nilsson, Rikshospitalet, Oslo
kr 5 000 til kurs i klinisk farmasi «Tackling Inequalities in the Delivery of Pharmaceutical Care», Edinburgh

Inger Lise Kolstad, Bergen
kr 10 000 til støtte til Mastergrad i klinisk farmasi, Aberdeen, Skottland

Eli Tverborgvik, Bergen
kr 10 000 til støtte til Mastergrad i klinisk farmasi, Aberdeen, Skottland

Cecilie Haukereid, Oslo
kr 5 000 til støtte til presentasjon av egne forskningsresultater på Diabetesforum 2007, Oslo, «Legemiddelgjennomganger i apotek for pasienter med type 2-diabetes»

 

 

Vitusapotek – stipend for apotekutvikling

Tildeles farmasøyter som ønsker å bidra til øket forståelse og kunnskaper om farmasøytiske tjenester i apotek. Stipendiemidlene kan brukes til: evaluering av eksisterende tjenester, fortrinnsvis fokus på bidrag til verdiskapning i et folkehelseperspektiv og bidrag til å underbygge apotek som en faghandel; behovskartlegging og utvikling av nye tjenester og læring om erfaring med tjenester i apotek fra andre land for å kunne sette slike erfaringer i et norsk perspektiv.
Kr 41 000 av totalt kr 60 000 tildeles:

 

Halldis Kartveit Høyland, Tromsø
kr 6 000 til studieopphold i Skottland som del av en masterutdanning i farmasi (obs! takket nei til stipend)

Reidun Lisbeth Skeide Kjome, Apoforsk, Bergen
kr 35 000 til dr.gradsprosjektet «Personer med type 2 diabetes – identifisering av viktige områder for apotekenes rådgivning»

 

 

Actavis Norway AS

Til forskning eller videreutdannelse innen samfunnsfarmasi, fortrinnsvis med fokus på synliggjøring av farmasøytens kompetanse og rolle for å fremme riktig legemiddelbruk. Stipendiet kan søkes av hovedfagsstudenter.
Kr 35 000 tildeles:

Janne Marit Midtflå, Ler
kr 5 000 til masterstudium innen bruk av anxiolytika og hypnotika/sedativa hos eldre i 2004-2005

Malin Davidsson,
Lovisenberg sykehus
kr 10 000 til prosjekt innen kvalitetsforbedring av legemiddelterapi på sykehjem gjennom tverrfaglig samarbeid

Randi Nyhammer-Taklo
kr 20 000 til videreutdannelse av kompetansehevning av helseøkonomi

 

 

GE Healthcare’s stipend

Det utdeles stipendier a kr 35 000 til farmasøytiske kandidater som har utført eller planlegger prosjekter innen fagområder som er viktige for farmasøytisk industri, eksempelvis galenisk farmasi, farmasøytisk teknologi inklusive relevant informasjonsteknologi, kjemisk og biologisk analyse og farmakologi. Stipendiet kan også utdeles til studieopphold ved andre læresteder innen faget.
Kr 70 000 tildeles:

 

Anne Bee Hegge, Oslo
kr 35 000 til  dr.gradsprosjektet «Utvikling og karakterisering av topikale formuleringer til bruk ved fotodynamisk terapi i munnhulen»

Eili Tranheim Kase, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
kr. 35 000 til dr.gradsprosjektet «22-S-hydroxycholesterol: farmakologisk rolle i behandling av type 2 diabetes og fedme»

 

 

Apoteker Morten Nyegaard og hustru Katrine Nyegaards legat

Tildeles farmasøyt som driver forskning med tilknytning til immunologi, kreft eller hjerte/ karsykdommer.
Kr 20 000 tildeles:

 

Bjørn Winther, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
kr 10 000 til deltagelse på kurs ved Department of Biomolecular Mass Spectrometrym, Utrecht, Nederland: «Utvikling av LC-MS metode for diagnose av småcellet lungekreft»

Pål Falck, Farmasøytisk institutt,Universitetet i Oslo
kr 10 000 til deltagelse ved og presentasjon av egne forskningsresultater på 27th Annual Meeting International Society for Heart and Lung Transplatation, San Francisco, USA

 

 

Apoteker Erling Fagerhaugs stipendfond

Tildeles apotekarbeidende farmasøyt for studier i apotekfarmasi.
Kr 10 000 tildeles:

 

Henrik Andersgaard, Oslo
kr 10 000 til presentasjon av egne forskningsresultater ved 38th International Congress for the History of Pharmacy, Sevilla, Spania

 

 

Norsk Farmasøytisk Selskaps stipend

Til utførelse av teoretiske og praktiske studier og arbeider som kan tjene til å fremme norsk farmasøytisk vitenskap.
Kr 70 000 tildeles:

 

Astrid Gjelstad, Oslo
kr 10 000 til presentasjon av egne forskningsresultater ved 31st International Symposium on High Performance Liquid Phase Separations and Realated Techniques, Ghent, Belgia

