Stipendtildeling 2023 - NFS

Stipendtildeling 2023

 

NFS Stipendfond baserer seg på overskudd av driftsmidler i Selskapet. Etter et par vanskelige år i forbindelse med pandemien er det en glede å meddele at stipendmidlene fra NFS er tilbake på kr 200 000 (i 2021 og 2022 var summen  kr 100 000). I tillegg er det blitt tilbakebetalt kr 21 000 fra et ubrukt stipend i 2021, slik at den samlede summen som er til rådighet i 2023 er på kr 221 000.

I søknadsåret 2023 kom det inn hele 35 søknader, på til sammen ca kr 976 025. Det var 15 søkere som til sammen ble tildelt kr 220 500. Stipendene deles offisielt ut under årets Farmasidager, 10. november.

 

Stipendstyrets vurderingskriterier er som følger:

Innstillingen bygger på de gjeldende retningslinjer for stipendtildeling fra Norsk Farmasøytisk Selskaps stipendfond til fremme av norsk farmasøytisk forskning og vitenskap.

  • Søkere som har fått tidligere får lavere prioritet:  Vi gir ikke til de som fikk i 2022 eller 2021,
  • Vi støtter ikke regulær drift: Vi gir derfor for eksempel ikke støtte til  innkjøp av utstyr til cellekultur forsøk eller lisens på superbruker for mikroskopiering. Dette må tas av de ulike driftsbudsjettene og bør ikke være noe som skal være avhengig av NFS.
  • Masterstudenter har lavere prioritet enn Ph. D- studenter og vi gir ikke til det som normalt må regnes som driftsmidler:  I disse Master søknadene var det hovedsakelig søkt om driftsmidler til studieopphold for å innhente data.  Vi tenker her at dette er oppgaver som studiemiljøene har lagt ut for lenge siden og bør da ha en finansiering klar dersom et studieopphold var en del av planen.
  • Vi gir ikke støtte  til de som søker om en konferanse som allerede har vært: gjaldt 1 søker.
  • Vi gir fast sum for de som skal til EU eller US/Canada hht 15 000 og 20 000 avkortet ned til omsøkt beløp.

 

Reidun Kjome og Arton Baftiu under tildelingen på Farmasidagene 2022

Norsk Farmasøytisk Selskaps stipend

Til utførelse av teoretiske og praktiske studier og arbeider som kan tjene til å fremme norsk farmasøytisk vitenskap.
Kr 220 500 tildeles:

 

Aina Kristin Pham, Industriell doktorgradsstipendiat, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo/SoftOx Solutions AS
Kr 15 000 til prosjektet «Formulation of second and third generation biofilm eradicators»

Alma Mulac, Postdoktor, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Kr 20 000 til prosjektet «Digitalisering i legemiddelhåndtering: sikkerhetsrutiner for å forebygge feilmedisinering»

Frank Jørgensen, Sykehusfarmasøyt, Sjukehusapoteket i Bergen
Kr 9 000 til prosjektet «Kvalitetsforbedring av legemiddelhåndtering på pasientnivå på en hematologisk sengepost»

Helene Liepelt Nystedt, Stipendiat, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Kr 15 000 til prosjektet «Neutral natural deep eutectic solvents as anti-biofilm agents»

Håvard Hoel, PhD student, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Kr 15 000 til prosjektet «Identification of polysaccharides isolated from medicinal plants and fungi as immunotherapeutic drugs for cancer»

Karin Korelc, PhD student, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Kr 15 000 til prosjektet «Semi-solid extrusion (SSE) for Personalized Drug Delivery: Improving local delivery of tetracaine hydrochloride by development of bilayered films »

Karina Ervik, Stipendiat i legemiddelkjemi, Universitetet i Oslo
Kr 10 000 til prosjektet «Total Synthesis and Anti-inflammatory Bioactions of Resolvin D5n-3 DPA»

Kine Eide Kvitne, Postdoctoral researcher, Universitetet i Oslo
Kr 20 000 til prosjektet «Bidirectional Effect of Tacrolimus Extended Release (Envarsus XR®) and the Gut Microbiome in Liver Transplant Recipients»

Laura Schulte Werning, PhD student, Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet
Kr 15 000 til prosjektet «Sustainable pilot scale production of liposome-in-nanofiber wound dressings»

Lisbeth Damlien Nymoen, Klinisk farmasøyt (PhD), Diakonhjemmet Sykehusapotek
Kr 14 500 til prosjektet «Legemiddelrelatert pasientsikkerhet i akuttmottaket»

Marianne Lea, Postdoktor/Klinisk farmasøyt, Universitetet i Oslo/Sykehusapotekene HF
Kr 15 000 til prosjektet «Koronapandemiens påvirkning på klinisk farmasi i Helse Sør-Øst”»

Mikas Glatkauskas, Stipendiat, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Kr 15 000 til prosjektet «Improving medication information during transition of care for multimorbid patients: A work system analysis using the SEIPS-model»

Nimo Mukhtar Mohamud Osoble, Phd student, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Kr 15 000 til prosjektet «Interplay between cultured human osteoblasts and skeletal muscle cells with focus on energy metabolism»

Stanislava Stevanovic, PhD student, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo
Kr 12 000 til prosjektet «Reduced oxidative capacity in cultured human skeletal muscle cells one year after spinal cord injury»

Tamara Kudusova, Stipendiat, Nord universitet og Sjukehusapoteket Ålesund
Kr 15 000 til prosjektet «Medisinsamtale – pasientsentrerte samtaler i apotek om etterlevelse og riktig bruk av legemidler»

scrolltop