Stipendtildeling 2021 - NFS

Stipendtildeling 2021

 

I søknadsåret 2021 kom det inn 14 søknader på til sammen ca kr 344 700. Det var 7 søkere som til sammen ble tildelt kr 100 000. Stipendene skulle offisielt ha blitt tildelt under Farmasidagene, men året 2021 ble nok en gang “annerledes-året” og den offisielle tildelingen ble foretatt under det digitale Nyårsmøtet 11. januar 2022.

NFS Stipendfond baserer seg på overskudd av driftsmidler i Selskapet. Da Farmasidagene måtte legges om til digitale kongresser i 2020 og 2021 grunnet pandemien, førte det til store underskudd for Selskapet. Til tross for dette ønsket styret å opprettholde stipendtildelingen, men da basert på oppsparte midler. Summen har de siste årene vært satt til kr 200 000, men i 2021 ble den derfor redusert til kr 100 000.

 

Norsk Farmasøytisk Selskaps stipend

  • til utførelse av teoretiske og praktiske studier og arbeider som kan tjene til å fremme norsk farmasøytisk vitenskap.

Basert på årets reduserte utlyste sum (noe som medførte at stipendstyret valgte å prioritere reisemidler fremfor driftsmidler i år), samt retningslinjer for stipendtildeling, har stipendstyret enstemmig kommet frem til følgende innstilling:

 

Martha Louise Cuevas-Østrem, master i farmasi, OUS, Sykehusapoteket Oslo, Ullevål avdeling Tjenester
kr 14 000 til prosjektet «Nytteverdi av Medisinstart»

Trude Cecilie Mellingsæter, avdelingsleder for farmasøytiske tjenester, Sjukehusapoteket i Bergen
kr 6 000 til prosjektet «Is there a correlation between apixaban serum concentration and renal function in elderly patients»

Jevan Jones Mezori, masterstudent, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
kr 15 000 til prosjektet «Risikolegemidler»

Thi Hong Nhung Trinh, PhD, Universitetet i Oslo
kr 20 000 til prosjektet «HEALTHX2 – effectiveness and reproductive safety of antidepressant medication in perinatal women»

Karl Martin Frøseth Forbord, stipendiat, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
kr 15 000 til prosjektet «Rollen til cysteinproteasen legumain i beinbiologi»

Malin Olsen Syversen, stipendiat, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
kr 10 000 til prosjektet «Effect of pharmacist intervention on the quality of drug treatment»

Karl-Erik Bø, PhD-student, Institutt for farmasi, Norges Arktiske Universitet
kr 20 000 til «Research stay at Leslie Dan Faculty of Pharmacy, University of Toronto»

scrolltop