Dag Erlen Olberg, Oslo
kr 12 500 til presentasjon av egne forskningsresultater ved 2007 Annual Meeting of Society of Nuclear Medicine (SNM), Washington DC, USA,
«Utvikling av nye Fluor-18-synthoner for merking av vektorer til positron emisjons tomografi (PET)»

Elin Bergseng, Oslo
kr 15 000 til presentasjon av egne forskningsresultater ved 13th International Congress of Immunology, Rio de Janeiro, Brasil,
«Peptidbinding til HLA-DQ2 og utvikling av peptidblokkere for behandling av cøliaki»

Hege Sletvold, Tromsø
kr 10 000 til presentasjon av egne forskningsresultater 4th Conference on Functional Genomics of Gram-Positive Microorganisms, Pisa, Italia

Kristin Odlo, Rælingen
kr 10 000 til presentasjon av egne forskningsresultater ved 41st IUPAC World Chemistry Congress, Torino, Italia, «Syntese, studier av biologisk aktivitet og struktur-aktivitetsstudieer av nye tubulinhemmere»

Nils Tore Vethe
, Oslo
kr 10 000 til presentasjon av egne forskningsresultater 10th International Congress for therapeutic Drug Monitoring & Clinical Toxicology, Nice, Frankrike,
«Individuell immunmodulering hos transplanterte – mykofenolats farmakokinetikk og farmakodynamikk»

Nina Pettersen Hessvik, Oslo
kr 12 500 til presentasjon av egne forskningsresultater ved Nuclear Receptor Pathways to Metabolic Regulation, Colorado, USA, «Regulering av glukose- og lipidmetabolisme i skjelettmuskelceller: Metabolsk fleksibilitet og betydning av kjernereseptorer»

Tone Haukvik,
Oslo
kr 10 000 til presentasjon av egne forskningsresultater ved The 12th Congress of the European Society for Photobiology, Bath, England, «Behandling av infeksjoner i munnhulen ved hjelp av fotodynamisk terapi (PDT)»

 

 

Stipendtildeling 2005/2006:

Alliance apotek / Boots apoteks minnefond etter Stein William Tidemann-Andersen

Til støtte for farmasistudenter som ønsker å gjennomføre prosjekter innen primærapotek, gjerne med internasjonal vinkling.
Kr 15 000 av totalt kr 60 000 tildeles:


Kristian Svendsen,
Universitetet i Tromsø
kr. 15 000 til hovedfagsoppgaven: ”A comparison of warfarin prescribing and patient monitoring in different anticoagulant settings”

 

 

Apotek 1 – stipendet for kompetanse og kvalitet

Tildeles farmasøyter som vil arbeide med problemstillinger knyttet til bruk av kompetanse i møte med kunden og kvalitetsutvikling i primærapotek.
Kr 60 000 tildeles:

 

Helle Wangensteen, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
kr. 10 000 til deltagelse ved og presentasjon av egne forskningsresultater på 4th International Conference on Natural Products, Sveits

Ann Lisbeth Torbergsen
, Institutt for farmasi, Universitetet i Tromsø
kr. 10 000 til gjennomføring av masteroppgaven ” Evaluation of an assessment tool for adherence to medication guideline criteria in cancer patient management” ved University of Strathclyde

Anne-Lise Reiersen, Institutt for farmasi, Universitetet i Tromsø
kr. 10 000 til gjennomføring av masteroppgaven” Pasientenes erfaringer med legemiddelinformasjon ved revmatologiske avdelinger på utvalgte sykehus i Norge”

Karine Wabø Ruud, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
kr. 10 000 til gjennomføring av hovedfagsoppgaven ” Farmasøyters rolle i behandlingen av HIV/AIDS pasienter i Sør-Afrika og Botswana”

Lene Lilleås,
Sykehusapoteket i Trondheim
kr. 10 000 til deltagelse ved og presentasjon av egne forskningsresultater på EULAR, en tverrfaglig kongress innen revmatologi, Amsterdam

Liv Johanne Sætern, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU
kr. 10 000 til deltagelse ved og presentasjon av egne forskningsresultater på 11th Congress of the European Association of Hospital Pharmacists ” Quality and Medication Safety hand in hand”, Geneve

 

 

Vitusapotek – stipend for apotekutvikling

Tildeles farmasøyter som ønsker å bidra til øket forståelse og kunnskaper om farmasøytiske tjenester i apotek. Stipendiemidlene kan brukes til: evaluering av eksisterende tjenester, fortrinnsvis fokus på bidrag til verdiskapning i et folkehelseperspektiv og bidrag til å underbygge apotek som en faghandel; behovskartlegging og utvikling av nye tjenester og læring om erfaring med tjenester i apotek fra andre land for å kunne sette slike erfaringer i et norsk perspektiv.
Kr 60 000 tildeles:

 

Reidun Lisbet Skeide Kjome, Inst. for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen
kr. 10 000 til deltagelse ved og presentasjon av egne forskningsresultater på 14th International Social Pharmacy Workshop, Oxford

Stein Lyftingsmo, Sykehusapoteket i Elverum
kr. 10 000 til deltagelse ved og presentasjon av SJAPPE.CYT ved FIP i Brasil

Øystein Karlstad, Institutt for farmasi, Universitetet i Oslo
kr. 10 000 til gjennomføring av masteroppgaven ” Refusjonssytemer/finansiering av legemidler i Norden-en komparativ analyse”

Kirsten K. Viktil, Institutt for farmakoterapi, Universitetet i Oslo
kr. 10 000 til deltagelse ved og presentasjon av egne forskningsresultater på ISPE (International Society for Pharmacoepidemiology) i Lisboa

Kari Tvete Inngjerdingen, Farmasøytisk institutt,Universitetet i Oslo
kr. 15 000 til deltagelse ved og presentasjon av egne forskningsresultater på 23rd International Carbohydrate Symposium, Canada

Henrik Andersgaard
kr. 5 000 til prosjektet ”Henrik Ibsen: hvordan ungdomsårene som apotekansatt i Grimstad spores i hans sosialrealistiske og symbolistiske sceneverker?”

 

 

Alpharma AS stipend

Kr 35 000 tildeles:

 

Jorunn Berge Foss, Sykehusapoteket i Drammen
kr.17 500 til masterstudium i klinisk farmasi, Robert Gordon University, Aberdeen

Ann-Magrith Østensen Johannessen, Haukeland sykehusapotek
kr.17 500 til masterstudium i klinisk farmasi, Robert Gordon University, Aberdeen

 

 

GE Healthcare’s stipend

Det utdeles stipendier a kr 35 000 til farmasøytiske kandidater som har utført eller planlegger prosjekter innen fagområder som er viktige for farmasøytisk industri, eksempelvis galenisk farmasi, farmasøytisk teknologi inklusive relevant informasjonsteknologi, kjemisk og biologisk analyse og farmakologi. Stipendiet kan også utdeles til studieopphold ved andre læresteder innen faget.
Kr 70 000 tildeles:

 

Ida Rudberg, Psykofarmakologisk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus
kr. 35 000 til ekstraordinære driftsutgifter i forbindelse med dr.gradsprosjektet ”Quetiapin (Seroquel) og dets farmakokinetikk”

Ine Blankenberg Skottheim, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
kr. 35 000 til ekstraordinære driftsutgifter i forbindelse med dr.gradsprosjektet ”Muskelbivirkninger av atorvastatin”

 

 

Apoteker Morten Nyegaard og hustru Katrine Nyegaards legat

Tildeles farmasøyt som driver forskning med tilknytning til immunologi, kreft eller hjerte/ karsykdommer.
Kr 20 000 tildeles:


Karen A. Boldingh Debernard,
Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
kr. 10 000 til deltagelse ved kurs i Immunocytochemistry ved Cold Spring Harbour, USA

Ane Funderud,
Avdeling for ernæringsvitenskap, Universitetet i Oslo
kr. 10 000 til deltagelse ved og presentasjon av egne forskningsresultater på ENII (European Network of Immunology Institutes)-MUGEN Immunologikurs på Sardinia

 

 

Norsk Farmasøytisk Selskaps stipend

Til utførelse av teoretiske og praktiske studier og arbeider som kan tjene til å fremme norsk farmasøytisk vitenskap.
Kr 70 000 tildeles:

 

Maria Almløf, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
kr. 10 000 til deltagelse ved og presentasjon av egne forskningsresultater på 5th International conference on Cystein Proteases and Their Inhibitors

Frank Jørgensen, Chapel Allerton Hospital, Leeds
kr. 10 000 til oppstart av prosjektet ”Utarbeidelse av pasientinformasjonssedler om legemidler brukt innen revmatologi”

Silje Engdal, Institutt for molekylærmedisin og kreftforskning, NTNU
kr. 7 500 til gjennomføring av dr.gradsarbeidet ”Evaluering av sambruksvariasjoner mellom legemidler og naturmidler hos kreftpasienter”

Sara Bremer, Avd. for medisinsk biokjemi, Rikshospitalet
kr. 15 000 til deltagelse ved og presentasjon av egne forskningsresultater på World Transplant Congress 2006, USA

Henrik Andersgaard,
kr. 10 000 til prosjektet ”Henrik Ibsen: hvordan ungdomsårene som apotekansatt i Grimstad spores i hans sosialrealistiske og symbolistiske sceneverker?”

Renate Elenjord, Institutt for farmasi, Universitetet i Tromsø
kr. 7 500 til deltagelse ved og presentasjon av egne forskningsresultater på 20th FECTS (Federation of European Connective Tissues Societies) kongress, Finland

Sylvia Anette Granlund
, Sykehusapoteket i Trondheim
kr. 10 000 til deltagelse ved og presentasjon av egne forskningsresultater på ESCP (European Society of Clinical Pharmacy) kongress, Vilnius

scrolltop